Условия за кандидатстване

Форма за кандидатстване ВУМ

Изисквания за прием

Ние във ВУМ сме решили да даваме шанс на колкото може повече мотивирани и амбициозни студенти, които да започнат своето бляскаво бъдеще в областта на бизнеса, гостоприемството, компютърните науки и информационните технологии. Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.


Завършено средно образование

Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил средното си образование в официално признато средно общообразователно училище (гимназия) в България или, ако е а завършил в чужбина, след признаване на средното им образование при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 5 от Закона за народната просвета.

Забележка: Ако бъдещият студент все още се обучава в средно общообразователно училище (гимназия), е възможно предварително кандидатстване.

Познания по английски език

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT - над 1000 точки от двете части; IELTS - 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система).

Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн.

Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

Стъпки за кандидатстване

Стъпки за кандидатстване за български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско
Подаване на документи
1. Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
2. Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия;
3. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв);
4. Паспорт или лична карта (за лица, които не са граждани на Република България);


Завършено средно образование

Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил средното си образование в официално акредитирано средно общообразователно училище (гимназия) със среден успех от общите предмети 62 %.

Забележка: Ако бъдещият студент все още се обучава в средно общообразователно училище (гимназия), е възможно предварително кандидатстване.

Познания по английски език

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признати сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT - над 1000 точки от двете части; IELTS - 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система)
Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн.
Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, кандидат-студентът може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

Стъпки за кандидатстване

Стъпки за кандидатстване за чужденци, граждани на ЕС или на държави извън ЕС:
Подаване на документи
На този етап се приемат сканирани/ фотокопирани копия на документи:

1. Формуляр за кандидатстване можете да намерите
тук.
3. Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия
4. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)
5. Паспорт или лична карта.

Ако документите и оценките удовлетворяват изискванията на ВУМ, ние ще определим дата и час за интервю с Вас на място или чрез Скайп с уеб камера.

На този етап студентът получава нашето условно писмо за приемане, предоставящо информация за банковата сметка, адреса, условията и сроковете по плащанията, както и необходимите документи за изготвяне на виза Д одобрение от МОН.

Подготовка на допълнителни документи, преди задействане на процедура за издаване на виза „Д“:

1. Документ, удостоверяващ, че студентът има право да продължи образованието си във висше училище (университет) в страната, където е получил дипломата си за средно образование;
2. Медицинско (здравно) свидетелство, издадено най-рано един месец преди датата на подписване на разширения формуляр за кандидатстване (вижте стъпка Условно приемане).
Забележка: Допълнителните документи, изброени в тази стъпка, трябва да бъдат преведени, легализирани и изпратени по имейл;

Документите за записване са:

1. Попълнен кандидатстудентски формуляр (имената се попълват по лична карта/паспорт)
2. Диплома за средно образование (оригинал)
3. Медицинско свидетелство (със заверка от психодиспансер)
4. Здравна книжка, заверена от РИОКОЗ (само за специалности в „Хотелски мениджмънт“, „Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма“, „Хотелиерство и кулинарни изкуства“)
5. Снимки паспортен формат – 4 бр.
6. Документ за платена регистрационна такса
7. Копие от лична карта
8. Удостоверение за прием МОН (за чуждестранните студенти)
9. Писмо за прием
10. Лична банкова сметка в лв.
11. Сертификат за език (ако има такъв, при кандидатстване със сертификат)
12. Декларация за здравни осигуровки.

1. Да подготвят документите си за записване

2. Да попълнят, разпечатат и разпишат своят формуляр за кандидатстване;
3. Да изпратят попълнения формуляр и допълнителни документи по пощата заедно с 4 снимки паспортен формат. Преди изпращането на вашите документи, проверете с отдел "Прием" дали отговарят на споменатите по-горе изисквания.
4. Да предплатят регистрационните си такси. Вижте сметките за заплащане на Такса за настаняване, както и Такса за обучение

Приетите студенти трябва да организират и информират, минимум 5 дни предварително, екип „Прием“ за своето пристигане. При пристигането си те трябва да оставят оригиналите на своите документи в отдел Прием.

Изисквания за прием

Решението за магистърска програма трябва да бъде в резултат от вашия добре обмислен избор. Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за кандидатстване за кандидат-студентите решили да продължат своето образование. Единствените изисквания към кандидат-студентите са мотивираност, добри резултати от бакалавърската им диплома и добро ниво на английски език. Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Форма за кандидатстване ВУМ Упътване за попълванеФорма за кандидатстване Cardiff Met

Завършено средно образование и степен на образование: „Бакалавър “

Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил висше степен на образование „Бакалавър “ в официално признато висше училище (университет) в България или, ако е завършил в чужбина, след признаване на висшето им образование при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 5 от Закона за народната просвета.
Забележка: Ако бъдещият студент все още се обучава във висшето училище (университет), е възможно предварително кандидатстване като се изисква уверение от съответната образователна институция.

Познания по английски език

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (IELTS). Допустими са следните минимални резултати IELTS - 6.0. При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, чийто резултат трябва да бъде не по-малък от 60%.

Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.


Завършено средно образование и степен на образование: „Бакалавър “

Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил средното си образование в официално акредитирано средно общообразователно училище (гимназия) със среден успех от общите предмети 62%, както и успешно да е завършил своето висше образование степен бакалавър с минимален брой кредити – 180 кредита.

Ако бъдещият студент все още се обучава във висшето училище (университет), е възможно предварително кандидатстване като се изисква уверение от съответната образователна институция.

Придобит управленски опит и допълнителна професионална квалификация се считат като предимство.

Познания по английски език

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (IELTS). Допустими са следните минимални резултати IELTS - 6.0. При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, чийто резултат трябва да бъде не по-малък от 60%.

Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

Подаване на документи

На този етап се приемат сканирани/ фотокопирани копия на документи:

  1. Формуляр за кандидатстване.
  2. Мотивационно писмо на английски език с име, дата и подпис на кандидата (стъпка 8 от формуляра за кандидатстване)
  3. Диплома за завършено висше образование, степен бакалавър и завършено средно образование (за всички студенти). При кандидат-студенти, които все още не са получили своите дипломи за бакалавър, се изисква уверение от съответната образователна институция за завършена степен на образование. Кандидати с оценка по-ниска от добър 4.00 не се допускат, освен ако нямат 2 годишен опит в областта на туризма за специалност (MSc IHTM) или 5 годишен опит на мениджърска позиция за специалност (MBA).
  4. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв) или провеждане на институционален изпит
  5. Цветно копие на 2 броя препоръчителни писма на английски език с контакти, подпис и печат на препоръчителят
  6. Паспорт или лична карта
  7. Автобиография на английски език

Ако документите и оценките удовлетворяват изискванията на ВУМ, ние ще определим дата и час за интервю с Вас на място или чрез Скайп с уеб камера.

На този етап студентът получава нашето условно писмо за приемане, предоставящо информация за банковата сметка, адреса, условията и сроковете по плащанията, както и необходимите документи за изготвяне на виза Д и одобрение от МОН.

Подготовка на допълнителни документи, преди задействане на процедура за издаване на виза „Д“:

1. Документ, удостоверяващ, че студентът има право да продължи образованието си с цел придобиване на степен „Магистър“ във висше училище (университет) в или извън страната на издаване на степен „Бакалавър“. Документът се издава от институцията, в която е завършил своята бакалавърска степен;
2. Медицинско (здравно) свидетелство, издадено най-рано един месец преди датата на подписване на разширения формуляр за кандидатстване (вижте стъпка Условно приемане).
Забележка: Допълнителните документи, изброени в тази стъпка, трябва да бъдат преведени, легализирани и изпратени по имейл.

Документите за записване са:

1. Попълнен кандидатстудентски формуляр(имената се попълват по лична карта/паспорт)
2. Диплома за средно образование (копие)
3. Диплома за завършено висше образование със степен бакалавър или магистър от легитимно висше училище (оригинал)
4. Медицинско свидетелство (със заверка от психодиспансер)
5. Снимки паспортен формат – 4 бр.
6. Документ за платена регистрационна такса
7. Копие от лична карта
8. Удостоверение за прием МОН (за чуждестранните студенти)
9. Писмо за прием
10. Лична банкова сметка в лв.
11. Сертификат за език (ако има такъв, при кандидатстване със сертификат)
12. Декларация за здравни осигуровки.

  1. Да попълнят, разпечатат и разпишат своят формуляр за кандидатстване;
  2. Да изпратят попълнения формуляр и допълнителни документи по пощата заедно с 2 снимки паспортен формат. Преди изпращането на вашите документи, проверете с отдел "Прием" дали отговарят на споменатите по-горе изисквания.
  3. Да предплатят регистрационните си такси. Вижте сметките за заплащане на Такса за настаняване, както и Такса за обучение

Приетите студенти трябва да организират и информират, минимум 5 дни предварително, екип „Прием“ за своето пристигане. При пристигането си те трябва да оставят оригиналите на своите документи в отдел Прием.