vum-logo-header-BG

След като в края на 2018 г. бе отличен със Знак за качество от Центъра за развитие на човешките ресурси, екипът по програма „Еразъм+“ на Висше училище по мениджмънт, Варна стартира новата 2019 г. с пореден успех.

Варненското висше училище е водещ партньор в нов проект, финансиран от най-голямата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, ключова дейност 2 (КД2) „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“. Проектът „Furthering International Relations Capacities and Intercultural Engagement to Nurture Campus Diversity and to Support Internationalisation at Home“ или накратко FRIENDS обединява усилията на четири университета от България, Унгария, Полша и Турция за насърчаване процеса на интернационализация на висши учебни заведения от партниращи по програма „Еразъм+“ страни.

Висше училище по мениджмънт, заедно с източноевропейските си партньори, ще ръководи процеса на анализ и прилагане на утвърдени добри практики с цел интернационализация на 12 висши учебни заведения от Кралство Бутан, Камбоджа, Малайзия, Тайланд и Филипините.

Основна цел на проекта е да развие глобалната компетентност на студентите във висшите учебни заведения от партниращите страни посредством интегриране на познание и „усещане“ за спецификата на междукултурните измерения във формалната учебна програма и неформалната образователна среда на университетите.

Сред очакваните резултати е разработването на институционални планове за рационализиране на инициативите на азиатските университети с цел насърчаване на интернационализацията у дома, както и за повишаване на капацитета на звената по международно сътрудничество и преподавателския състав за прилагане принципите на интернационализация. Други ключови резултати са въвеждането на т.нар „междукултурен паспорт“ в учебната програма с цел опознаване на мултинационалната среда и придобиване на чувствителност към спецификите на културното разнообразие на студентите, както и създаването на социални пространства, които да функционират мултикултурни центрове, приветстващи разнообразието и подкрепящи благосъстоянието на учениците с различен културен произход. Предвидено е и създаването на програма „Дом, далеч от дома“, която да служи като модел за предоставяне на интегрирани грижи и услуги за международни студенти. В дългосрочен план програмата ще допринесе за постепенното увеличаване на броя на международните студенти и входящите мобилности в университетите.

By Admin