vum-logo-header-BG
Стипендии

На 10.05.2016 започна процедурата по кандидатстване за студентски стипендии за успех и специални заслуги по време на текущият летен семетър от академичната 2015/2016 година.

Тази инструкция определя условията и реда за предоставяне на стипендии по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

Право да кандидатстват за стипендии за успех имат студентите, които са положили успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходните два семестъра (за студентите в първи курс – от първия семестър) е не по-нисък от добър 4.00 и са записани в специалности БИС и ССТ. Месечният размер на стипендиите за успех е 120 лв. и се отпускат за максимален срок от 5 месеца, поотделно за всеки учебен семестър.

Стипендии за специални постижения в инженерно-техническите дейности, иновациите и предприемачеството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“, могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите, които са положили успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00. Размерът на стипендията за специални постижения е 200 лв.

Всички студенти трябва да кандидатстват онлайн през периода 10.05.2016 – 30.05.2016 на: http://eurostipendii.mon.bg/

Срокът за подаване на формуляра за кандидатстване на хартиен носител е 02.06.2016 в “ Учебен отдел“.

Стипендии по Проекта могат да получават студенти в редовна форма на обучение във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

Студентите в първи курс на обучение за образователно-квалификационни степени „бакалавър“ могат да кандидатстват за стипендии от втория семестър на своето обучение.

By Admin