Dimitrina Kamenova

Teacher of specialties

ММ и МУХТ

📜 Business communications
📜 Human resources management
📜 Management
📜 Entrepreneurship
📜 Project management
📜 Organizational behavior
📜 Leadership and management
📜 Managerial competence
📜 Strategic management

Email: dimitrina.kamenova@vumk.eu

dimitrina-kamenova-EN

Research interests:

Publications in Bulgaria

✔️ Human resource management, Organizational behavior, Conflict management, Educational technologies

 

1. Kamenova, D. (2014). Dialogue of Management (in the education of managers), Ed. of IUC (monograph).
Kamenova, D., 2014, Dialogics of management / in the education of managers /, IUC / monography / 488 p.
Studios
Articles
2. Kostov, K. Dimitrova, D., Kamenova, D. (2012). Bulgarian ethnopsychological features and current approaches to motivation In: IUC Yearbook, vol. V, part II, pp. 101-107.
Kostov, K., Dimitrova, D., Kamenova, D., 2012, Bulgarian national psychological peculiarities and the actual motivation approaches, IUC, Annual Book vol. V, p. ІІ, p. 101-107 6 p.
3. Vasileva, M., Maneva, I. Kamenova, D. (2012). Talent Management as an Entrepreneurial Strategy In: IUC Yearbook, Volume V, Part II, pp.91-100.
Vasileva., M., Maneva, I., Kamenova, D., 2012, Talent management as entrepreneurial strategy, IUC, Annual Book vol. V, p. ІІ, p. 91-100 9 p.
4. Ivanova, S. Kamenova, D. (2012). Entrepreneurial approaches in the managerial function for evaluation of human resources In: Yearbook of IUC, item V, part II, pp. 122-130.
Ivanova, S., Kamenova, D., 2012, Entrepreneurial approaches in the managerial function for human resources evaluation, IUC, Annual Book vol. V, p. ІІ, p. 122-130 8 p.
5. Penchev, D., Ussein, S., Kamenova, D. (2012). Developing Sanction as an Entrepreneurial Approach to Motivation C: IUC Yearbook, Volume V, Part II, pp. 58 – 69.
Penchev, D., Yusein, S., Kamenova, D., 2012, The developing sanction as an entrepreneurial approach for motivation, IUC, Annual Book vol. V, p. ІІ, p. 58-69 11 p.
6. Dimitrova, D., Kostov, K., Kamenova, D. (2012). A study on inspiring communication techniques, In: IUC Yearbook, vol. V, part II, pp. 85 – 90.
Dimitrova., D., Kostov, K., Kamenova, D., 2012, One research on inspiring communication techniques, IUC, Annual Book vol. V, p. ІІ, p. 85-90 6 p.
7. Kamenova, D. (2012). The model: “idea-inspiration-impulse” in the training in Leadership and Leadership, in Sb. Innovations and interactive technologies in education, Sofia, 2012, pp. 116-124.
Kamenova, D., 2012, The idea-inspiration-impulse model in education in Leadership and management, Innovation and interactive technologies in education, S, 2012, p. 116-124 8 p.
8. Dimitrova, M. Yoveva, I. and Kamenova, D, (2012). University students ’attitudes and intentions towards entrepreneurial education, In: Yearbook of IUC, vol. V, part I, pp. 90 – 98.
Dimitrova, M., Yoveva, I., Kamenova, D., 2012, Attitudes and intentions of university students towards entrepreneurship education, IUC Yearbook, vol. V, part I, pp. 90 – 98 8 p.
9. Yoveva, I., Kamenova, D. (2012). Building a System for Development and Evaluation of Entrepreneurial Skills, In: Yearbook of IUC, Vol. V, Part I, pp. 64 – 71.
Yoveva, Iv., Kamenova, D., 2012, Building a system for development and assessment of entrepreneurial skills, Yearbook of IUC, vol. V, part I, pp. 64-71 7 p.
10. Kamenova, D., K. Kamenov. (2013). Creating a cluster: educational package for training and self-study (studies) V. Yearbook of IUC, volume VI, pp. 221 – 250.
Kamenova, D., Kamenov, K., 2013, Creation of cluster – educational package for tuition and self tuition, IUC, Annual Book vol. VI, p. 221-250 29 p.
11. Kamenova, D., Petrova, H. (2013). Mediation as a dialogic interaction. In: IUC Yearbook, Volume VI. pp. 323 – 331.
Kamenova., D., Petrova, H., 2013, Mediation as dialogic interaction, IUC, Annual Book vol. VI, p. 323-331 8 p.
12. Yoveva, I., Kamenova, D. (2013). From knowledge management to self-development. In: IUC Yearbook, Volume VI. pp. 291 – 297.
Yoveva., Iv., Kamenova, D., 2013, From knowledge management towards self development, IUC, Annual Book vol. VI, p. 291-297 6 p.
13. Kamenova, D., Koleva, S., (2016). Training enterprises and development of personal skills in young entrepreneurs. In: Sat. Creativity Lessons, Concept, Compilation and Editing D. Kamenova Ed. VUMK (for printing)
Kamenova, D., Koleva, S., 2016. Tuition and training enterprises and development of personal skills in the young entrepreneurs, Lessons in creativity, Concept, preparation and edition, D.Kamenova, IUC, under print 9 p.
14. Todorova, M., Kamenova, D. (2016). The Gifts of O’HENRY’s Magi in a few creativity lessons. In: Creativity Lessons Collection, Concept, Compilation and Editing D. Kamenova Ed. VUMK. (For printing).
Todorova, M., Kamenova. D., 2016, The magis ’presents by OHenry in some creativity lessons, Lessons in creativity, Concept, preparation and edition, D.Kamenova, IUC, under print 13 p.
15. Kamenova, D. (2016). The creative lesson. Instead of a preface. In: Sat. Creativity lessons. Concept, compilation and editing D. Kamenova, Ed. of IUC, pp. 3-24. (in print).
Kamenova, D., 2016, The creative lesson. Instead of foreword 19 p.

Reports

16. Каменова, Д., Каменов, К. (2012). Един модел на обучение чрез вдъхновяване по Лидерство и ръководство – Девета международна научно-приложна конференция „Мениджмънт на образованието” (29 – 30. 06. 2012 г.) Асоциация на преподавателите по икономика и управление в индустрията, България – ВВМУ,,Н. Й. Вапцаров – Варна, ВУМК-Добрич,Пермски държавен технически университет-Русия, Институт за повишаване на квалификацията, с. 348 -351.
Kamenova D., Kamenov, K., 2012, One model of tuition through inspiration in Leadership and management – 9th international scientific –applied conference Management in Education, Association of the lecturers in economics and industry management, Bulgaria, Higher Military and Maritime School N.Vaptsarov – Varna, IUC-Dobrich, National Technical university of Perm – Russia, Institute for qualification enhancing, p. 348-351 5 с.
17. Каменова, Д. (2012). Постмодерният човек и обучението в предприемаческа дейност (пленарен доклад) – Осма международна научна конференция на ВУМК– 18-22.06.2012, В: Годишник на ВУМК, т. V, ч. І, с. 27 – 44.
Kamenova, D., 2012, The postmodern person and the tuition in the entrepreneurial activity 17 с.
18. Каменова, Д. (2012). Предприемачество в постмодерния контекст – IX Научна конференция „Мениджмънт и предприемачество“, от 19-20 октомври, 2012 г., организирана от Център по предприемачество В: Сборник с доклади, ТУ – София, филиал Пловдив, с. 103-108.
Kamenova, D., 2012, Entrepreneurship in the postmodern context 6 с.
19. Каменова, Д. За необходимостта от методи на обучение, ориентирани към диалог (пленарен доклад) – Четвърта международна конференция на младите изследователи – ВУМК, 21-22 ноември 2013 г. с.. 8 – 18.
Kamenova, D., For the necessity of teaching methods, orientation
towards dialogue 10 с.
20. Каменова, Д. (2013). Забавляващият се човек в постмодерната организация: пътища за постигане (презентация). Интердисциплинарна научна конференция с международно участие на УНСС и Българска академична асоциация за симулации и игри – Равда, 10-14. 09.2013 – в бр. 8 на електр. списание.
Kamenova D., 2013, The having-fun person in the postmodern organization – ways for achievement 24 слайда
21. Василева, Т., Върбанова, С., Стоянова, С., Каменова, Д. (2014). Образователен мениджмънт чрез медиация – доклад на конференция, посветена на 145 години БАН – 25 септември 2014 г., с. 178 – 193.
Vasileva, T., Varbanova, S., Stoyanova, S., Kamenova, D., 2014, Education management through mediation 15 с.
22. Kamenova, D., Todorova, М. (2014). The role of International University College for the development of managerial competence in education – Х Международна конференция на ВУМК „Образователен мениджмънт – ефективни практики“ – 23-25 септември 2014 г. (пленарен доклад).
Каменова, Д., Тодорова, М., 2014, Ролята на ВУМК за развитието на мениджърска компетентност в образованието 18 с.
23. Каменова, Д., Стоянова, С. (2014). Майсторският клас – една иновация на Департамента за модерни обучителни методи във Висше училище Международен колеж – Албена – доклад на конференция, посветена на 145 години БАН – 25 септември 2014 г., с. 94 – 107.
Kamenova, D., Stoyanova, S., 2014, The master class – one innovation of the Department for modern teaching methods at IUC Albena 14 с.
24. Каменова, Д. (2014). Стратегическото управление на висшите училища – гаранция за модерно висше образование в България – Национална конференция „Усъвършенстване на системите за управление – гаранция за модерно висше образование в България“ – 16-17 октомври 2014 (презентация).
Kamenova, D., 2014, The strategic management of higher education institutions – guarantee for modern higher education in Bulgaria 23 слайда
25. Каменова, Д., Йовева, Й. (2014). Професионализъм и диалог в контекста на типа организация – доклад на конференция, посветена на 145 години БАН – 25 септември 2014 г., с. 127-141.
Kamenova, D., Yoveva, Iv., 2014, Professionalism and dialogue in the context of the organizational type 14с.
26. Каменова, Д. (2015). За педагогическия мениджмънт и мениджърската компетентност в урока, класа и образователната институция, ХІ Международна конференция на ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ, 26-28 юни 2015, т.8. на Годишник, с. 170 -182.
Kamenova, D., 2015, For the pedagogic management and the managerial competence in the lesson, the class and the educational institution 12 с.
27. Каменова, Д. (2016). Личностните („меки“) умения и опитът на учителите – конкурентно предимство в образованието, Научна конференция по проект „ВАЛИДИРАНЕ НА УМЕНИЯТА НА
КВАЛИФИЦИРАНИТЕ МИГРАНТИ” (VALORIZE), (презентация).
Kamenova, D., 2016, The personal/soft/ skills and the teachers experience- competitive advantage in education 26 слайда
28. Dencheva, S., Kamenova, D. (2016). DEVELOPING CREATIVITY IN THE SCIENCE, EDUCATION AND ON THE WORKING PLACE, (пленарен доклад на ХII Международна конференция на Varna University of management, Bulgaria – 27-29 юни 2016), Годишник на ВУМ, т. 9, с. 5-27.
Денчева, С., Каменова, Д., 2016, Развиване на креативността в науката, образованието и работното място 22 с.
Учебници и учебни помагала
29. Каменова, Д. (2012). Как се става лидер? Три фундаментални промени. Ръководство за самообучение, Изд. НИЛЕКТА.
Kamenova, D., 2012, How to become a leader? Three fundamental changes 48 с.
30. Каменова, Д. (2012). Управление на конфликта. (Учебно помагало), Изд. ВУМК.
Kamenova, D., 2012, Conflict management 60 с.
31. Каменова, Д. (2013). Предприемачество. (Модулна книга). Център за електронно обучение – Изд-во на ВУМК.
Kamenova, D., 2012, Entrepreneurship, Module book 243 с.
32. Каменова, Д (2014). Наръчник за обучение на възрастни за обучение на възрастни.
Kamenova, D., 2012, Handbook for tuition of adults 88 с.
33. Каменова, Д., Стоянова, С. (2015). Мениджърска компетентност в училището, урока и класната стая (Свитък с работни материали).
Kamenova, D., Stoyanova, S., 2015, Managerial competence at school, the lesson and the class room 62 с.
34. Каменова, Д., Христова, М. (2015). Мениджърска компетентност на учителя по български език и литература (Свитък с работни материали). Изд. ВУМК,
Kamenova, D., Hristova, M., 2015, Managerial competence of the teacher in Bulgarian language and literature 48 с.
35. Каменова, Д., Христова, М. (2015). Умения за стратегически мениджмънт на обучението по Български език и литература (Свитък с работни материали). Изд. ВУМК,
Kamenova, D., Hristova, M., 2015, Skills for strategic management in the tuition in Bulgarian language and literature 48 с.
36. Развитие на креативност в ефективното училище (2016). Свитък с работни материали за Майсторски клас с учители новатори. Концепция, съставителство и редакция Каменова, Д.
Development of creativity in the effective school, 2016 48 с.
Публикации в чужбина
Монографии *
37. Kamenova, D. (2016). MODELS AND STANDARDS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY (chapter in a monograph) Збiрник наукових праць,Киiv, Украiна (под печат).
Каменова, Д., 2016, Модели и стандарти за развитието на креативността
22 с.

Articles

38. Kamenova, D. (2013). Problems and tasks for education in the post-modern context. Modernizarea procesului de formate a cadrelor didactice. Chisinau, Universitatea de stat din Moldova, рр. 27-32.

Каменова, Д., 2013, Проблеми и задачи пред образованието в постмодерния контекст
6 с.
39. Каменова, Д., Каменов, К. (2013). Един на модел на обучение на млади лидери. Учаснi тенденциii розвитку професийноi освiти в эвропейському просторi. Збiрник наукових праць,Украiна – Болгарiя, с. 226-236.
Kamenova., D., Kamenov, K., 2013, One model of tuition of young leaders
10 с.
40. Каменова, Д., Тодорова, М., Стоянова, С. (2014). За някои фактори, поддържащи конфликтност в образованието – Украйна, Черкаски държавен университет – Розвиток професионала i професионалiзму: теория i практика- Збiрник наукових праць Украiна – Болгарiя, с. 114 – 120.

Kamenova, D., Todorova, M. Stoyanova, S., 2014, For some factors sustaining conflicts in the education
6 с.
41. Kamenova, D., V. Gedinach (2014). Diological model of teaching students in management. Scientific journal of Cherkasy National University (Ukraine) № 24 (317). ISSN 2076-586X, pp. 36-42.
Каменова, Д., Гединач, В., 2014, Диалогичен модел в обучението на студенти по мениджмънт 6 с.
42. Kamenova, D., Stoyanova, S. (2014). Dialogue and professionalism in the contemporary organization, Белгород, Русия, Научный результат, ХІІ.2014.
Каменова, Д., Стоянова, С., 2014, Диалог и професионализъм в съвременната организация
8 с.
43. Каменова, Д., М. Тодорова, С. Стоянова, (2014). За някои фактори поддържащи конфликтност днес в образованието, Professionalism and professional development: theory and practice, Collection of Scientific Papers, Ukraine – Bulgaria – с- 114-120
Kamenova, D., Todorova, M., Stoyanova, S., 2014, For some factors sustaining conflicts in the education today
6 с.
44. Каменова, Д., В. Гединач (2015). Исследование некоторых базовых компетенций профессионала-менеджера среди студентов. Сетевой научный журнал „Научный результат“, Белгородский государственный национальный исследовательский университет.
Kamenova, D., V. Gedinach (2015), Research of some fundamental competenes of the professional managers among students
8 с.
45. Kamenova, D., Georgieva, Zh. (2016). A Model for Dialogical Competence for development of the contemporary professional and organization. Вiсник Черкаського унiверситету, Серiя Педагогiчнi науки, № 8, 2016, p. 50 – 54.
Каменова, Д., Георгиева, Ж., 2016, Модел за диалогична компетентност за развитие на съвремения професионалист и организация 7 с.
Доклади
46. Kamenova D. (2013). Еducative-cognitive task in the continuous postmodern education, Одинадцатая международная конференция „Образование через всю жизнь: непрерывное образование для устойчивого развития” (Lifelong education, Saint-Peterburg) 3-5 мая, 2013 г. Труды международного сотрудничества, Санкт-Петербург, с. 259- 264.
Каменова, Д., 2013, Образователно-познавателни задаци в продължаващото постмодерно образование
5 с.