vum-logo-header-BG

 

 

 

На 20.07.2018 г. Семантик Интерактив ООД, в партньорство с Висше Училище по Мениджмънт, подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 с управляващ орган Министерство на Икономиката на България за изпънение на проект BG16RFOP002-1.005-0369-С01 „Разработка на иновативна платформа за наемане, отдаване и резервация на работни пространства от нов тип „Nex2work“.
С финансовата подкрепа на Оперативната програма чрез Европейския съюз и национално финансиране, Семантик Интерактив, заедно с ВУМ, ще проучат и разработят глобално иновативно решение на задълбочаващия се проблем на корпоративния сектор – привличането и задържането на таланти, обусловен от технологичната експанзия, прехода към цифрова икономика и възхода на феномена „дигитално номадство“. Партньорите ще използват наличния експертен потенциал, опит и достъп до пазари, за провеждането на приложни научни изследвания в новоопределен от нас формат на сектора „корпоративен туризъм“. Целта на проета е да осигурим възможност на работодателите по-лесно да намират подходящо оборудвани места за дистанционна работа на отделни служители или цели техни екипи.
Ще се стремим да създадем централизирана система за предлагане на пространства за временно ползване, които отговарят на специфичните нужди на работодателите. Целите на проекта са да идентифицираме критериите и специфичните изисквания към компонентите на приложението на работодателите и служителите, ползващи изнесени офиси, като се провокират работодатели да приложат тестово тези практики, както и да комбинираме компонентите в единна система и да успеем да ги демонстрираме в операционна среда. Така проектът се явява естествено надграждане на съществуващата експертиза в Семантик Интерактив и Висшето Училище по Мениджмънт, като компанията допринася чрез нестандартния си подход за решаване на клиентски проблеми и разработката на иновативни ИТ решения, докато ВУМ предоставя своята подчертано силна експертиза в сферата на международния нишов туризъм.
Обща стойност на проекта е в размер на 588 064 лв., като безвъзмездната финансова помощ е 464 567 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

By Admin