vum-logo-header-BG

Весели празници от Profy

Скъпи студенти, Уважаеми преподаватели и служители, Измина още една година! Празнична украса, весели песни, аромат на джинджифилови сладки и горещ шоколад. Време е за празненства! Висше училище по мениджмънт във…

2022 година във Висше училище по мениджмънт

Измина още една година… Празнична украса, весели песни, аромат на джинджифилови сладки и горещ шоколад… и настъпи време за ретроспекция на изминалата година. По традиция, в края на всяка година се обръщаме…

Процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на глава IV от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/2016

Висше училище по мениджмънт - водещ партньор в проект  BSB 1145 PRO EXTOUR: "Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн", който се финансира от съвместната оперативна програма за транснационално сътрудничество "Черноморски басейн" 2014 -…

ВУМ представи добри практики в сферата на транснационалното образование между Обединеното кралство и България

Делегация от Висше училище по мениджмънт, водена лично от Ректора доц. д-р Тодор Радев, взе активно участие в първата от поредица срещи за насърчаване на партньорството между британски и български…

ВУМ стартира докторска програма по туризъм

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) стартира обучение за придобиване на образователна и научна степен “Доктор” в професионално направление 3.9. Туризъм. Утвърденият акредитационен цикъл на програмата е от 04.08.2022 до 04.08.2026 г. Докторантите…

Информационен ден 7.12.2022 по проект LOC FOOD

На 7 декември 2022 г. Висше училище по мениджмънт (ВУМ) организира информационен ден в рамките на проект „LOC FOOD: Местно развитие и трансгранично сътрудничество за промотиране на традиционни селскостопански продукти…

Финална партньорска среща по проекта DigiLanguageVET в гр. Браила, Румъния

В периода 28-29 ноември в гр. Браила, Румъния, се провежда финалната партньорска среща по проект DigiLanguageVET. Представители на Висше училище по мениджмънт обсъждат финални детайли относно обучителната платформа, която ще…