vum-logo-header-BG

Разработеният от Проектeн екип на ВУМ проект ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ В КРЕАТИВНИТЕ И РЕАКРЕАТИВНИТЕ ИНДУСТРИИ (ИНКРЕА) по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 по Приоритетна ос 1: Научни изследвания и технологично развитие вече получи одобрение.

ВУМ доказа за пореден път, че не само има капацитет в научната дейност и иновациите, но и че интердисциплинарната и практическа насоченост на изследванията на неговите преподаватели получават признание не само в чужбина, но и в България. Този успех потвърждава, че ВУМ неслучайно е №1 сред българските висши училища по научни изследвания в направленията, които развива.

Целта на новия Проект е свързана с:

Развитие и повишаване капацитета за научното творчество, свързано с креативните и рекреативните индустрии чрез провеждане на интердисциплинарни пазарно-ориентирани изследвания и работа в мрежа от утвърдени научни и изследователски институции за създаване на научни продукти с добавена стойност за икономиката при активно партньорство и сътрудничество с бизнеса.

Кои са основните Партньори на Висше училище по мениджмънт?

Проектът предвижда сътрудничество между 50 учени от 7 университета партньори, сред които са Технически университет – Варна, Институт по океанология „Фритьоф Нансен“ – Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Национална художествена академия – София, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей (ИЕФЕМ) – София, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания – София и Институт за изследване на обществата и знанието – София.

Основният фокус на ИНКРЕА е:

Изграждането на Център за компетентност за интелигентни решения в креативните и реакреативните индустрии чрез едно централно ядро и 7 звена в отделните университети-партньори се фокусира върху:

 • културните и творческите индустрии, културното наследство, дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;
 • компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;
 • алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм;
 • производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери.

Кои са заинтересованите от Проекта страни извън партньорските организации?

Центърът за компетентност ще способства за удовлетворяване на специфичните нужди от пространство и високотехнологично оборудване на изключително широк кръг заинтересовани институции и лица, сред които:

 • органи на местната, регионалната и държавната власт и техни структури;
 • научноизследователски и академични институции и техните общности (преподаватели, студенти, докторанти) извън партньорите;
 • институции, провеждащи обучение и образователни курсове – училища, ЦПО, обучителни организации;
 • културни институции (музеи, галерии, театри, читалища, библиотеки);
 • бизнес предприятия – за провеждане на съвместни НИРД, демонстрационни и други събития.

Какви са основните направления в работата по Проекта?

Основните дейности по Проекта са свързани приоритетно с извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания и развиване/модернизиране на нови технологии на високо международно ниво. Научната дейност на ИНКРЕА ще обхваща  две основни направления:

1) индустриални научни изследвания и 2) експериментално развитие.

Кои са основните дейности в посочените направления по Проекта?

В обособените работни пакети очакваните резултати са свързани с

 • Валоризиране на ресурси за развитие на креативните и рекреативните индустрии – вкл. културни ресурси, гастрономия, природни ресурси;
 • Изследване на потребителското поведение и сегментиране на потребителите за креативни и ре-креативни индустрии;
 • Нови технологии и технологични решения за креативните и рекреативните индустрии – вкл. виртуална и добавена реалност, моделиране на стоки, интелигентно-технологично решение
 • Бизнес-модели с внедряване на нови технологии в креативните и рекреативните индустрии – предприятия с автоматизирани услуги
 • Експериментални модели и разработки.

Кои са основните изпълнители на Проект ИНКРЕА?

Първичната „банка“ от учени на Центъра за компетентност включва 50 експерти от различни сфери на науката, представители на всички партньорски организации, работещи и с 20 учени от чужбина с високи постижения в своята област. ВУМ успешно си партнира с над 200 утвърдени и престижни чуждестранни университета. ВУМ е на челно място в Европа по интернационализация, а по международна студентска мобилност – №1 в света според U-Multirank (рейтинг, подкрепян от Европейската комисия). Проектният екип очаква в изпълнението да се включат студенти, ученици, докторанти и млади учени.

Какво се очаква от изпълнителите на ИНКРЕА?

В продължение на 72 месеца, а някои дейности и до 10 години напред, изпълнението на проекта ще доведе до нова специализирана научно-изследователска инфраструктура чрез Център за компетентност от типа „мрежа от разпръснати ресурси“ с Централно звено и 7 Научноизследователски секции. В този научен комплекс ще се провежда висококачествена научноизследователска дейност с осигурен достъп на заинтересованите страни и с условия за активно взаимодействие с бизнеса.

В споделеното научно пространство синергетично ще се обменят знания и експертизи чрез съвместни срещи, лабораторни дейности, онлайн и видеоконферентни съвещания. То ще бъде в помощ на всички активни академични институции в гр. Варна и региона и ще способства нови научни изследвания и в други научни области извън обсега на Проекта.

Проектът предвижда изграждане на Симулационно-експериментален център за разработване, тестване и пазарно ориентиране на мобилни приложения и игри, както и  Научен инкубатор и видеоконферентна зала, които предоставят условия за провеждане на форуми, конференции и семинари, предназначени, както за трансфер на знания и иновации в мрежата на Центъра за компетентност, но и за други научноизследователски и академични, културни институции, органи на местната и регионалната власт и др. Освен като високотехнологична среда за научни изследвания и обучения за студенти и млади учени те ще осигуряват пространство за предприемачи от ИКТ сектора в регион Варна за разработка и тестване на нови продукти и услуги. Специално разработен софтуер ще осигурява възможност за апробация на нови бизнес модели в среда, близка до реалната, създаване на дизайн на нови обекти и проверка на реалистичността на бизнес планове и модели с особен акцент върху ресторантьорството и хотелиерството.

Създаването на Информационно-ресурсен център и издателски център ще създаде условия за съвременно оборудване и техника, предлагащи богат архив от научна литература, дигитална библиотека и високопроизводителен роботизиран скенер за бърза и висококачествена дигитализация със свободен достъп на гражданите, посетителите на гр. Варна и на студентите и специализантите от други университетски институции

Мултифункционална и демонстрационна зала ще предоставя възможност на заинтересовани институции за организиране на мащабни събития, обезпечени с цялата необходима техника – широкообхватни видеоекрани, LED стени, професионална озвучителна и демонстрационна техника, мобилно експозиционно оборудване и др. Към момента в гр. Варна не съществува друга зала с подобни условия и капацитет.

Интересен очакван резултат от Проекта е и Експериментално-дегустационен  център с лаборатория за сензорен анализ, газов хроматограф и професионално обзаведена кухня. В този Център ще се провеждат демонстрации и анализи на храни, тестване на модели на храни, изпробване замяната на определени съставки с други и влиянието й върху потребителите, разработване на концепция за продукти, проследяване модели на поведение от страна на консуматори и др. Лабораторията ще бъде предоставяна за обучение на заинтересовани учебни и академични институции и ще бъде в помощ на органите за контрол на храните, за проверка на специфични качества на продуктите на пазара. В допълнение Центърът ще бъде в полза на предприятията от бранша за повишаване качеството на предлаганата кухня.

Какви ще са ползите за партньорите по Проекта?

Институтът по океанология към БАН ще изгражда Модерна лаборатория  за подводни изследвания и картиране .

Технически университет – Варна ще създаде модерна видеоконферентна лаборатория а в Русенски университет – Експериментална лаборатория със секции за 3D заснемане, дигитализация и създаване на мобилни приложения с виртуална и добавена реалност.

Националната художествена академия София ще изгради Експериментална лаборатория със секции за изследване и разработване на нови художествени продукти, графичен дизайн и аудио-визуални продукти.

Експериментална лаборатория за дигитализация на нематериално културно наследство ще осъществи Институтът по етнология и фолклористика – София, а Институтът за биоразнообразие и екосистемни изследвания Експериментална лаборатория за консервация и предоставяне на информация в областта на биоразнообразието.

Институтът за изследване на обществата и знанието – София ще използва Проекта за създаване на Експериментална лаборатория за емпирични и социални изследвания

Какви конкретни ползи от Проекта ще има бизнесът?

Към планираната структура на Центъра за креативност ИНКРЕА е изразен силен интерес от представители на креативните индустрии, туроператорски организации, НПО с еконасоченост и за подпомагане на екотуризма, технологични компании от ИТ сектора, браншови сдружения и др. Към този списък партньорските институции добавят и свои партньори във всяко от разглежданите направления – министерства, културни институции и много други.

Изградената инфраструктура и оборудване на Центъра за компетентност е предпоставка за засилване взаимодействието между научни организации, академични институции, местни, регионални и държавни власти, както и оператори от стопанския и нестопанския сектор.

Какъв ще е основният принос на Проекта за икономиката и социалното развитие след първите 72 месеца?

Реализацията на Проекта генерира съществен принос за развитието на научните изследвания и резултати на национално ниво, но освен това създава важна добавена стойност (икономическа и социална) за региона и град Варна, тъй като:

 • Позиционира и осигурява устойчиво развитие на научна инфраструктура от най-високо ниво извън досегашния център – гр. София;
 • Създава условия за включване на гр. Варна в Националната пътна карта за научни изследвания и популяризиране на дестинацията с нов облик и положителен имидж;
 • Привлича значителен брой учени, научни изследователи и млади специализанти от страната, Европа и света за провеждане на краткосрочни визити и участие в тематични форуми, изследвания и обмяна на знания и опит;
 • Въвежда условия за съществено подобряване на физическата среда и обезпечеността на образователния процес на студенти и ученици, както и спомага за развитие на техния интерес към науката и предприемачеството в най-бързо развиващите се сектори на креативните и рекреативните индустрии и нови технологии с добавена и виртуална реалност;
 • Валоризира съществуващите и потенциални ресурси на региона за създаване на туристически продукти и промотиране на алтернативните форми на туризъм;
 • Насърчава предприемаческата и иновационната активност чрез предоставяне на специализирани бизнес услуги и адекватно пространство за тестване и развитие на нови идеи в различни направления, както и оказва подкрепа за създаване и развитие на предприятия с висок иновационен потенциал;
 • Привлича заинтересовани млади хора от страната за участие в демонстрационни събития, краткосрочни обучения и научни проекти;
 • Установява на нови пътеки за ангажиране на младите хора през свободното им време;
 • Спомага за привличане на чуждестранни инвестиции в региона, предвид повишената и диверсифицирана икономическа и предприемаческа активност.

By Admin