vum-logo-header-BG

Стипендии и такси

Ние във Висше училище по мениджмънт вярваме, че мотивацията и стремежът към развитие трябва да бъдат насърчавани.

Придобиването на университетска степен в международно признато бизнес училище може да се окаже трудно от финансова гледна точка за много амбициозни, упорити и надарени бъдещи студенти. Ние във Висше училище по мениджмънт смятаме, че мотивацията и желанието за развитие трябва да бъдат насърчавани.

Ето защо ние се опитваме да поддържаме достъпни такси за обучение. Освен това сме предвидили и редица възможности за финансова подкрепа - стипендия за новоприети студенти, стипендия за отлични резултати, стипендия за извънкласни занимания и спортни постижения.

Такси за обучение

за граждани на ЕС и ЕИП

Такса за обучение в бакалавърска програма*:
*С обучение на английски език

1500 € на семестър

Такса за обучение в бакалавърска програма по*:
• Хранителни технологии в кулинарните изкуства
• Педагогика на обучението по …
*С обучение на български език

750 € на семестър

Такса за обучение в магистърска програма по*:
• Борба с корупцията и конфликта на интереси
*С обучение на български език

450 € на семестър
За завършилите в професионално направление, различно от икономика, има допълнителен семестър с такса 350 €

Такса за обучение в магистърска програма по бизнес администрация (MBA)

1500 € на семестър (за семестри 1, 2 и 3)

за семестър 4 (При необходимост)
*В зависимост от направлението на бакалавърската програма

900 €

Такса за обучение в магистърска програма по международен туризъм

1500 € на семестър (за семестри 1, 2 и 3)

за семестър 3 (задължителен) и семестър 4 (при необходимост)
*В зависимост от направлението на бакалавърската програма

900 €

Апликационна такса

100 € (еднократно)

такса студентски статус

50 € на семестър

Регистрационна такса за британска диплома на Cardiff Metropolitan University за бакалавърска програма

450 € на семестър (за последните два семестъра на обучението)

Регистрационна такса за британска диплома на Cardiff Metropolitan University за магистърска програма

450 € на семестър (за семестри 1, 2 и 3)

Стипендии

Новоприети студенти в бакалавърски програми

Всеки новоприет студент в бакалавърска програма на английски език има право да кандидатства за стипендия още през първата академична година на своето обучение.
✔️ Кандидатите, които имат право да получат стипендия на стойност до 250 евро за академичната година, трябва да се явят на мотивационно интервю във ВУМ и изпит по английски език, на които да постигнат успех над 80%.
✔️ Кандидат-студентите могат също да кандидатстват за стипендии, които се предоставят съвместно с компании-партньори на висшето училище, в размер от 250 до 1000 евро за първата академична година. Кандидатите за стипендии, предоставени от компании-партньори на ВУМ, трябва да притежават сертификат по английски език (IELTS, TOEFL, PTE, CAE, SAT) или да са преминали с висок успех държавен зрелостен изпит по английски език.

✔️ След първата академична година във ВУМ студентите с успешно положени изпити от насрочените изпитни сесии съгласно графика за съответната академична година към началото на текущата академична година, имат право да получават стипендия за успех, която се изчислява на база резултата от изпитите от предходните два семестъра.
✔️ Студентите в специалности „Хотелиерство и кулинарни изкуства“ и „Гастрономия и кулинарни изкуства“ с успешно положени изпити от насрочените изпитни сесии съгласно графика за съответната академична година към началото на текущата академична година имат право да получават стипендия за успех, считано от третата година на своето обучение.

Всеки новоприет студент в магистърска програма има право да кандидатства за стипендия в рамките на процеса на прием във ВУМ.
✔️ Кандидатите, които имат право да получат стипендия на стойност до 250 евро, трябва да се явят на мотивационно интервю във ВУМ и изпит по английски език, на които да постигнат успех над 85%.
✔️ Кандидат-студентите в магистърски програми могат да кандидатстват за стипендия, която се предоставя съвместно с компании – партньори на висшето училище, в размер от 250 до 1000 евро за целия срок на обучението, само ако са притежатели на актуален международен сертификат по английски език (IELTS, TOEFL, PTE, CAE) и са предоставили пълен набор от изискуеми документи в съответната програма.
✔️ Студенти, завършили успешно бакалавърска степен във ВУМ на английски език и продължаващи своето обучение в англоезична магистърска програма на ВУМ, имат право на стипендия в размер от 500 до 1000 евро.

Студентски заем

Съгласно българското законодателство, кандидатите за студентски заем трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Да са под 35-годишна възраст;
 • Да кандидатстват за бакалавърска или магистърска степен, без преди това да имат придобита такава образователно-квалификационна степен;
 • Да имат гражданство на страна членка на ЕС или ЕИП.

Държавно-гарантираният заем дава възможност студентът да изплаща следването си и дори да покрива ежедневни разходи. По закон лихвеният процент при такъв заем не може да надвишава 7 процента.

За студентски заем не са необходими гаранции (гаранти, недвижимо имущество или постоянен доход), тъй като това е държавно-гарантиран заем. Лихва се заплаща единствено върху действително похарчената сума, а не върху първоначално одобрения от банката размер на заема.

Дава се едногодишен гратисен период след официалното завършване на студента, след което дължимата сума трябва да се изплати в рамките на 10 години на равни месечни вноски.

 1. Банка ДСК ЕАД
 2. Първа Инвестиционна Банка АД
 3. Българо-американска кредитна банка АД
 4. Райфайзенбанк (България) ЕАД
 5. Алианц Банк България АД
 6. Юробанк България АД (Пощенска банка)
 7. Инвестбанк АД
 8. Обединена българска банка АД

Титуляр: Висше училище по мениджмънт (ВУМ)
Адрес на титуляра: Варна, Оборище 13а, България
Име на банката: Интернешънъл Асет Банк АД
BIC / SWIFT: IABG BGSF
Банкова сметка в ЕВРО
IBAN: BG23 IABG 7495 1400 4891 05
Банкова сметка в лева
IBAN: BG57 IABG 7495 1000 4891 08
Причина: Заплащане на студентска такса/настаняване .. /име на студента, ID card number, специалност, курс/
Сума: ……