vum-logo-header-BG

Училище за медии и визуални изкуства

✔️ Да предлага квалификационни курсове в областта на медиите и визуалните изкуства, както и да насърчава творческите, културни и артистични прояви на студентите на ВУМ и други потребители на предлаганите обучения;

✔️ Да подпомага провеждането на културни събития и прояви, организирани от ВУМ и възложени от външни организации;

✔️ Да разширява квалификацията и да предоставя специализирани знания и умения на студентите на ВУМ и др. обучаеми, като елемент на интердисциплинарния подход, възприет в стратегията, мисията и визията на ВУМ;

✔️ Да дава препоръки за издигане медийния имидж на висшето училище и да подготвя кадри в областта на медиите и визуалните изкуства.

Дейности и курсисти

Дейностите, предоставяни от УМВИ са: предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация или специализация в областта на визуалните изкуства и медиите; съдействие за организацията на събития с медиен или културен характер; организиране периодично на конкурси, състезания, фестивали и др. мероприятия за представяне продукцията на обучаемите и др.

Курсистите, записани за повишаване на  квалификацията  в УМВИ, се обучават в АППО към ВУМ по специализирани учебни планове, без да придобиват висше образование по определена образователно-квалификационна степен.

При наличие на необходимия минимален брой индивидуални кандидати за формиране на група (съгласно учебната документация на курса/обучението).

При заявка от възложител (работодател, синдикална или неправителствена организация или социален партньор). В тези случаи възложителят сключва договор с ВУМ за условията на провежданото обучение и дължимите за него такси.

При възложен курс/обучение в резултат на спечелена конкурсна процедура за обучение.

Като част от дейността по български и международни проекти и програми.

Обучения в умви се организират:

Организационните форми на предлаганите от УМВИ обучения са в съответствие с нормативните изисквания. Те могат да бъдат: квалификационен курс, обучителен курс, семинар, уоркшоп, клуб, дебат, презентация и др., съгласно изискванията на закона и съответния възложител на обучението/финансираща програма.

Обученията могат да се организират в дневна, вечерна, съботно-неделна, задочна, самостоятелна, семинарна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение, като същата се определя индивидуално за всеки курс/обучение в зависимост от неговата специфика (според желанието на заявителя).

Броят на участниците в групите за обучение се определя в зависимост от спецификата на курса/обучението, съгласувано и одобрено от възложителя на обучението, и в съответствие с нормативно определените граници.

Продължителността на всяко обучение се определя с неговата учебна документация и се съгласува със заявителя.

УМВИ провежда обучения целогодишно в зависимост от потребностите за обучение.

УМВИ издава съответните документи, удостоверяващи преминатото обучение в съответствие с формата на завършения курс.

👉 В случай, че обучението е за разширяване на професионалната квалификация чрез обучение по отделни дисциплини от областта на визуалните изкуства и медиите,  предвидени в учебния план на конкретна професия и специалност от СППО, при успешно завършване се издава удостоверение за професионално обучение;

👉 В случай, че обучението е възложено като курс за придобиване на ключови компетенции (напр. дигитална компетентност, обществени и граждански компетентности и др. с акцент върху знания и умения, присъщи на визуалните изкуства и медиите) –  при успешно завършване обучаемите получават сертификат за придобити ключови компетенции;

👉 Сертификат за преминат курс на обучение, сертификат за участие в семинар/уоркшоп, грамота за участие в конкурс/състезание и др.

Изисквания към кандидатите

Изискванията към кандидатите за всяко конкретно обучение се определят от Директора на УМВИ в съответствие с нормативната база, правилника за устройството и дейността му, изискванията на заявителя на обучението, съответно на финансиращата/донорска програма, в рамките на която се извършва обучението. Изискванията към обучаемите се съблюдават по няколко показателя:

Изисквания към възрастовата граница за прием на кандидати за обучение (ако е приложимо във връзка с изисквания на конкретен възложител на обучение, финансираща програма, или изисквания на съответния нормативен акт);

Изисквания към входящото образователно равнище на кандидатите (ако е приложимо във връзка с изисквания на конкретен възложител на обучение, финансираща програма, или изисквания на съответния нормативен акт);

Изисквания към здравословното състояние на кандидатите (по преценка на организаторите на обучението или съответната нормативна база)

Други изисквания на възложителя на обучението или финансиращата програма (напр. социален статус – работещи лица, безработни лица, лица с увреждания и др.)