Бакалавърски програми

Ние във ВУМ сме решили да даваме шанс на колкото може повече мотивирани и амбициозни студенти, които да започнат своето бляскаво бъдеще в областта на бизнеса, гостоприемството, компютърните науки и информационните технологии. Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Завършено средно образование

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система). Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

Стъпки за кандидатстване

Стъпки за кандидатстване за български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско
Подаване на документи 
 • Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
 • Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия;
 • Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв);
 • Паспорт или лична карта (за лица, които не са граждани на Република България);
 • Завършено средно образование

  Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил средното си образование в официално акредитирано средно общообразователно училище (гимназия) със среден успех от общите предмети 62 %. Забележка: Ако бъдещият студент все още се обучава в средно общообразователно училище (гимназия), е възможно предварително кандидатстване.

  Познания по английски език

  Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признати сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система) Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, кандидат-студентът може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

  Стъпки за кандидатстване

  Стъпки за кандидатстване за чужденци, граждани на ЕС или на държави извън ЕС:
  Подаване на документи
  1. Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
  2. Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия
  3. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)
  4. Паспорт или лична карта.
  Ако документите и оценките удовлетворяват изискванията на ВУМ, ние ще определим дата и час за интервю с Вас на място или чрез Скайп с уеб камера.
  На този етап студентът получава нашето условно писмо за приемане, предоставящо информация за банковата сметка, адреса, условията и сроковете по плащанията, както и необходимите документи за изготвяне на виза Д одобрение от МОН.

  Подготовка на допълнителни документи, преди задействане на процедура за издаване на виза „Д“:

  1. Документ, удостоверяващ, че студентът има право да продължи образованието си във висше училище (университет) в страната, където е получил дипломата си за средно образование;
  2. Медицинско (здравно) свидетелство, издадено най-рано един месец преди датата на подписване на разширения формуляр за кандидатстване (вижте стъпка Условно приемане).
   Забележка: Допълнителните документи, изброени в тази стъпка, трябва да бъдат преведени, легализирани и изпратени по имейл;
  Банкови сметки на Висше училище по мениджмънт:
  Титуляр: Висше училище по мениджмънт (ВУМ)
  Адрес на титуляра: Варна, Оборище 13а, България
  Име на банката: Интернешънъл Асет Банк АД
  BIC / SWIFT: IABG BGSF
  Банкова сметка в ЕВРО - IBAN: BG23 IABG 7495 1400 4891 05
  Банкова сметка в лева - IBAN: BG57 IABG 7495 1000 4891 08
  Причина: Заплащане на студентска такса/настаняване .. /име на студента, ID card number, специалност, курс/ Сума: ……
  Документите за записване са:
  1. Попълнен кандидатстудентски формуляр (имената се попълват по лична карта/паспорт)
  2. Диплома за средно образование (оригинал)
  3. Медицинско свидетелство (със заверка от психодиспансер)
  4. Здравна книжка, заверена от РИОКОЗ (само за специалности в „Хотелски мениджмънт“, „Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма“, „Хотелиерство и кулинарни изкуства“)
  5. Снимки паспортен формат – 4 бр.
  6. Документ за платена регистрационна такса
  7. Копие от лична карта
  8. Удостоверение за прием МОН (за чуждестранните студенти)
  9. Писмо за прием
  10. Лична банкова сметка в лв.
  11. Сертификат за език (ако има такъв, при кандидатстване със сертификат)
  12. Декларация за здравни осигуровки.
  1. Да подготвят докумените си за записван
  2. Да попълнят, разпечатат и разпишат своят формуляр за кандидатстване;
  3. Да изпратят попълнения формуляр и допълнителни документи по пощата заедно с 4 снимки паспортен формат. Преди изпращането на вашите документи, проверете с отдел “Прием” дали отговарят на споменатите по-горе изисквания.
  4. Да предплатят регистрационните си такси. Банкови сметки на Висше училище по мениджмънт:
   Титуляр: Висше училище по мениджмънт (ВУМ) Адрес на титуляра: Варна, Оборище 13а, България Име на банката: Интернешънъл Асет Банк АД BIC / SWIFT: IABG BGSF Банкова сметка в ЕВРО - IBAN: BG23 IABG 7495 1400 4891 05 Банкова сметка в лева - IBAN: BG57 IABG 7495 1000 4891 08 Причина: Заплащане на студентска такса/настаняване .. /име на студента, ID card number, специалност, курс/ Сума: ……
  Приетите студенти трябва да организират и информират, минимум 5 дни предварително, екип „Прием“ за своето пристигане. При пристигането си те трябва да оставят оригиналите на своите документи в отдел Прием.

  Магистърски програми

  Решението за магистърска програма трябва да бъде в резултат от вашия добре обмислен избор. Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за кандидатстване за кандидат-студентите решили да продължат своето образование. Единствените изисквания към кандидат-студентите са мотивираност, добри резултати от бакалавърската им диплома и добро ниво на английски език. Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

  Application Форма за кандидатстване    ВУМ Упътване за попълване                      Форма за кандидатстване Cardiff Met

  Завършено средно образование и степен на образование: „Бакалавър “

  Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил висше степен на образование „Бакалавър “ в официално признато висше училище (университет) в България или, ако е завършил в чужбина, след признаване на висшето им образование при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 5 от Закона за народната просвета. Забележка: Ако бъдещият студент все още се обучава във висшето училище (университет), е възможно предварително кандидатстване като се изисква уверение от съответната образователна институция.

  Познания по английски език

  Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (IELTS). Допустими са следните минимални резултати IELTS – 6.0. При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, чийто резултат трябва да бъде не по-малък от 60%. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

  Завършено средно образование и степен на образование: „Бакалавър “

  Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил средното си образование в официално акредитирано средно общообразователно училище (гимназия) със среден успех от общите предмети 62%, както и успешно да е завършил своето висше образование степен бакалавър с минимален брой кредити – 180 кредита. Ако бъдещият студент все още се обучава във висшето училище (университет), е възможно предварително кандидатстване като се изисква уверение от съответната образователна институция. Придобит управленски опит и допълнителна професионална квалификация се считат като предимство.

  Познания по английски език

  Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (IELTS). Допустими са следните минимални резултати IELTS – 6.0. При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, чийто резултат трябва да бъде не по-малък от 60%. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.
  Подаване на документи. На този етап се приемат сканирани/ фотокопирани копия на документи:
  1. Формуляр за кандидатстване.
  2. Мотивационно писмо на английски език с име, дата и подпис на кандидата (стъпка 8 от формуляра за кандидатстване) Диплома за завършено висше образование, степен бакалавър и завършено средно образование (за всички студенти). При кандидат-студенти, които все още не са получили своите дипломи за бакалавър, се изисква уверение от съответната образователна институция за завършена степен на образование. Кандидати с оценка по-ниска от добър 4.00 не се допускат, освен ако нямат 2 годишен опит в областта на туризма за специалност (MSc IHTM) или 5 годишен опит на мениджърска позиция за специалност (MBA).
  3. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв) или провеждане на институционален изпит
  4. Цветно копие на 2 броя препоръчителни писма на английски език с контакти, подпис и печат на препоръчителят
  5. Паспорт или лична карта
  6. Автобиография на английски език
  Ако документите и оценките удовлетворяват изискванията на ВУМ, ние ще определим дата и час за интервю с Вас на място или чрез Скайп с уеб камера.
  На този етап студентът получава нашето условно писмо за приемане, предоставящо информация за банковата сметка, адреса, условията и сроковете по плащанията, както и необходимите документи за изготвяне на виза Д и одобрение от МОН.

  Подготовка на допълнителни документи, преди задействане на процедура за издаване на виза „Д“:

  1. Документ, удостоверяващ, че студентът има право да продължи образованието си с цел придобиване на степен „Магистър“ във висше училище (университет) в или извън страната на издаване на степен „Бакалавър“. Документът се издава от институцията, в която е завършил своята бакалавърска степен;
  2. Медицинско (здравно) свидетелство, издадено най-рано един месец преди датата на подписване на разширения формуляр за кандидатстване (вижте стъпка Условно приемане).
   Забележка: Допълнителните документи, изброени в тази стъпка, трябва да бъдат преведени, легализирани и изпратени по имейл.
  1. Да попълнят, разпечатат и разпишат своят формуляр за кандидатстване;
  2. Да изпратят попълнения формуляр и допълнителни документи по пощата заедно с 2 снимки паспортен формат. Преди изпращането на вашите документи, проверете с отдел "Прием" дали отговарят на споменатите по-горе изисквания.
  3. Да предплатят регистрационните си такси. Банкови сметки на Висше училище по мениджмънт:
   Титуляр: Висше училище по мениджмънт (ВУМ)
   Адрес на титуляра: Варна, Оборище 13а, България
   Име на банката: Интернешънъл Асет Банк АД
   BIC / SWIFT: IABG BGSF
   Банкова сметка в ЕВРО - IBAN: BG23 IABG 7495 1400 4891 05
   Банкова сметка в лева - IBAN: BG57 IABG 7495 1000 4891 08
   Причина: Заплащане на студентска такса/настаняване .. /име на студента, ID card number, специалност, курс/ Сума: ……
  Банкови сметки на Висше училище по мениджмънт:
  Титуляр: Висше училище по мениджмънт (ВУМ)
  Адрес на титуляра: Варна, Оборище 13а, България
  Име на банката: Интернешънъл Асет Банк АД
  BIC / SWIFT: IABG BGSF
  Банкова сметка в ЕВРО - IBAN: BG23 IABG 7495 1400 4891 05
  Банкова сметка в лева - IBAN: BG57 IABG 7495 1000 4891 08
  Причина: Заплащане на студентска такса/настаняване .. /име на студента, ID card number, специалност, курс/ Сума: ……
  Приетите студенти трябва да организират и информират, минимум 5 дни предварително, екип „Прием“ за своето пристигане. При пристигането си те трябва да оставят оригиналите на своите документи в отдел Прием.