vum-logo-header-BG

За Висше учиище по мениджмънт

Присъединявайки се към Висше училище по мениджмънт, България, Вие сте на път да преживеете най-страхотното интелектуално приключение, което бихте могли да си представите. Ще откриете, че ние сме висше училище на 21-ви век. Обучаваме утрешните бизнес визионери.

Висше училище по мениджмънт (ВУМ), до 26 май 2015 г. Висше училище Международен колеж – Албена (вижте обнародваната промяна на името брой 38, стр.1 в Държавен вестник), е международно бизнес училище, чието седалище е в град Варна, България, Европа. В него студенти от над 40 страни придобиват отлично образование в областите: бизнес, маркетинг, информационни технологии, компютърни науки, туризъм, хотелски мениджмънт и кулинарни изкуства.

Със студенти от над 40 държави Висше училище по мениджмънт се нарежда на I-во място сред бизнес училищата в Централна и Източна Европа по критерия „Международна ориентация“ в класацията на U-Multirank. Според класациите на Еduniversal, Best Masters и др., училището е класирано като най-доброто бизнес училище в България.

Международен колеж е основно академично звено на ВУМ, което извършва обучение на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър.

Стопанският факултет е основно академично звено, което извършва обучение на студенти в професионални направления Администрация и управление, Икономика, Туризъм, Информатика и компютърни науки и в други професионални направления за придобиване на висше образование в образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър.

Институтът за модерно обучение (Департамент за модерно обучение) разработва методически и педагогически подходи в обучението и прави необходимото преподаването във ВУМ да е съобразено с най-съвременните постижения на педагогическата наука.
Той осигурява педагогическа квалификация на обучаваните във ВУМ студенти, както бакалавърска степен „Педагогика на обучението по..“.

Организационна структура

Ректор на Висше Училище по Мениджмънт – Доц. д-р Тодор Радев
Заместник ректор, Академични стандарти и връзки с бизнеса – Проф. Веселин Благоев
Заместник ректор, Научно-Изследователска Дейност – Проф. Станислав Иванов
Изпълнителен директор – г-жа Клара Димитрова
Организационна Структура на Висше училище по мениджмънт
Правилник за дейността на ВАФ
Висш Академичен Форум ВУМ

Събрание на Учредителите и Донорите

В състава на СУД влизат учредителите на Висше училище по мениджмънт: СНЦ „Международен институт по мениджмънт” –Варна, „Международен колеж“ ООД –Добрич, Фондация „Модерно образование и наука” –София, СНЦ „Добруджанско аграрно и бизнес училище”- гр.Добрич, „Екотел” ЕООД –Добрич, които участват чрез свои представители, които определят за всяко заседание, Президента на ВУМ, представители на академичния състав от всяка катедра, представители на студенти и докторанти и на административния състав.

Общият състав на Събранието на учредителите и донорите възлиза на 20 души. Представителите в СУД на студенти и докторанти, на администрацията и на катедрите/училищата се избират на техни събрания.

История

Училището съществува от 1996 година като колеж по туризъм и постепенно прераства в акредитирано специализирано висше училище по мeниджмънт. Днес ВУМ предлага бакалавърски и магистърски програми с двойна диплома, преподавани изцяло на английски език в сътрудничество с университети във Великобритания, Швейцария, Франция, Норвегия и Холандия.

Учебните планове са съобразени с тези на партниращите институции и от студентите се очаква да покриват съответните високи изпитни стандарти. Те завършват с образователни степени, присъждани от партниращите университети и от ВУМ. Прехвърляне.

Постижения

Нашите научни постижения придобиват все по-голямо признание в световен мащаб. Social Science Research Network (SSRN) определя ВУМ като българския университет с най-голям брой публикации и цитирания. Университетът е отличен с 3 Палми за отличие (Palme of Excellence) в класацията на Eduniversal за Източна Европа. Ние сме в диалог с европейската индустрия чрез редица сериозни контакти, включващи партньорства с водещи компании в сферата на софтуерното развитие, аутсорсинга на бизнес процеси, маркетинга, финансите и др. Дейността ни се простира и в световен мащаб чрез стратегически партньорства с:

  • Университет Кардиф Метрополитън (Cardiff Metropolitan University), Университетски колеж Бирмингам (University College Birmingham) – Великобритания;
  • Университет по приложни науки Стенден (Stenden University of Applied Sciences) – Холандия;
  • Университетски колеж по бизнес и хотелски мениджмънт (Business and Hotel Management School) –Швейцария;
  • редица съвместни начинания с повече от 100 реномирани образователни институции в други европейски страни, в Азия и в Южна Америка.