fbpx

За ВУМ

Присъединявайки се към Висше училище по мениджмънт, България, Вие сте на път да преживеете най-страхотното интелектуално приключение, което бихте могли да си представите. Ще откриете, че ние сме висше училище на 21-ви век. Oбучаваме утрешните бизнес визионери.

Със студенти от над 40 държави Висше училище по мениджмънт се нарежда на I-во място сред бизнес училищата в Централна и Източна Европа по критерия „Международна ориентация“ в класацията на U-Multirank. Според класациите на Еduniversal, Best Masters и др., училището е класирано като най-доброто бизнес училище в България.

Висше училище по мениджмънт (ВУМ), до 26 май 2015 г. Висше училище Международен колеж – Албена (вижте обнародваната промяна на името брой 38, стр.1 в Държавен вестник), е международно бизнес училище, чието седалище е в град Варна, България, Европа. В него студенти от над 40 страни придобиват отлично образование в областите: бизнес, маркетинг, информационни технологии, компютърни науки, туризъм, хотелски мениджмънт и кулинарни изкуства.

Ректор на Висше Училище по Мениджмънт – Доц. д-р Тодор Радев
Заместник ректор, Академични стандарти и връзки с бизнеса – Проф. Веселин Благоев
Заместник ректор, Научно-Изследователска Дейност – Проф. Станислав Иванов
Изпълнителен директор – г-жа Клара Димитрова
Организационна Структура на Висше училище по мениджмънт

Висш Академичен Борд

Правилник за дейността на ВАБ
Висш Академичен Борд ВУМ
В състава на СУД влизат учредителите на Висше училище по мениджмънт: СНЦ „Международен институт по мениджмънт” –Варна, „Международен колеж“ ООД –Добрич, Фондация „Модерно образование и наука” –София, СНЦ „Добруджанско аграрно и бизнес училище”- гр.Добрич, „Екотел” ЕООД –Добрич, които участват чрез свои представители, които определят за всяко заседание, Президента на ВУМ, представители на академичния състав от всяка катедра, представители на студенти и докторанти и на административния състав. Общият състав на Събранието на учредителите и донорите възлиза на 20 души. Представителите в СУД на студенти и докторанти, на администрацията и на катедрите/училищата се избират на техни събрания.

Училището съществува от 1996 година като колеж по туризъм и постепенно прераства в акредитирано специализирано висше училище по мeниджмънт. Днес ВУМ предлага бакалавърски и магистърски програми с двойна диплома, преподавани изцяло на английски език в сътрудничество с университети във Великобритания, Швейцария, Франция, Норвегия и Холандия.

Учебните планове са съобразени с тези на партниращите институции и от студентите се очаква да покриват съответните високи изпитни стандарти. Те завършват с образователни степени, присъждани от партниращите университети и от ВУМ. Повече информация можете да намерите тук.

Висшето училище води началото си от 1992 г. – началото на демократичните промени в България, когато е регистриран Българо-холандски институт по мениджмънт. Ние сме първото частно висше училище в България, където се преподава изцяло на английски език и се завършва с двойни дипломи. При това, и първото висше училище в България, прилагащо новаторски методи на преподаване като проблемно-базирано обучение (PBL – Problem-Based Learning); обучение, базирано на конкретни случаи (CBL – Case-Based Learning) и интерактивно обучение.

Четири години по-късно получаваме първата акредитация като висше училище с названието Международен колеж – Албена. Скоро след това се подписват договори за двойни дипломи с други образователни институции CHN Stenden University, Холандия, и University College Birmingham, Великобритания. Международен колеж – Албена приема името Висше училище Международен колеж.

През 2004 г. Висшето училище се мести от Албена в Добрич, където продължава успешно да се разраства. ВУМ (тогава ВУМК) е първото висше училище в България, което получава акредитация от Британската акредитационна комисия. Не след дълго то подписва стратегически договор за сътрудничество с Cardiff Metropolitan University, Великобритания. Друго доказателство за постоянния стремеж на ВУМ към успех е фактът, че от студентите вече не се изисква да се обучават във Великобритания в продължение на една година, а могат да изкарат целия курс на обучение в България, без това да ги лишава от възможността да получат диплома от Cardiff Met.

ВУМ знае как да превърне успеха в навик и ще ви научи как да го постигнете.

Визия

ВУМ да се утвърди като водещо иновативно висше училище от предприемачески тип, добре разпознаваемо в България и по света, което на основата на релевантни научни изследвания, публикации и обучение подготвя успешни личности и професионалисти, чрез които допринася за развитието на бизнес средата в България и изграждането на общество, базирано на знанието.

Мисия

ВУМ се ангажира:
 • да предоставя качествено и адекватно на нуждите на бизнеса и съвременното общество образование чрез прилагане на ясно изразен интердисциплинарен подход, иновативни методи на обучение и фокус върху предприемаческите умения на студентите;
 • да създава либерална среда за развитие на наука и научно-приложни изследвания, която насърчава креативността и предприемаческия дух;
 • да си партнира активно с бизнеса и гражданското общество с цел трансфер на иновации и развитие на социално предприемачество.

Ценности

Във всички свои дейности академичната общност на ВУМ ще защитава следните принципи и ценности:
 • стремеж към качество и амбиция за успех;
 • етика и взаимно уважение;
 • социална отговорност и устойчивост.
Нашите научни постижения придобиват все по-голямо признание в световен мащаб. Social Science Research Network (SSRN) определя ВУМ като българския университет с най-голям брой публикации и цитирания. Университетът е отличен с 3 Палми за отличие (Palme of Excellence) в класацията на Eduniversal за Източна Европа. Ние сме в диалог с европейската индустрия чрез редица сериозни контакти, включващи партньорства с водещи компании в сферата на софтуерното развитие, аутсорсинга на бизнес процеси, маркетинга, финансите и др. Дейността ни се простира и в световен мащаб чрез стратегически партньорства с:
 • Университет Кардиф Метрополитън (Cardiff Metropolitan University), Университетски колеж Бирмингам (University College Birmingham) - Великобритания;
 • Университет по приложни науки Стенден (Stenden University of Applied Sciences) - Холандия;
 • Университетски колеж по бизнес и хотелски мениджмънт (Business and Hotel Management School) –Швейцария;
 • редица съвместни начинания с повече от 100 реномирани образователни институции в други европейски страни, в Азия и в Южна Америка.
 • Международен колеж към ВУМ

  Академичният състав на Международен колеж към ВУМ включва 24 преподаватели. 36% от тях са хабилитирани преподаватели, а 64% са нехабилитирани. 14 преподаватели (56%) са с ОНС „доктор“. Сред тях са лица от български и от чуждестранен произход (представители на различни националности).

  Стопански факултет към ВУМ

  Академичният състав на Стопански факултет към Висше училище по мениджмънт включва 40 преподаватели. 58% от тях са хабилитирани преподаватели, а 42% са нехабилитирани. 33 преподаватели (83%) са с ОНС „доктор“. Сред тях са лица от български и от чуждестранен произход (представители на различни националности).

  Департамент по Модерни обучителни методи

  Департамент по Модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт организира курсове в различни сфери. Прочетете повече на следния линк.

  Съвременната организация и управление на висшето училище изисква създаването на предпоставки за прилагане на средства за електронна комуникация. Уеб-страницата на ВУМ е сред основните средства за предоставяне на актуална информация за висшето училище.

  Чрез нея, висшето училище се стреми да осигури информационна обезпеченост на всички заинтересовани страни (студенти, академични, бизнес партньори), както и да привлече нови такива. Секция „Информация за обществеността“ цели да улесни достъпа до информация на заинтересованите страни и чрез линкове води до информация, публикувана според дейността и съответното звено в рамките на ВУМ.

  Сред силните страни, които са заложени в маркетинг стратегията на Висше училище по мениджмънт, са множеството възможности за кариерно развитие (стаж по специалността), обмен, мобилности в чуждестранни образователни институции, обучение за двойна диплома, както и участие в редица събития, конференции и форуми. От изключителна важност за висшето училище е да се предоставя актуална информация по гореизброените теми, насочени към развитието като специалисти на настоящите студенти – новопостъпили и такива в по-горен курс.

  Висше училище по мениджмънт активно подкрепя, насърчава и развива научнатa дейност в различни направления, спортни постижения и бизнес успехи на студенти (настоящи и завършили). ВУМ се стреми да насърчава развитието на изследователски дейности сред студенти и академичен състав с различни способи. Сред тях е редовното оповестяване на актуални приоритети и цели на научно-изследователската дейност на академичния състав; постиженията на преподаватели и студенти от научно-изследователската, изпълнителската и спортна дейност.

  Висшето училище предоставя актуална информация по гореизброените теми на бъдещи и настоящи студенти, индустриални организации, представители на бизнеса, настоящи и бъдещи бизнес и академични партньори, местна власт, завършили студенти на ВУМ. Информацията се разпространява и предоставя чрез секция в уебстраницата на ВУМ, достъпна от заглавна страница в меню „За нас“, наречена „Научна дейност“.

  Уебстраницата на ВУМ има отделно разработена секция, която информира за настоящите партньорства с висши училища от страни партниращи в програма Еразъм+ и страни, които са част от програмата. Висшето училище работи активно по програми за мобилност на студенти с партньорски институции от Европа, Азия, Африка, Южна Америка и Северна Америка.

  Висше училище по мениджмънт провежда ежегодни вътрешни и външни одити под различни форми. ВУМ следва мнението на студентите и бизнес организациите - техните желания и препоръки. С цел получаване на обратна връзка относно качеството на обучение, преподавателски състав и реализация на студентите, висшето училище провежда анкетни проучвания през академичната година.

  • Резултати от вътрешни и външни одити
  Резултати от анкетирани студенти
  • Резултати и мерки, взети след проведени анкетни проучвания сред студентите за качеството на обучение и на преподавателския състав
  Студентска оценка: - Стопански факултет към Висше училище по мениджмънт Доклад студентска удовлетвореност
  1. Международен бизнес и мениджмънт
  2. Международни финанси и търговия
  3. Хотелски мениджмънт
  4. Магистратура Бизнес администрация
  5. Магистратура Международен туризъм
  - Международен Колеж Доклад студентска удовлетвореност
  1. Международен бизнес и мениджмънт
  2. Хотелски мениджмънт
  3. Софтуерни системи и технологии

  Уебстраницата на ВУМ има изградени секции и подсекции, на които е публикувана всяка една специалност предлагана от висшето училище. Специалностите се публикуват в секция „Обучение“ достъпна от началната страница на ВУМ, като се разделят на бакалавърски и магистърски програми.

  Програма "Еразъм+", Изграждане на капацитет в областта на младежките дейности

  Информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика, покана на ГД "Селско стопанство и развитие на селските райони“ на Европейската комисия Програма „Балкани-Средиземно море" 2014-2020 Европа за гражданите

  Изпълнени проекти

  ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

  ОП "Конкурентоспособност" 2007 - 2013 Европа за гражданите

  Ако желаете да се присъедините към лидерите на утрешния ден и да се наредите сред световните бизнес визионери, кандидатствайте сега.

  Програма "Еразъм+", Изграждане на капацитет в областта на младежките дейности

  Еразъм+, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ Еразъм+, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, обучение за възрастни Програма „Румъния-България” 2014-2020, ИНТЕРРЕГ V-A OП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, процедура BG05M9OP001-2.005 - Активно включване

  Изпълнени проекти

  Европа за гражданите Еразъм+, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ Младежта в действие

  Ако желаете да се присъедините към лидерите на утрешния ден и да се наредите сред световните бизнес визионери, кандидатствайте сега.

  × How can we help you? Available from 00:00 to 23:59