vum-logo-header-BG

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ -ВАРНА и РЕГИОНАЛЕН АКАДЕМИЧЕН ЦЕНТЪР-БАН ОРГАНИЗИРАТ Четиринадесетата Международна научна конференция: “Съвременната наука, бизнесът и образованието“, която ще се проведе от 03.07.2018 г. до 05.07.2018 г. в гр. Добрич. Целта на научната конференция е с общи усилия да допринесе зарешаването на актуални теоретични и практически проблеми в областта на съвременната наука, бизнеса и образованието.

Тематични направления на конференцията:
– МЕНИДЖМЪНТ
– ИКОНОМИКА
– ТУРИЗЪМ
-ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ
-ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ПРОБЛЕМИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Организационен комитет:
Председател: доц. д-р Тодор Радев – Ректор на Висше училище по мениджмънт, гр. Варна, и Председател на Регионален академичен център на БАН, гр. Добрич
Зам. председател: проф. д-р Светлана Архипова – Черкаски национален университет, гр. Черкаси, Украйна
Зам. председател: проф. д-р Станислав Иванов – Заместник-ректор по научноизследователската дейност на Висше училище по мениджмънт, гр. Варна.
Координатор: доц.д-р Силвена Денчева

Членове:
проф. д-р Димитрина Каменова
проф. д-р Веселин Благоев
проф. д-р Михаил Минков
доц.д-р Мая Иванова

Работни езици на конференцията: български, английски и руски език

Условия за участие:

– Ръкописи се приемат само със Заявка за кандидатстване.
– Ръкописи и Заявка за кандидатстване се представят по електронната поща на Организационния комитет.

– Всички приети материали ще бъдат публикувани на един от използваните езици: български, английски или руски. Актуална информация ще бъде предоставяна на интернет страницата на Висше училище по мениджмънт (www.vum.bg). Сборникът с доклади ще бъде отпечатан преди конференцията.

Важни срокове:
– Заявка за участие и резюме на доклада: до 15 април 2018 г.
– Отговор за включване в конференцията: до 30 април 2018 г.
– Подаване на пълен текст на доклада: до 31 май 2018 г.

Такса за участие:
– Таксата за участие е 80 лева.
– Заплаща се в брой при пристигане или чрез банков превод:
Банкова сметка:
Висше училище по мениджмънт
Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG52UNCR96601012784019
BIC: UNCRBGSF
Основание: ХIІI Научна конференция
– Таксата за участие може да се заплаща след Писмо за потвърждение от Организационния комитет, че участието и ръкописът са включени в Програмата на конференцията.

Технически изисквания към оформяне на материалите за публикуване:
– Обемът на изпратените ръкописи следва да бъде между 3000 и 5000 думи (заедно с резюмето и списъка на използваната литература).
– Структурата на основния текст на доклада включва следните раздели: въведение (актуалност на проблема), изложение (литературен обзор, методика и резултати на изследването, дискусия) и заключение (принос за развитието и перспективност на изследвания проблем).
– Заглавието на ръкописа трябва да бъде централизирано и изписано с главни букви на български, английски или руски език (Times New Roman, 14 Bold), последвано от името на автора, написано на отделен ред с голяма и малки букви (Times New Roman, 14 Italic).
След свободен ред се изписва с големи букви заглавието на доклада на английски език (Times New Roman, 14 Bold), и, съответно, с голяма и малки букви на английски език името на автора (Times New Roman, 14 Italic).
– В началото на доклада се помества Резюме и Ключови думи на съответния език, на който се изнася докладът, а след него резюме на български или на английски език в размер до 150 думи.
– Шрифт на основния текст: Times New Roman 12, разстояние между редовете: 1.15.
– Всяка част да е отделена от предходния текст с един празен ред. В отделните части авторите могат да поставят допълнителни разделения. Подзаглавията трябва да бъдат в Bold и номерирани 1, 1.1., 1.2.1., и т.н.
– Всички таблици, графики и схеми се поставят в текста на съответните им места и се предоставят допълнително в отделни файлове. Те трябва да бъдат номериранипоследователно. Номерата на фигурите и описанието трябва да бъдат под тях в Times New Roman 10, а на таблиците – над тях в Times New Roman 10.
– Литературата в текста трябва да бъде цитирана в кръгли скоби, като се изисква използването на Харвардския стил на цитиране и подреждане на литературните източници:
Цитиране в текста: (Фамилия на автора, Година на публикацията), например: (Петров,
2007, с…), (Kotler, 2006, рр….).

Форматиране на литературните източници:
– Статии – Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97-116.
– Книги и монографии – Kotler, P., Haider, D. H. & Rein, I. (1993). Marketing places: Attracting investment, industry and tourism to cities, states and nations. New York: The Free Press.
– Глави в книги – Bachvarov, M. (2006). Tourism in Bulgaria. In Hall, D., Smith, M. & Marciszewska, B. (eds.) (2006). Tourism in New Europe. The challenges and opportunities of EU enlargement. Wallingford: CAB International, 241-255.
– Доклади от конференции – Иванов, С. (2013). Ценовата дискриминация като инструмент за управление на приходите в хотела – от теория към практика. Сборник доклади от научна конференция „Знанието – традиции, иновации, перспективи“, 14-15 май 2013, Бургаски Свободен Университет, Бургас, Том III, стр. 380-385.
– Презентации от конференции – Cooper, A., & Wilson A. (2002). Extending the relevance of TSA research for the UK: general equilibrium and spillover analysis. Presentation at the VIth International Forum on Tourism Statistics, 25th-27th September 2002, Budapest.
– Интернет източници – Wirtz, J., Kimes, S., Ho, J., & Patterson, P. (2002). Revenue management: resolving potential customer conflicts. Working Paper Series. School of Hotel Administration. Cornell University. URL: http://www.hotelschool.cornell.edu/chr/pdf/showpdf/chr/research/working/revenuemanag e.pdf (Accessed on 16.12.2005)
– Първо се изброяват източниците на кирилица, а после – тези на латиница.

Внимание: Организационният комитет си запазва правото да публикува материали на авторите само ако са спазени горепосочените изисквания. Всеки автор носи индивидуална отговорност за съдържателната част на текста, както и за използваната литература!

Тел. за връзка: +359898726059
Имейл: research@vumk.eu;silvena.dencheva@vumk.eu
Лице за контакт: доц. Д-р Силвена Денчева

 

By Admin