vum-logo-header-BG
academic books

Уважаеми студенти,

На 27.11.2017 започва кампанията за кандидатстване за стипендии и стипендии за специални постижения за зимния семестър на 2017/2018 като част от проекта “Студентски стипендии – Фаза 1” – финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Студенти от всички програми на ВУМ могат да кандидатстват за стипендии за специални постижения, а само студенти от програмата софтуерни системи могат да кандидатстват за други стипендии.

Студентите могат да кандидатстват онлайн в периода между 27.11.2017 и 14.01.2018 на адрес: http://eurostipendii.mon.bg/

Крайният срок за подаване на молбите за стипендии на хартиен носител в „Учебен отдел” е 17.01.2018.

Само редовни студенти, които успешно са преминали всички изпити в съответствие с техните академични планове до датата на кандидатстване, имат право да кандидатстват за стипендии. Средната оценка от предходния семестър не трябва да бъде по-ниска от Добър 4.

Студенти първа година не могат да кандидатстват за стипендии по време на първия семестър на обучението си.

By Admin