vum-logo-header-BG

Свържи се с нас

Дейността на висше училище по мениджмънт е структурирана в академични и обслужващи административни звена, чиято роля е да осигуряват и подпомагат процеса на обучение на нашите студенти, както по време на обучението им при нас, така и във всеки следващ момент.

Въпроси, запитвания и предложения към нас можете да отправите, използвайки съответните контакти по-долу:

Кампус Добрич

Бул. „България“ 3, Добрич 9300
Тел: +359 58 655 620
E-mail: office@vum.bgdobrich_user@vumk.eu
Работно време от 09:00 до 17:00, Понеделник – Петък

Отдел „Прием и маркетинг“ организира и провежда както кандидатстудентската кампания за прием на студенти, така и цялостната дейност по представяне на Висше училище по мениджмънт пред обществеността. Работи активно за изграждане и поддържане на положителния имидж и популяризирането на университета посредством организиране на промоционални събития и рекламни кампании, участие в тематични изложения, комуникация с медии, връзки с обществеността и други. В отдел „Прием и маркетинг“ може да получите детайлна информация за условията, сроковете, документите и процедурите за кандидатстване, както и пълно съдействие във всички дейности и по всички въпроси, свързани с кандидатстудентския процес и представянето на университета. Към отдел „Маркетинг и прием“ може да отправяте запитвания и предложения, свързани със съвместни маркетингови проекти и събития.

Капус Варна
Гр. Варна, 9000, ул. „Оборище“ 13А
Офис: 100, 101, 102
Тел: +359 886 050 166; +359 885 398 663
E-mail: admissions@vum.bginfo@vum.bg
Работно време: от 09:00 до 18:00 часа, понеделник – петък
Директор: Сияна Смолецова

Учебен отдел организира и контролира цялостната учебна дейност във Висше училище по мениджмънт. Отделът организира и изработва учебните планове и графици, обработва и поддържа документацията, отнасяща се до студентското състояние (записване, заверяване на семестри, контрол по вписването и обработването на поставени оценки, прекъсвания и други), изготвя и издава официалните документи на студентите (студентски книжки, дипломи, академични справки, уверения и други), инициира определянето на правила за работа със студентите и преподавателите.
Отделът оказва пълно съдействие на студентите по всички въпроси, свързани с учебния процес, включително изпити, документи, регистрация и други.

Кампус Варна
Гр. Варна, 9000, ул. „Оборище“ 13А
Офис: 410F
Тел: +359 52 300 680
E-mail: varna@vumk.eu
Работно време: от 09:00 до 17:00 часа, понеделник – петък
Академичен директор: д-р Нина Златева

Кампус Добрич
Гр. Добрич 9300, бул. „България“ 3
Офис: 11
Тел.: +359 58 655 611
E-mail: academic@vumk.eu
Ръководител „Учебна дейност“: Taтяна Христова
Работно време: от 09:00 до 17:00, понеделник – петък

Вече над 20 години Висше Училище по Мениджмънт подготвя успешни кадри за бизнеса, работейки неизменно заедно с него. Практическата насоченост на образованието, което предлагаме на своите студенти, винаги е била основополагаща в развитието им като професионалисти и затова в рамките на обучението си при нас, студентите ни имат задължителни практически стажове с обща продължителност до 12 месеца. Благодарение на богатата и разнообразна мрежа от активни международни партньори на ВУМ, нашите възпитаници получават възможността да работят с едни от най-добрите професионалисти в съответния бранш, да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация. Кариерният център на ВУМ оказва пълно съдействие на студентите за намиране на най-подходящата за тях практика, както и за нейното реализиране.

Кампус Варна
ул. Оборище 13а, Варна, България
Офис: 403C
Тел.: +359 889 699 508
E-mail: smp@vum.bg
Работно време: от 9:00 до 17:00, понеделник-петък

 

Център за благополучие и обслужване на студенти или Student Welfare , както е по-познат на многонационалното ни студентско общество, се грижи за спокойствието на студентите извън учебната дейност.
Към този отдел можете да се обръщате в случай на:
• Необходимост от съдействие при подновяване на виза/разрешително за пребиваване, отваряне на банкови сметки на чуждестранни студенти
• Здравословни проблеми – необходимост от медицински/стоматологичен преглед
• Консултации и съвети към студенти по въпроси извън учебната дейност

Кампус Варна
ул. Оборище 13А, Варна 9000, България
Офис: 410D
Tел.: +359 885 309 060
E-mail: student.experience@vumk.eu
Работно време: от 09:00 до 18:00, понеделник – петък

Отдел „Международно сътрудничество“ е мястото, където студентите могат да получат подробна информация относно програма Еразъм+ и възможностите за студентска мобилност, както и да кандидатстват за обучение или стаж в университет по свой избор, с който ВУМ има подписано споразумение по програмата.

Кампус Варна

Гр. Варна, 9000, ул. „Оборище“ 13А

Кристина Армутлиева
Директор по международно сътрудничество, институционален координатор на Еразъм+ Политики за институционална интернационализация, международно академично сътрудничество и двустранни споразумения
E-mail: erasmus@vumk.eu
tne@vum.bg
Телефон: 052 300 680

Знанията и опитът на екипа на Висше училище по мениджмънт в развиването на управленски компетенции дават възможност за редица инициативи, подкрепящи образователните институции и техните ръководители и преподаватели. Такава е ролята на Департамента за модерни обучителни методи.
Департаментът организира и провежда следните курсове:
• курсове за следдипломна професионална квалификация „учител“ за завършили и за студенти в икономически специалности
• квалификационни курсове за учители и училищни директори в сферата на управленските компетенции в образователни институции и класни стаи
• курсове по чужди езици и методология за преподаване на чужд език
• младежки лагер по предприемачество и други.

Кампус Добрич

Гр. Добрич, 9300, бул. „България“ 3
Вероника Пенева
Телефон: 0885 398 620
Е-мейл: dmom@vumk.eu
Facebook: Институт за модерно образование

Висше училище по мениджмънт разполага с бази за настаняване в градовете Варна и Добрич.

Кампус Варна
Гр. Варна, 9000, ул. „Оборище“ 13А Офис: 403B
Тел: +359 889 723212
E-mail: dorm.varna@vumk.eu
Директор: Стоян Димитров
Работно време от 09:00 до 17:00, понеделник – петък

Кампус Добрич
Гр. Добрич, 9300, общежитие на ВУМ, ул. „Бачо Киро“ 5A
Тел: +359 886 140 606
E-mail: reception@vum.bg
Работно време от 09:00 до 17:00, понеделник – петък

Студентски съвет (СС) е организация, занимаваща се със социалните и образователните нужди на студентите, както и с тяхното благосъстояние. Част е от Национално представителство на студентските съвети (НПСС) в България. Студентски съвет представлява студентите на всички нива във висшето училище и цели да подобри студентския живот.

За контакти: student.council@vumk.eu