vum-logo-header-BG

Научна дейност

Научна дейност

Преподавателите във Висше училище по мениджмънт – Варна, активно подкрепят, насърчават и развиват научна дейност в следните направления:
  • Организиране на ежегодна Международна Научна Конференция
  • Организиране и участие на международни младежки прояви, с участието на изтъкнати учени от Европейската академична общност
  • Създаване на първото по рода си и единствено в България научно списание “European Journal of Tourism Research” за научни изследвания в сферата на туризма
  • Публикуване на Journal of Pedagogy and Educational Management
  • Публикуване на VUM Management Review
  • Създаване на българо-румънски център за устойчиво развитие на туризма
  • Разработване на софтуерни продукти и учебни помагала.
  • Редица научни проекти, разработвани от академичния състав на ВУМ, като студентите се насърчават да участват активно в тях. Според направената класация за висши училища в България, ВУМ е с отличие по показател „Участие на студенти в НИД (изследвания) в направления „Туризъм“, „Икономика“ и „Администрация и управление“.

Преподавателите и студентите на ВУМ имат множество публикации в глобални научни бази данни, като например Social Science Research Network – SSRN, ResearchGate и Publons. Дипломни работи на студенти на ВУМ биват одобряване за публикуване и индексирани в една от най-големите световни библиотечни бази Scopus. В допълнение, студентите имат пълен достъп до различни глобални бази данни, като например EBSCO, включително и двете им нови направления „Academic Search Ultimate“ и „Business Source Ultimate“.

За повече информация, моля свържете се с проф. Станислав Иванов, Заместник ректор Научно-Изследователски Сектор ВУМ

Годишник на Висше училище по мениджмънт

European Journal of Tourism Research
European Journal of Tourism Research е първото по рода си и единствено в България научно списание за научни изследвания в сферата на туризма. Официалният сайт на изданието предлага подробна информация:
European Journal of Tourism Research

Сборници с доклади от конференции

СБОРНИК с доклади от Научна конференция, посветена на 145 години на БАН – ПРОБЛЕМИ НА ТУРИЗМА, ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО
Научно списание ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
Научно списание ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
Изисквания към ръкописите