fbpx

Създаване на център за електронно обучение към Висше училище „Международен колеж“

Динамиката и комплицираността на съвременните икономически условия често пъти принуждава младите хора да съчетават процеса по придобиване на висше образование с трудов живот. В подобна ситуация те търсят добавена стойност от образователната услуга, стремят се да ограничат отсъствието си от работа, както и да минимизират алтернативния разход за обучението. Същевременно, студентите не желаят да правят и компромис с качеството на своето обучение – те се стремят към овладяване на богат набор от актуални знания, умения и ключови компетенции, които да им помогнат за успешна и дългосрочна професионална реализация. Всичко това, в комбинация с бързо развиващите се информационни и комуникационни технологии и инструменти утвърждава все по-устремено дистанционното и електронно обучение като ефективна алтернатива в образователния процес.

Съществена част от стратегическите задачи на ВУМк са насочени към регулярно проследяване факторите на заобикалящата среда, съпроводено с планирането и въвеждането на реформи, чрез които непрекъснато да се подобрява качеството на образователния продукт и/ или да се улесняват неговите потребители. В тази посока бе насочен и проект BG051PO001-4.3.04-0025 „Създаване на център за електронно обучение към ВУМк“, чиято основна цел бе да въведе активното използване на информационните и комуникационни технологии в преподаването и обучението, да изгради гъвкави учебни пътеки и възможности за учене през целия живот, изцяло съобразени с нуждите на обучаемите и квалификационните изисквания на бизнеса у нас и в чужбина.

Основен резултат от реализацията на проекта бе създаването и институционализирането на център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО) към ВУМк с контактни точки в градовете Добрич, Варна и София, който предлага компютърно и уеб-базирано обучение, виртуални класни стаи и дигитално сътрудничество. За ефективно изпълнение функциите на центъра бе създадена и пусната в експлоатация платформа за електронно обучение, която позволява лесно и гъвкаво създаване и управление на курсове за е-обучение, провеждане на онлайн изпити, презентации чрез видеоконферентна връзка, оценяване на студентите, атестация на преподаватели, осигуряване на непосредствен контакт между обучители и обучаеми в реално време, и др. Функционалната концепция на системата за електронно обучение на ВУМк се използва модели на водещи европейски университети, които бяха надградени и адаптирани към нуждите на студентите и преподавателите на висшето училище.

За нуждите на новосъздадената електронната среда за обучение бяха разработени и апробирани 20 курса (всеки, от които на български и на английски език) основно по дисциплини от специалностите „Бизнес администрация“ и „Бизнес информационни системи“. Повече от 1000 студента бяха включени в пилотното тестване на програмите за е-обучение на ВУМк, като получените отзиви оценяват високо както резултатите от проекта, така и непрекъснатия стремеж към високо качество на образованието, възприет от ВУМк.
В дългосрочен план, системата за електронно обучение ще бъде интегрирана и ще функционира като среда за обучение по всички дисциплини и специалности, предлагани във ВУМк.

Създадената електронна система оптимизира теоретичното обучение и създава възможност за привличане и включване на още по-голям брой изявени учени и успешни мениджъри от бизнеса в процеса на преподаване без ограничения във времето и пространството.

Финансираща програма : ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013

Продължителност : 3.12.2012 – 31.10.2014

dec.vumk.eu

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00