vum-logo-header-BG

“Възраждане и мобилизиране на общности чрез спорт: Интегриране на мениджмънта на спортни събития в работата с младежи за постигане на трайнo социално въздействие” (SCORE)

Договор № 2016-1668/ 001-001

Като част от дейностите по проект SCORE, Футболен клуб „Интер“ организира двудневно събитие на 25ти и 26ти април насочено към запознаване на младежки работници с организацията на спортни събития, маркетинг, предприемачество, иновации в спорта и социално въздействие.
В два последователни дни ще се проведат обучителен семинар за младежки работници в сферата на спорта, както и спортни образователни игри за деца от 7 до 15год.
Целта е да се повиши осведомеността по отношение на социалното въздействие на спорта като средство за подпомагане интеграцията на деца в неравностойно положение и малцинствени групи в обществото, и да се стимулира създаването на среда с етническа и културна толерантност, и липса на дискриминация във футбола.
В обучителния семинар ще вземат участие младежки работници от Добрич, а в игрите – 60 деца от училище „Добри Войников“, с. Победа, област Добрич.
Настоящи и бивши професионални футболисти от региона, и действащи треньори занимаващи се именно с деца – Живко Бояджиев, Неделчо Добрев и Радослав Боянов ще покажат на децата тренировъчни упражнения и основни похвати във футбола, и ще разкажат интересни истории от практиката.

ФК „Интер“ са убедени, че събитието ще добави стойност в изграждането на общия капацитет на българските спортни организации за включване на младите хора в спорта и дейностите повишаващи общественото благосъстояние, и ще отговори на потребността за развитие на неформално обучение и свободно достъпни обучителни материали в областта на спорта.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

By Admin