vum-logo-header-BG

Библиотечно-информационен комплекс

Библиотечно-информационен комплекс

Свободният достъп до съвременни библиотечни източници на информация е от съществено значение за високото качество на образованието на нашите студенти и за работата на нашите преподаватели и служители.

В това отношение студентите на ВУМ могат да се сравняват с колегите си от най-известните университети в света. Библиотечно-информационният комплекс на ВУМ предоставя на студентите, преподавателите, служителите на ВУМ, както и на външни потребители, безплатен достъп до богати библиотечни колекции с хиляди заглавия в области като маркетинг, мениджмънт, икономика, финанси, счетоводство, предприемачество, туризъм и гостоприемство, информационни технологии, чуждоезиково обучение и др. Разполагаме с богати колекции от книги, аудио, видео и електронни издания, карти, периодични издания и дисертации на български, английски, френски, немски, руски и други езици. Библиотечно-информационният комплекс предлага безплатен достъп до редица световни електронни бази данни, в това число и пълнотекстови.

Нашият Библиотечно-информационен комплекс разполага с компютри за общо ползване.

Имаме системни администратори, които предоставят ежедневна помощ на студентите. ВУМ разполага със студентски портал (DEC system), който представлява уеб-базирана база данни за всички студенти, достъпна чрез всеки интернет браузър. В нея се съхраняват всички учебни материали по различните дисциплини, както и помощни материали, казуси, презентации и други, обявяват се оценки от изпити, задания за проекти и се обменя знание между преподаватели и студенти. Сградите на ВУМ са пригодени за свързването на лични Wi-Fi устройства към интернет посредством безжичната мрежа на ВУМ.