fbpx

PROEXTOUR Насърчаване на туризма на преживяванията с фокус върху културно-историческото наследство на Черноморския басейн

Кулинарт

STARE – СИСТЕМА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА СВЪРЗАНИ С ДЪРЖАВАТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Проект BG05M2OP001-1.002-0008-C01 „Център за интелигентни решения в креативните и рекреативните индустрии“ (ИНКРЕА)

Програма "Еразъм+", Изграждане на капацитет в областта на младежките дейности

#PlayEurope ‐ Образователни игри за активно гражданство (PLAYEUROPE)

Възраждане и мобилизиране на общности чрез спорт: Интегриране на мениджмънта на спортни събития в работата с младежи за постигане на трайно социално въздействие (THE SCORE)

Информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика, покана на ГД "Селско стопанство и развитие на селските райони“ на Европейската комисия

ОСП за устойчив растеж- Мисията възможна: Оптимизиране на екологичната устойчивост и икономическата жизнеспособност на селското стопанство чрез прилагането на ОСП в българо-румънския трансграничен регион

Програма „Балкани-Средиземно море" 2014-2020

Инициатива за обучение и обмен за устойчиви МСП в туризма на Балканите (HELIX)

Европа за гражданите

Нови форми на европейско гражданство в ера на миграцията

× How can we help you? Available from 00:00 to 23:59