vum-logo-header-BG

Културните и творческите индустрии (КТИ) са признати в Европа заради своя потенциал за бързо усвояване на нови знания, новаторски процеси, модели и технологии. Те са важен двигател на иновации за много други сектори. В същото време, КТИ се нуждаят от засилено взаимодействие между различни области на науката, по начин, по който образованието не само ще съумее да насърчи нов начин на мислене, насочен към валоризацията на творческата икономика, но ще осигури по-добро разбиране на КТИ като „маяци“ на основаното на знание приобщаващо общество.

Креативните и творческите индустрии все още остават регионално определени, разчитат на местните ресурси и осигуряват стойност за своята общност чрез създаването на работни места на местно и регионално ниво. В същото време, тези индустрии са сред най-засегнатите от пандемията сектори и възстановяването и възвръщането на тяхната жизнеспособност се нуждае от координираните действия на всички заинтересовани страни.

В посока валоризиране на положителните ефекти на КТИ за местните и регионалните икономики и за идентифициране перспективите на развитие, пет утвърдени академични и научни институции стартираха проект FENICE: „Насърчаване на предприемачеството и иновациите в културните и творческите индустрии чрез интердисциплинарно обучение“, финансиран по програма Еразъм+. Това са Висше училище по мениджмънт от Варна (България), Гръцка академична мрежа от Атина (Гърция), Национален университет за изкуствата от Букурещ (Румъния), Глобалния университет на Порто (UPT) от Порто (Португалия) и Университет на Нови Сад от Сърбия.

Проектът се стреми да повиши качеството и приложимостта на обучението по бизнес и изкуства за нуждите на културните и творческите индустрии чрез фокусиране върху не-технологичните иновации, които се създават в креативната икономика на нашите страни и региони. Това ще бъде постигнато чрез:

  • Изследване и обмен на добри практики в областта на предприемачеството и управлението на КТИ за адаптиране на образованието към нуждите от умения на креативната икономика и стойността на иновациите и устойчивостта;
  • Съчетаване на науките за бизнеса/икономиката, изкуствата, ИТ и медията и на тази база – разработване на иновативни програми за курс;
  • Моделиране на партньорство „академия – бизнес“ за насърчаване създаването на предприятия от КТИ чрез инкубиране, старт-ъп или предприемачество.

Проектът се изпълнява от началото на м. ноември 2020 до края на октомври 2022. Повече за постиженията на проекта на неговия сайт www.fenice-project.eu и Facebook.

#FENICE

By Admin