vum-logo-header-BG

Департамент за модерно образование

Департамент за модерно образование (ДМО) към Висше училище по мениджмънт (ВУМ) организира курсове в различни сфери.
Учители и ръководители на образователни институции, желаещи да придобият професионално-квалификационна степен (ПКС от V-та до I-ва) могат да кандидатстват и да се явят на изпит в град Добрич.

Организацията по подготовката и явяването на изпити се осъществява от Департамента за модерно образование (ДМО) към Висше училище по мениджмънт (ВУМ) чрез договорните отношения с Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите (ДИПКУ) при Тракийски университет, Стара Загора.

Условията и необходимите документи за кандидатстване можете да намерите тук.

Условията за придобиване на професионално-квалификационни степени се определят от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, (Обн. ДВ, брой: 61, от дата 2.8.2019 г.)

Раздел V Придобиване на професионално-квалификационни степени от учители, директори и други педагогически специалисти oт НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. можете да изтеглите тук.

 • За прием на документи във ВУМ се заплаща такса от 15 лв
 • Срокът за прием на документи в град Добрич е от 01.06.2020 г. до 17.07.2020 г., от 13:00 ч. до 17:00 ч.
 • Изпитите за съответните ПКС-та се провеждат в сградата на ВУМ в гр. Добрич.
 • Консултативни курсове за подготовка при кандидатстване за пкс

 

За контакти:
Вероника Пенева
Телефон: 0885 398 620
Е-мейл: dmom@vumk.eu
Facebook: Институт за модерно образование
Висше училище по мениджмънт
ул. България, №3, гр. Добрич

За завършили висше образование и настоящи студенти, завършили втори курс, които са получили или ще получат висше образование по икономика, туризъм и информационни технологии.

Успешно завършилите получават „Свидетелство за професионална квалификация «Учител»“, което дава правоспособност за работа в съответната професионална област.

 • обучение по най-модерни образователни методи – обучение, базирано на решаване на проблеми, обучение чрез преживяване и базирано на опита, игрови методи;
 • обучение, внедряващо световно призната философия на образованието;
 • задължителна учебна практика, която се насочва и подпомага от водещи учители-наставници;
 • възможност на всеки участник в курса да получи удостоверение с присъдени кредити за участие в майсторски клас по избор без заплащане на такса.

В процеса на обучение на всеки участник в курса се осигуряват план-конспекти и други дидактически материали.

-Срок за подаване на документи: 03.09.2023 г.
-Начало на обучението: 28.09.2023 г. 17:30 ч.
-Срок на обучение: 2 семестъра
-Варна/Добрич
-Форма на обучение: редовна (часовете се провеждат в удобно за работещи време).
-Цена за редовна форма: по 450 лв. за 1-ви и 2-ри семестър и 10 % от МРЗ за издаване на свидетелство.
-Форма на дипломиране: интегриран практико-приложен държавен изпит.


За контакти:
Вероника Пенева
Телефон: 0885 398 620
Е-мейл: dmom@vumk.eu
Facebook: Институт за модерно образование
Висше училище по мениджмънт
ул. България, №3, гр. Добрич

 

Специализации:

 1. Триединството: обучение, възпитание и социализация в предучилищна възраст
 2. Съвременни аспекти в обучението по английски език като чужд език. Приложение на съдържателно-езиковото интегрирано обучение ( CLIL)
 3. Съвременни аспекти в обучението по английски език като чужд език. Иновативни методи и практики в урока по английски език
 4. Съвременни методи за ефективно образование
 5. Съвременни инструменти за ефективен мениджмънт на образователна институция
 6. Модели за социализация в детската градина


-Форма на обучение: присъствено-дистанционна
-Срок на обучение: една година
-Форма на дипломиране: защита на Дипломен проект
-Специализацията се ръководи от екип на проф. д-р Д.Каменова.
-Такса: 360. лв. за всеки от двата семестъра + 300 лв. за ръководство, подготовка и защита на дипломен проект.

Необходими документи за записване:

 • Молба по образец
 • Копие от диплома за завършено висше образование
 • Декларация от работодател за известеност (ако специализантът работи)
 • Документ за платена такса за обучение

За контакти:

Вероника Пенева
Телефон: 0885 398 620
Е-мейл: dmom@vumk.eu
Facebook: Институт за модерно образование
Висше училище по мениджмънт
ул. България, №3, гр. Добрич

 

 

Компютърно моделиране
Време за провеждане: 09-11.06.2017 г.

Анотация: Курсът е подходящ за начални учители и учители по информатика и информационни технологии. Цели да даде основна подготовка за преподаване на предмета Компютърно моделиране в 3 и 4 клас. Ще бъдат разгледани основните възможности на визуалната програмна среда Scratch, както и създаване на интерактивност с Makey Makey. В процеса на обучение, учителите ще създадат дидактически материали към учебното съдържание. Необходимо изискване е начална компютърна грамотност. Краен срок за записване: 02.06.2017 г. Начален час: 10:00 часа на 09.06.2017 г., Краен час: 16:00 часа на 11.06.2017 г. За обучението се присъждат два квалификационни кредита.

Онлайн инструменти за създаване на електронни уроци
Време за провеждане: 17-18.06.2017 г.

Анотация: Курсът е подходящ за учители от всички специалности. Запознаване с онлайн инструменти за създаване на електронен урок, възможности за оформяне и публикуване. В процеса на обучение учителите ще създадат електронно съдържание, подходящо за педагогическата им практика и ще имат възможност да го публикуват в сайт. Необходимо изискване е начална компютърна грамотност, умения за работа в Интернет, предварително готови дидактически материали в цифров вид (текст, видео, изображения, полезни връзки) във връзка с урок по специалността. Краен срок за записване: 09.06.2017 г. Начален час: 10:00 часа на 17.06.2017 г., Краен час: 17:00 часа на 18.06.2017 г. За обучението се присъждат два квалификационни кредита.

Google инструменти в обучението
Време за провеждане: 24-25.06.2017 г.

Анотация: Курсът е подходящ за учители от всички специалности. Запознаване с възможностите, които предоставя Google акаунта – работа в Google Drive, конферентни разговори, работа по споделени документи, карти, създаване и използване на формуляри и сайт, свързване с други приложения. В процеса на обучение, учителите ще използват възможностите на програмите към Google акаунта за учебни цели. Необходимо изискване е начална компютърна грамотност, умения за работа в Интернет, предварително създаден профил в google.bg. Краен срок за записване: 16.06.2017 г. Начален час: 10:00 часа на 24.06.2017 г., Краен час: 17:00 часа на 25.06.2017 г. За обучението се присъждат два квалификационни кредита.

Заявка за участие:
Заявка за участие във всеки един от практикумите се подава до 17.00ч. на посочената дата във формата на адрес: Заявки се приемат до запълване на група от 12 участници и при поне 5 записани курсисти! След обсъждане на кандидатурите, ДМОМ изпраща официална покана на включените в Практикума кандидати.
Практикумите се провеждат в сградата на Висше училище по мениджмънт в Добрич, като на всеки курсист се осигурява индивидуална работа на компютър. Желаещите могат да носят със себе си и собствени или служебни лаптопи.
Записалите се ще получат указания по имейл за предварителна подготовка. В края на практикума участниците ще имат изработени реални продукти, подходящи за педагогическата им работа.
Ще бъдат създадени фейсбук групи за продължаваща връзка и подкрепа. Успешното завършване на Практикума става чрез самостоятелно изпълнение на практическа задача и споделяне в групата.
Департаментът за модерни обучителни методи удостоверява успешното приключване на Практикума чрез Удостоверение за допълнително обучение и присъждане на кредити.

Такса за участие:
Таксата за участие за всяко обучение е в размер на 80 лв. Заплаща се след получено потвърждение за участие и не по-късно от 5 дни преди старта на Практикума по сметката на ВУМ.

Ръководител на Практикума: маг. Мария Кирилова

За контакти:

Вероника Пенева
Телефон: 0885 398 620
Е-мейл: dmom@vumk.eu
Facebook: Институт за модерно образование
Висше училище по мениджмънт
ул. България, №3, гр. Добрич

Желаещите да се включат в обучението изпращат попълнено заявление до 22 Ноември или 30 ноември 2017, на адрес: dmom@vumk.eu Курсът ще стартира при минимум 15 участници.

Учебен план:

 • Здравословни и безопасни условия на обучение и труд
 • Трудово-правни знания
 • Анатомия, физиология и хигиена на детето
 • Организация на дневния престой на децата в детските заведения
 • Възпитание на детето
 • Педагогическо общуване
 • Съвременни подходи за взаимодействие с родителите
 • Специална педагогика
 • Учебна практика, която включва: дидактически игри, подвижни игри, спортни игри и разходки, спортно-ролеви игри, занимания по рисуване, занимания по танци, занятия по пеене, организация на хигиената на работното място.
 • Производствена практика


-Форма на обучение: присъствена форма. 2 пъти в седмицата (събота и неделя) по 8 часа на ден.
-Продължителност на обучението: 150 учебни часа/8 седмици
-Форма на завършване: курсистът се явява изпити по теория и практика
- Удостоверяване: при успешно завършване на обучението се издава „Удостоверение за професионално обучение“ по професия „Помощник-възпитател“, специалност „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“
-Такса за участие: Таксата за участие в обучението е в размер на 150 лв. В нея са включени работните материали и таксата за издаване на удостоверението.

За контакти:

Вероника Пенева
Телефон: 0885 398 620
Е-мейл: dmom@vumk.eu
Facebook: Институт за модерно образование
Висше училище по мениджмънт
ул. България, №3, гр. Добрич