vum-logo-header-BG

Библиотечно-информационен комплекс

Свободният достъп до съвременни източници на информация е от съществено значение за високото качество на образованието на нашите студенти, за научно-изследователската дейност на нашите преподаватели и за работата на нашите служители.

Библиотечно-информационен комплекс (БИК) е основен ресурсен център на ВУМ за библиотечно-информационно осигуряване на учебната, образователната, научната, изследователската и културната дейност на студентите, преподавателите и служителите, както и на външни потребители, чрез приложение и пълноценно използване възможностите на традиционните и на информационно-комуникационните технологии.

ВУМ разполага и със студентски портал (DEC system), който представлява уеб-базирана база данни за всички студенти, достъпна чрез всеки интернет браузър. В нея се съхраняват всички учебни материали по различните дисциплини, както и помощни материали, казуси, презентации и други, обявяват се оценки от изпити, задания за проекти и се обменя знание между преподаватели и студенти.

БИК работи съгласно Правилник за организацията и дейността си и Правила за обслужването на потребителите. Има модерен организационно-функционален модел и прилага водещи библиотечни и информационни практики, за да осигурява висок стандарт на библиотечно-информационно осигуряване на читателските потребности.

БИК предоставя на студентите, преподавателите и служителите на ВУМ, както и на външни потребители, безплатен достъп до богати библиотечни колекции от справочна, научна, учебна и учебно-помощна литература с хиляди заглавия в области като маркетинг, мениджмънт, икономика, финанси, счетоводство, предприемачество, туризъм и гостоприемство, информационни технологии, педагогика, кулинарни изкуства, чуждоезиково обучение и др. Разполага с богати колекции от книги, аудио, видео и електронни издания, карти и периодични издания на български, английски, френски, немски, руски и други езици и дисертации. Изгражда се депозиториум на дисертациите на нашите студенти.

Задачи на БИК

Интегрирана библиотечно-информационна система

В БИК се изгражда интегрирана библиотечно-информационна система – бази данни „Книги“, „Статии“, „Дисертации“. Пълните текстове на дисертациите могат да се видят единствено във вътрешната мрежа на БИК. Потребителите получават електронни карти, а обслужването се осъществява чрез електронен модул „Заемна служба“ и др.

безплатен достъп

БИК предлага безплатен достъп до редица световни електронни бази данни, в това число и пълнотекстови, включително и временни достъпи до различни научни бази данни, осигурени от Българския информационен консорциум, на който ВУМ е член от създаването му до днес. Тези достъпи са възможни само на територията на ВУМ във Варна, Добрич и София.

компютри за общо ползване

БИК разполага с компютри за общо ползване. Сградите на ВУМ са пригодени за свързването на лични Wi-Fi устройства към Интернет посредством безжичната мрежа на ВУМ.

Други дейности

БИК подкрепя обучението на своите потребители за работа с комуникационно-информационните технологии като изпълнява програма „Информационна компетентност“. БИК организира и различни културни програми.

сигурна среда

БИК гарантира: правото на свободен достъп до знанието, човешката мисъл и интелектуалната дейност, достъпност, ефективност, качество; прозрачност; лоялност; партньорство; предприемчивост; иновации. Така БИК осигурява среда, благоприятна за развитието на всеки свой потребител.