fbpx

Програма "Еразъм+", Изграждане на капацитет в областта на младежките дейности

Умения за управление на изкуствата: Отворени образователни ресурси и учене чрез преживяване в подкрепа на младежкото предприемачество и заетост в областта на изкуствата и творческите индустрии (SMART)

Еразъм+, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“

Бизнес образование за устойчивост: Обучение по корпоративна социална отговорност и социално предприемачество в подкрепа на устойчиво местно и регионално развитие (BEST)

Еразъм+, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, обучение за възрастни

Обучение по кулинарни изкуства в подкрепа на младежката заетост и социалното включване (CASYS)

Програма „Румъния-България” 2014-2020, ИНТЕРРЕГ V-A

Интегрирани решения за заетост в кулинарните изкуства и ресторантьорството за квалифициран и приобщаващ българо-румънски трансграничен регион (ИКАР)

OП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, процедура BG05M9OP001-2.005 - Активно включване

Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване (ПРОФИЛ)

× How can we help you? Available from 00:00 to 23:59