vum-logo-header-BG

Традиционните селскостопански продукти и храни са от първостепенно значение за устойчивото местно развитие в Черноморския регион. От една страна, селските райони могат да предложат голямо разнообразие от традиционни продукти със специфични характеристики. От друга – търсенето на качествена и местна храна в градските общности непрекъснато се увеличава. Много малки населени места пазят и предават през поколенията уникални рецепти, които обаче не достигат до пазара и много малко хора извън рамките на общността могат да им се насладят. Кулинарните традиции са част от уникалното природно и културно наследство на Черноморския басейн и създават пазарна ниша, която все още не е достатъчно добре използвана.

В този контекст се реализира проектът „Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти и храни (LOC FOOD), който има за цел да популяризира хранителни продукти , произведени на местно ниво с изключителен вкус и качество, като по този начин стимулира местните икономики да съхранят и запазят традициите си. Неговата дългосрочна цел е да подкрепи устойчивото икономическо и социално развитие в селските райони на Черноморския басейн, да активизира трансграничното сътрудничество в тази област и да насочи още веднъж вниманието към необходимостта от опазване на биологичното разнообразие.

LOC FOOD е съвместна инициатива на Министерство на вътрешните работи на Република Гърция (водещ партньор), Висше училище по мениджмънт (България), Международен елински университет (Гърция), Университет „Dunarea de Jos“ – Галац (Румъния), Одеска национална академия по хранителни технологии (Украйна) и Асоциацията за развитие на туризма в Молдова.

Основните резултати от дейности по проекта включват:

  • изработване на национални доклади за предизвикателствата и възможностите за устойчиво комерсиализиране на традиционни селскостопански продукти и храни в Черноморския басейн,
  • създаване на он-лайн база от данни и ГИС на производители на традиционни продукти и храни,
  • разработване на унифицирани стандарти за промоция и инструменти за маркетинг,
  • регионална мрежа и инициативи за трансгранично сътрудничество.

Проектът се изпълнява с подкрепата на програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“ (съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество финансирана по Европейски инструмент за съседство).

By Admin