vum-logo-header-BG

Изисквания за прием в бакалавърска програма​

Ние предлагаме кратки и ясни стъпки за прием. Основните ни изисквания към всеки наш студент са силна мотивация, добри резултати от дипломата за средно образование и високо ниво на владеене на английски език.

В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Граждани на ЕС и ЕИП

За кандидатстване във Висше училище по мениджмънт са необходими следните документи:

1) Надлежно попълнен формуляр за кандидатстване

2) Копие от диплома за завършено средно образование или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства предварително

3) Копие от приложението към дипломата за завършено средно образование или академична справка с резултатите от обучението до момента, ако се кандидатства предварително

4) Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)

5) Копие от лична карта или паспорт

6) Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Документите се изпращат сканирани на електронна поща admissions@vum.bg.

Във Висше училище по мениджмънт обучението стартира два пъти годишно: през септември и през февруари. При подаване на посочените по-горе документи кандидадът ще бъде информиран за налични свободни места в избраната специалност за предстоящия прием.

В случай, че подадените документи отговарят на изискванията на Висше училище по мениджмънт, отдел Прием ще насрочи дата и час за мотивационно интервю. Интервюто се провежда на английски език на място във ВУМ или онлайн (задължително условие е кандидатът да използва уеб-камера по време на интервюто).

На този етап кандидат-студентът полага изпит по английски език във ВУМ, ако не притежава валиден международно признат сертификат за владеене на езика.

Успешно преминалите стъпка 2 кандидати получават писмо за условен прием, документ за дължимите такси, както и информация за условията и сроковете за плащане. Подробна информация за семестриалните такси за обучение и възможностите за получаване на стипендия ще намерите тук.

След потвърждението за условно приемане, кандидатът следва да предостави  следните документи:

1) Надлежно попълнен, принтиран и подписан формуляр за кандидатстване

2) Диплома за средно образование 

3) Приложение към диплома за завършено средно образование 

4) Медицинско свидетелство 

5) Документ за платена такса за обучение

6) Снимки паспортен формат – 4 бр.

Когато документите по т. 2 и 3 не са издадени от български органи и институции и не са на български език, те трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. За такива документи се изисква процедура по признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование по документи, издадени от училища на чужди държави, която се извършва от съответното регионално управление на образованието.

Документите се подават адрес: България, Варна, ул. „Оборище“ 13 А, стая 101.

Граждани на страни извън ЕС и ЕИП

За кандидатстване във Висше училище по мениджмънт са необходими следните документи:

1) Надлежно попълнен формуляр за кандидатстване

2) Копие от диплома за завършено средно образование или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства предварително

3) Копие от приложението към дипломата за завършено средно образование или академична справка с резултатите от обучението до момента, ако се кандидатства предварително

4) Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)

5) Копие на паспорт

6) Декларация за съгласие за обработка на лични данни

Документите се изпращат сканирани на електронна поща admissions@vum.bg.

Във Висше училище по мениджмънт обучението стартира два пъти годишно: през септември и през февруари. При подаване на посочените по-горе документи кандидадът ще бъде информиран за налични свободни места в избраната специалност за предстоящия прием. 

В случай, че подадените документи отговарят на изискванията на Висше училище по мениджмънт, отдел Прием ще насрочи дата и час за мотивационно интервю. Интервюто се провежда на английски език на място във ВУМ или онлайн (задължително условие е кандидатът да използва уеб-камера по време на интервюто).

На този етап кандидат-студентът полага изпит по английски език във ВУМ, ако не притежава валиден международно признат сертификат за владеене на езика.

Успешно преминалите стъпка 2 кандидати получават писмо за условен прием, документ за дължимите такси, както и информация за условията и сроковете за плащане. Подробна информация за семестриалните такси за обучение и възможностите за получаване на стипендия ще намерите тук.

След потвърждението за условно приемане, кандидатът трябва да предостави следните документи:

1) Надлежно попълнен, принтиран и подписан формуляр за кандидатстване

2) Диплома за средно образование 

3) Приложение към диплома за завършено средно образование 

4) Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища и университети на държавата, в която е завършено средното образование

5) Медицинско свидетелство

6) Снимки паспортен формат – 4 бр.

Когато документите по т. 2, 3 и 4 не са издадени от български органи и институции и не са на български език, те трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени. При липса на такива разпоредби се легализират по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

За такива документи се изисква процедура по признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование по документи, издадени от училища на чужди държави, която се извършва от съответното регионално управление на образованието.

Документите се изпращат на адрес: България, Варна 9000, ул. „Оборище“ 13 А, стая 101.