fbpx

Умения за управление на изкуствата: Отворени образователни ресурси и учене чрез преживяване в подкрепа на младежкото предприемачество и заетост в областта на изкуствата и творческите индустрии (SMART)

Проект „Умения за управление на изкуствата: Отворени образователни ресурси и учене чрез преживяване в подкрепа на младежкото предприемачество и заетост в областта на изкуствата и творческите индустрии“ (SMART) е съвместна инициатива на 6 организации (2 младежки неправителствени организации, университет, мрежова организация за НПО, национален младежки съвет и частна компания в областта на изкуствата). Организациите са от България, Унгария и 4 страни-партньори по програма „Еразъм +“ – Ботсвана, Кения, Намибия и Република Южна Африка. Всички организации имат обширно членство, потенциал за достигане до широк кръг заинтересовани страни и стабилни позиции в областта на изкуствата, арт-мениджмънта и образованието.

Общата цел на проекта е да насърчи съвместното разработване, разпространение и широко използване на иновативни отворени образователни ресурси (OER) и обучителни методи в областта на управлението и предприемачеството в изкуствата и творческите индустрии, за да се изгради капацитет на младежките работници и организации за насърчаване на заетостта и включването на младите хора в сектора, както и стартиране на инициативи, водени от младежкото развитие и социалното въздействие.

В рамките на проекта е предвиден интегриран комплекс от дейности:

  • Разработване на обучителни и образователни ресурси, фокусирани върху развитието на умения в арт-мениджмънта, креативната индустрия, предприемачеството и арт-базирани инициативи, водени от социалното въздействие;
  • 3 обучителни активности, базирани на метода „учене чрез правене“ чрез въвличане на обучаемите в управлението на реални арт събития, изпълнявани от организациите – партньори;
  • разработване на отворени образователни ресурси и методологически насоки за учене чрез преживяване (въвличане в практиката) в акцентираните области, търсещи пресечната точка между сложното академично обучение и практическата работа с младите хора;
  • създаване на устойчиви уеб-базирани записи на младежките изкуства и култури;
  • представяне на устойчиви менторинг схеми за потенциални артисти и амбициозни арт – мениджъри и администратори;
  • Провеждане на серия от местни уъркшопи за обучения на обучители;

Търсеният от проекта ефект е овластяване на младежките сектори в регионите на ЕС и Африка в посока предлагане на повече и по-качествено обучение в управлението и маркетинга на изкуствата и креативното предприемачество за младежи извън системите на формалното обучение, като по този начин да бъдат укрепени творческите индустрии на целевите региони и да се максимизира техния капацитет за устойчиво създаване на нови работни места и намаляване на младежката бедност и социално изключване.

Проектът се инициира от Сдружение “Международен институт по мениджмънт” и предвижда активното участие на експертния и академичния състав на ВУМ при концептуирането и прегледа на разработените отворени образователни ресурси.

Финансираща програма : “Еразъм+”, Изграждане на капацитет в областта на младежките дейности

Продължителност : 1.03.2016 – 31.08.2017

managing-art.eu

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00