vum-logo-header-BG

XV-та Международна конференция “Науката в полза на бизнеса. Съвременни проблеми на науката, образованието, бизнеса и туризма“, посветена на 150 години от създаването на Българската академия на науките, се проведе от 3 до 5 юли 2019 година във Висше училище по мениджмънт – Варна. Конференцията бе тържествено открита от проф. Димитрина Каменова, Директор на Департамента за модерни обучителни методи към ВУМ-Варна и доц. Силвена Денчева, координатор на Регионален академичен център- Добрич към БАН и преподавател във варненския университет. В конференцията участваха академици, професори и учени от Великобритания, Русия, Украйна и България. Изнесени бяха 40 научни статии в четири основни секции – „Образователен мениджмънт“, „Икономика и управление“, „Туризъм“ и „Студентско научно творчество“.

Пленарният доклад на тема „Устойчиво строителство – нови изисквания към инженерното образование“ бе изнесен от един от доайените на българската наука – академик Ячко Иванов от Българска академия на науките. В презентацията на акад. Иванов бяха представени предизвикателствата на 4-та индустриална революция, решаването на неотложните екологични проблеми  и осигуряването на устойчиво развитие. От доклада стана ясно, че съвременните условия налагат промяна в строителната практика – преминаване към устойчиво строителство. Посочени бяха и необходимите компетентности на инженера днес.

Планарният доклад предизвика оживена дискусия в секцията, посветена на проблемите на образователния мениджмънт. Бяха разгледани и дискутирани нужните съвременни компетенности на специалистите в областта на медицината и образованието. Обсъдени бяха и възможностите за диференциране на обучението в средното училище по примера на часовете по математика.

В секция „Туризъм“ бе представена и изследваната зависимостта между местните туристически ресурси и културния туризъм. Представени и обсъдени бяха и инструменти за стимулиране на творческото мислене, както и социалните умения, които притежават учениците в България и Хърватия.

Отделено бе внимание и на съвременните информационни технологии, като се изясни как дигиталният маркетинг може да помогне за постигане на бизнес целите на организацията.

By Admin