vum-logo-header-BG
[siteorigin_widget class=“Thim_Heading_Widget“][/siteorigin_widget]

Валентин Вълков -„Прокурор на годината“ за 2019 година е един от двамата лектори по дисциплината “Механизми на държавната дейност за борбата с корупцията и конфликта на интереси”, която е част от учебния план на магистърска програма „Борба с корупцията и конфликта на интереси – юридически и икономически аспекти“ във ВУМ.

Прокурор Вълков има 22 годишен професионален опит в прокуратурата. Втори мандат е административен ръководител на Окръжна Прокуратура – Ловеч (от 2014г.). Специализирал в Академията на Федералното бюро за разследване на САЩ за Европа.

Дисциплината „Механизми на държавната дейност за борба с корупцията и конфликта на интереси“  включва усвояването на теоретични и практически знания от страна на студентите за изградената институционална рамка на българската държава за борба с корупцията и конфликта на интереси и редица конкретни направления на тази държавна дейност, като предмет, система и задължени лица  по ЗПКОНПИ,  функциите на прокуратурата и съставите на длъжностни престъпления, мерките срещу изпиране на пари и съставът на престъплението „пране на пари“, превантивната дейност на държавата срещу  изпирането на пари, способите за недопускане на корупция в процедурите за обществени поръчки,  борбата с корупцията в системата на отбраната и др. Чрез дисциплината се формират практически умения относно  конкретните правомощия и начин на функциониране на органите с компетентност в сферата на борбата с корупцията и конкретните способи недопускане на корупцията в редица направления на държавната дейност.

Дисциплината обхваща практико-приложни аспекти, които да генерират познания относно  управлението на държавната дейност за борба с корупцията и конфликта на интереси в две  направления –  превантивното и санкционно.

Цел на дисциплината е представяне на  общата институционална и правна рамка на борбата с корупцията и конфликта на интереси и  на някои конкретни аспекти от тази рамка.

Другият преподавател по дисциплината „Механизми на държавната дейност за борба с корупцията и конфликта на интереси“ е д-р Николай Николов.

By Admin