Присъединявайки се към Висше училище по мениджмънт, България, Вие сте на път да преживеете най-страхотното интелектуално приключение, което бихте могли да си представите. Ще откриете, че ние сме висше училище на 21-ви век. Oбучаваме утрешните бизнес визионери. Със студенти от над 40 държави Висше училище по мениджмънт се нарежда на I-во място сред бизнес училищата в Централна и Източна Европа по критерия „Международна ориентация“ в класацията на U-Multirank. Според класациите на Еduniversal, Best Masters и др., училището е класирано като най-доброто бизнес училище в България. 

Висше училище по мениджмънт (ВУМ), до 26 май 2015 г. Висше училище Международен колеж – Албена (вижте обнародваната промяна на името брой 38, стр.1 в Държавен вестник), е международно бизнес училище, чието седалище е в град Варна, България, Европа. В него студенти от над 40 страни придобиват отлично образование в областите: бизнес, маркетинг, информационни технологии, компютърни науки, туризъм, хотелски мениджмънт и кулинарни изкуства.

История

Висшето училище води началото си от 1992 г. – началото на демократичните промени в България, когато е регистриран Българо-холандски институт по мениджмънт. Ние сме първото частно висше училище в България, където се преподава изцяло на английски език и се завършва с двойни дипломи. При това, и първото висше училище в България, прилагащо новаторски методи на преподаване като проблемно-базирано обучение (PBL – Problem-Based Learning); обучение, базирано на конкретни случаи (CBL – Case-Based Learning) и интерактивно обучение.

Четири години по-късно получаваме първата акредитация като висше училище с названието Международен колеж – Албена. Скоро след това се подписват договори за двойни дипломи с други образователни институции CHN Stenden University, Холандия, и University College Birmingham, Великобритания. Международен колеж – Албена приема името Висше училище Международен колеж.

През 2004 г. Висшето училище се мести от Албена в Добрич, където продължава успешно да се разраства. ВУМ (тогава ВУМК) е първото висше училище в България, което получава акредитация от Британската акредитационна комисия. Не след дълго то подписва стратегически договор за сътрудничество с Cardiff Metropolitan University, Великобритания. Друго доказателство за постоянния стремеж на ВУМ към успех е фактът, че от студентите вече не се изисква да се обучават във Великобритания в продължение на една година, а могат да изкарат целия курс на обучение в България, без това да ги лишава от възможността да получат диплома от Cardiff Met.

ВУМ знае как да превърне успеха в навик и ще ви научи как да го постигнете.

Мисия, визия и ценности

Мисия
Като поставя своите студенти в центъра, ВУМ се ангажира:
• да предоставя качествено и адекватно на нуждите на бизнеса и съвременното общество образование чрез прилагане на ясно изразен интердисциплинарен подход, иновативни методи на обучение и фокус върху предприемаческите умения на студентите;
• да създава либерална среда за развитие на наука и научно-приложни изследвания, която насърчава креативността и предприемаческия дух;
• да си партнира активно с бизнеса и гражданското общество с цел трансфер на иновации и развитие на социално предприемачество.

Визия
ВУМ се стреми да се утвърди като висше училище от предприемачески тип, което допринася за изграждането на общество, базирано на знанието в България, и е сред най-успешните висши училища в Източна Европа, широко известно чрез:
• качественото обучение и успешната личностна и професионална реализация на своите студенти;
• релевантните на нуждите на обществото научни изследвания и публикации на членовете на академичния състав;
• високата степен на интернационализация на академичната общност и учебното съдържание във ВУМ;
• креативността и предприемаческия дух, прилагани във всички дейности на институцията.

Ценности
Във всички свои дейности академичната общност на ВУМ ще защитава следните принципи и ценности:
• стремеж към качество и амбиция за успех;
• етика и взаимно уважение;
• социална отговорност и устойчивост.

Програми с двойни дипломи

Училището съществува от 1996 година като колеж по туризъм и постепенно прераства в акредитирано специализирано висше училище по мeниджмънт. Днес ВУМ предлага бакалавърски и магистърски програми с двойна диплома, преподавани изцяло на английски език в сътрудничество с университети във Великобритания, Швейцария, Франция, Норвегия и Холандия. Учебните планове са съобразени с тези на партниращите институции и от студентите се очаква да покриват съответните високи изпитни стандарти. Те завършват с образователни степени, присъждани от партниращите университети и от ВУМ.

 

Постижения

Нашите научни постижения придобиват все по-голямо признание в световен мащаб. Social Science Research Network (SSRN) определя ВУМ като българския университет с най-голям брой публикации и цитирания. Университетът е отличен с 3 Палми за отличие (Palme of Excellence) в класацията на Eduniversal за Източна Европа. Ние сме в диалог с европейската индустрия чрез редица сериозни контакти, включващи партньорства с водещи компании в сферата на софтуерното развитие, аутсорсинга на бизнес процеси, маркетинга, финансите и др. Дейността ни се простира и в световен мащаб чрез стратегически партньорства с Университет Кардиф Метрополитън (Cardiff Metropolitan University), Университетски колеж Бирмингам (University College Birmingham) – Великобритания; Университет по приложни науки Стенден (Stenden University of Applied Sciences) – Холандия; Университетски колеж по бизнес и хотелски мениджмънт (Business and Hotel Management School) –Швейцария, и чрез редица съвместни начинания с повече от 100 реномирани образователни институции в други европейски страни, в Азия и в Южна Америка.

 


Организационна структура

Организационна Структура на Висше училище по мениджмънт

Ректор на Висше Училище по Мениджмънт – Доц. д-р Тодор Радев

Заместник ректор, Академични стандарти и връзки с бизнеса – Проф. Веселин Благоев

Заместник ректор, Научно-Изследователска Дейност – Проф. Станислав Иванов

Изпълнителен директор – г-жа Клара Димитрова

Събрание на Учредителите и Донорите

В състава на СУД влизат учредителите на Висше училище по мениджмънт: СНЦ „Международен институт по мениджмънт” –Варна, „Международен колеж“ ООД –Добрич, Фондация „Модерно образование и наука” –София, СНЦ „Добруджанско аграрно и бизнес училище”- гр.Добрич, „Екотел” ЕООД –Добрич, които участват чрез свои представители, които определят за всяко заседание, Президента на ВУМ, представители на академичния състав от всяка катедра, представители на студенти и докторанти и на административния състав. Общият състав на Събранието на учредителите и донорите възлиза на 20 души. Представителите в СУД на студенти и докторанти, на администрацията и на катедрите/училищата се избират на техни събрания.

Правилник за дейността на СУД

Събрание на Учредителите и Донорите

Висш Академичен Борд

Правилник за дейността на ВАБ

Висш Академичен Борд ВУМ

Стопански факултет към ВУМ

Академичният състав на Стопански факултет към Висше училище по мениджмънт включва 40 преподаватели. 58% от тях са хабилитирани преподаватели, а 42% са нехабилитирани. 33 преподаватели (83%) са с ОНС „доктор“. Сред тях са лица от български и от чуждестранен произход (представители на различни националности).

Членовете на съвета на Стопански факултет са представители на преподавателите (19), студентите (4) и администрацията (2).

Общ състав на Стопански Факултет

Съвет на Стопански факултет

Общо събрание на Стопански факултет

Правилник за дейността на органите за управление на Стопански факултет


КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

             Състав

Специалности ОКС “бакалавър”, срок на обучение 4 години (8 семестъра)

Професионално направление “Администрация и управление”:

Професионално направление “Икономика”:

Професионално направление “Информатика и компютърни науки”:

Специалности ОКС “магистър”

Професионално направление “Администрация и управление”:


КАТЕДРА ТУРИЗЪМ

            Състав

Специалности ОКС “бакалавър”, срок на обучение 4 години (8 семестъра)

Професионално направление “Туризъм”:

Специалности ОКС “магистър”

Професионално направление “Туризъм”:

Международен колеж към ВУМ

Академичният състав на Международен колеж към ВУМ включва 24 преподаватели. 36% от тях са хабилитирани преподаватели, а 64% са нехабилитирани. 14 преподаватели (56%) са с ОНС „доктор“. Сред тях са лица от български и от чуждестранен произход (представители на различни националности).

Членовете на съвета на Международен колеж към ВУМ са представители на преподавателите (9), студентите (2) и администрацията (1).

Списък на състава на събранието на Международен колеж

Правилник за устройството и дейността на Международен колеж


КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИЛОЖНИ БИЗНЕС НАУКИ

               Състав

Специалности ОКС “Професионален бакалавър”, срок на обучение 3 години (6 семестъра)

Професионално направление “Администрация и управление”:

Професионално направление “Икономика”:

Професионално направление “Туризъм”:

Професионално направление “Информатика и компютърни науки”:

Департамент по Модерни обучителни методи

Департамент по Модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт организира курсове в различни сфери. Прочетете повече на следния линк.

Правилник за дейността на ДМОМ

Информация за обществеността

Съвременната организация и управление на висшето училище изисква създаването на предпоставки за прилагане на средства за електронна комуникация. Уеб-страницата на ВУМ е сред основните средства за предоставяне на актуална информация за висшето училище. Чрез нея, висшето училище се стреми да осигури информационна обезпеченост на всички заинтересовани страни (студенти, академични, бизнес партньори), както и да привлече нови такива. Секция „Информация за обществеността“ цели да улесни достъпа до информация на заинтересованите страни и чрез линкове води до информация, публикувана според дейността и съответното звено в рамките на ВУМ.

Информация за предлаганите специалности, действащи учебни програми и успеваемост на студентите:

Уебстраницата на ВУМ има изградени секции и подсекции, на които е публикувана всяка една специалност предлагана от висшето училище. Специалностите се публикуват в секция „Обучение“ достъпна от началната страница на ВУМ, като се разделят на бакалавърски и магистърски програми.

Информация за Научно-изследователската дейност на ВУМ:

Висше училище по мениджмънт активно подкрепя, насърчава и развива научнатa дейност в различни направления, спортни постижения и бизнес успехи на студенти (настоящи и завършили). ВУМ се стреми да насърчава развитието на изследователски дейности сред студенти и академичен състав с различни способи. Сред тях е редовното оповестяване на актуални приоритети и цели на научно-изследователската дейност на академичния състав; постиженията на преподаватели и студенти от научно-изследователската, изпълнителската и спортна дейност.

Висшето училище предоставя актуална информация по гореизброените теми на бъдещи и настоящи студенти, индустриални организации, представители на бизнеса, настоящи и бъдещи бизнес и академични партньори, местна власт, завършили студенти на ВУМ. Информацията се разпространява и предоставя чрез секция в уебстраницата на ВУМ, достъпна от заглавна страница в меню „За нас“, наречена „Научна дейност“.

Информация за международната дейност на ВУМ:

Уебстраницата на ВУМ има отделно разработена секция, която информира за настоящите партньорства с висши училища от страни партниращи в програма Еразъм+ и страни, които са част от програмата. Висшето училище работи активно по програми за мобилност на студенти с партньорски институции от Европа, Азия, Африка, Южна Америка и Северна Америка.

Информация за вътрешни и външни одити, проведени анкетни проучвания:

Висше училище по мениджмънт провежда ежегодни вътрешни и външни одити под различни форми. ВУМ следва мнението на студентите и бизнес организациите – техните желания и препоръки. С цел получаване на обратна връзка относно качеството на обучение, преподавателски състав и реализация на студентите, висшето училище провежда анкетни проучвания през академичната година.

 • Резултати от вътрешни и външни одити

Резултати от анкетирани студенти

 • Резултати и мерки, взети след проведени анкетни проучвания сред студентите за качеството на обучение и на преподавателския състав

Студентска оценка:

– Стопански факултет към Висше училище по мениджмънт

Доклад студентска удовлетвореност

 1. Международен бизнес и мениджмънт
 2. Международни финанси и търговия
 3. Хотелски мениджмънт
 4. Магистратура Бизнес администрация
 5. Магистратура Международен туризъм

– Международен Колеж

Доклад студентска удовлетвореност

 1. Международен бизнес и мениджмънт
 2. Хотелски мениджмънт
 3. Софтуерни системи и технологии
 • Резултати от проведени анкетни проучвания сред студенти и работодатели за реализация и заетост на завършилите студенти

Доклад на отдел Маркетинг за студентска удовлетвореност в периода 2016-2017 г.

Проучване за степента на заинтересованост на работодателите към компетенциите, получавани във ВУМ

Проучване за степента на заинтересованост сред кандидат-студенти

Информация за вътрешни документи на ВУМ:

 • Вътрешни нормативни документи;
 • Заседания на Академичния съвет;
 • Заседания на Факултетен и катедрен съвет;
 • Развитие на академичния състав.

Годишен доклад за състоянието и развитието на Висше училище по мениджмънт

Годишен финансов отчет на Висше училище по мениджмънт за 2015 г.

Годишен финансов отчет на Висше училище по мениджмънт за 2016 г.

Бюджет на Висше училище по мениджмънт за 2017 г.

План за реализирани собствени приходи за периода 2016-2020

План за финансиране на дейността на ВУМ за периода 2016-2020

План за развитие на МТБ на ВУМ

Одити 2015 г.

Одити 2016 г.

Одити 2017 г.

Информация за събития, конференции, форуми:

Сред силните страни, които са заложени в маркетинг стратегията на Висше училище по мениджмънт, са множеството възможности за кариерно развитие (стаж по специалността), обмен, мобилности в чуждестранни образователни институции, обучение за двойна диплома, както и участие в редица събития, конференции и форуми. От изключителна важност за висшето училище е да се предоставя актуална информация по гореизброените теми, насочени към развитието като специалисти на настоящите студенти – новопостъпили и такива в по-горен курс.

Правилници

Правилник за дейността на ВАБ

Правилник за дейността на СУД

Правилник за устройството и дейността на ВУМ

Правилник ОККК

Правилник за дейността на Ректорски съвет

Правилник за прием на студенти

Правилник за вътрешния ред

Правилник за правата и задълженията на студентите

Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити

Стандарти за разработване на учебна документация

Правилник за управление на студентското състояние

Правилник за подаване и разглеждане на жалби, сигнали и предложения от студенти

Правилник за НИД

Правилник за устройството и дейността на НИИ

Правилник за устройството и дейността на тюторната система

Правилник за устройството и дейността на алумни асоциацията

Правилник за устройството и дейността на КООК

Правилник за атестация, заетост, оценка на труда и заплащане на преподавателите

Правилник за разработването и разпространението на учебните планове и програми

Правилник за устройството и дейността на тюторната система

Правилник за управление на учебния процес

Правилник за организацията и дейността на БИК

Правила за обслужване на потребителите на БИК

Правилник за предотвратяване, установяване и санкциониране на плагиатството и други неетични практики

Правилник за осигуреност на обучението

Правилник за дейността на органите за управление на Стопански факултет

Правилник за дейността на органите за управление на Международен Колеж

Правилник за устройството и дейността на Международен колеж

Правилник за дейността на ДМОМ

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВЯНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ СРЕД ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Правилник летни стажове

Етичен кодекс

Правилник за дейността на КЕАЕ

Правилник за устройството и дейността на кариерен център

Правилник за устройството и дейността ЦЕНТЪР БОС

Текущи проекти

Програма “Еразъм+”, Изграждане на капацитет в областта на младежките дейности

Информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика, покана на ГД “Селско стопанство и развитие на селските райони“ на Европейската комисия

Еразъм+, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

Еразъм+, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, обучение за възрастни

Програма „Балкани-Средиземно море” 2014-2020

Програма „Румъния-България” 2014-2020, ИНТЕРРЕГ V-A

OП “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, процедура BG05M9OP001-2.005 – Активно включване

Европа за гражданите

Изпълнени проекти

ОП “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

ОП “Конкурентоспособност” 2007 – 2013

Европа за гражданите

Еразъм+, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

Младежта в действие

Ако желаете да се присъедините към лидерите на утрешния ден и да се наредите сред световните бизнес визионери, кандидатствайте сега.