vum-logo-header-BG

Международен бизнес и мениджмънт

Програмата на ВУМ “Международен бизнес и мениджмънт” има за цел да изгражда хора със стратегическо мислене, с визия и подход към международния бизнес!

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции, предлагащи образователна програма по международен бизнес и мениджмънт в България. Обучението е изцяло на английски език, а при дипломирането си студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University, UK.

✔️ Програмата изгражда лидери, способни да дискутират икономически, културни, етични и социални въпроси, свързани с международния бизнес и да предлагат политики по отношение на корпоративната социална отговорност. Студентите придобиват важни теоретични знания в областта на икономическите, управленските и поведенческите науки, финанси, човешки ресурси, маркетинг и предприемачество, информационни технологии, бизнес иновации, бизнес етика, административна култура и други. Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната бизнес практика и водят до изграждане на креативност и новаторско мислене при решаване на практически казуси.

✔️ Тази програма ще развие способността ви да преценявате международните инвестиции, интеркултурните организации и тяхната интеграция както в локален контекст, така и в глобалната финансова система.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна бизнес реализация.

Всички модули се преподават изцяло на английски език. Сформират се малки групи с цел насърчаване на междукултурния диалог и личните контакти. Като водещо бизнес училище в Източна Европа, ВУМ има изключителната привилегия да предлага през целия период на обучение програми, водещи до получаване на британска диплома от Cardiff Metropolitan University, UK. При това без обичайното изискване студентите да прекарат семестър или академична година в Обединеното кралство. Студентите на ВУМ следват синхронизирана учебна програма с колегите си в Cardiff Metropolitan University и следва да отговарят на същите високи стандарти както в процеса на обучение, така и при полагане на изпити.

Студентите имат възможност да изберат продължителността на програмата, а именно:

  • 3-годишен период на обучение (6 семестъра) – за студенти, които желаят да се дипломират с българска диплома за ОКС професионален бакалавър по “Международен бизнес и мениджмънт”, издадена от ВУМ и британска диплома за бакалавър, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.
  • 4-годишен период на обучение (8 семестъра) – за студенти, които желаят да се дипломират с българска диплома за ОКС бакалавър по “Международен бизнес и мениджмънт”, издадена от ВУМ и британска диплома за бакалавър, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.

Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми ТУК.

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Владеенето на английски език е препоръчително, но не задължително. 
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

За да кандидатствате, попълнете този формуляр  и го изпратете на admissions@vum.bg

✔️ Завършването на програмата по международен бизнес и мениджмънт дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности, както в България, така и в чужбина.

✔️ Обучението в тази специалност създава възможност за професионална реализация в управлението на малки и средни предприятия, заемане на мениджърски позиции в области като стратегически мениджмънт и маркетинг, международно бизнес планиране, човешки ресурси, бранд мениджмънт, продажби, финанси и редица други сфери на световния бизнес. Успешно завършилите студенти ще бъдат подготвени за широк обхват от позиции, например мениджър по маркетинг и комуникации, мениджър продажби, пазарен анализатор, ръководител проекти, специалист човешки ресурси и други.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

Истории на ВУМ Алумни

Учебна програма

Специалността се изучава в редовна форма на обучение. Лекциите се провеждат от понеделник до петък, като включват лекции и практически занятия.

Избираеми модули

• Кариерно развитие (5 ECTS)
• Бизнес операции и планиране (5 ECTS)
• Основи на търговското право (5 ECTS)
• Маркетингови комуникации (5 ECTS)
• Корпоративна социална отговорност (5 ECTS)
• Социално предприемачество (5 ECTS)
• Устойчиво развитие (5 ECTS)
• Инвестиционен мениджмънт (10 ECTS)
• Бизнес етика в глобален аспект (10 ECTS)
• Международен маркетинг (10 ECTS) – за студенти в 3-годишна програма на обучение
• Лидерство и управление на промяната (10 ECTS) – за студенти в 4-годишна програма на обучение
• Делова игра (10 ECTS) – за студенти в 4-годишна програма на обучение
• Финансов мениджмънт на проекти (10 ECTS) – за студенти в 4-годишна програма на обучение
• Тенденции на глобалните пазари (10 ECTS) – за студенти в 4-годишна програма на обучение
• Управление на приходите (10 ECTS) – за студенти в 4-годишна програма на обучение

*Избираемите учебни модули се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти

Факултативни модули

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.
• Агротуризъм (5 ECTS)
• Въведение в агробизнеса (5 ECTS)
• Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
• Растениевъдство (5 ECTS)
• Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
• Компютърни мрежи (5 ECTS)
• Бизнес приложения (5 ECTS)
• Въведение в мултимедийните приложения и интернет (5 ECTS)
• Робономика (5 ECTS)
• Следващ чужд език (5 ECTS)
• Подводно културно наследство (5 ECTS)
• Eтнология (5 ECTS)
• Фолклористика (5 ECTS)
• Морска биология (5 ECTS)

* Факултативните учебни модули се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.