Важни Документи

Заявление за тема на дипломна работа

Оформление на титулни страници на дипломна работа

Инструкции за изготвяне, подвързване и предаване на дипломна работа

State Exam in English – Instructions for Students, May 2017

ВУМ Заявление

Заявление за допускане до ДИ

Указания за разработване на дипломна работа

Правилници

Правилник за прием на студенти

Правилник за вътрешния ред

Правилник за правата и задълженията на студентите

Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити

Правилник за управление на студентското състояние

Правилник за подаване и разглеждане на жалби, сигнали и предложения от студенти

Правилник за устройството и дейността на тюторната система

Правилник за управление на учебния процес

Правилник за устройството и дейността на кариерен център

Правилник летни стажове

Internship program

Internship Guidelines

Правилник за предотвратяване, установяване и санкциониране на плагиатството и други неетични практики

СОПКО

Правилник за организацията и дейността на БИК

Правила за обслужване на потребителите на БИК

Правилник за осигуреност на обучението

Правилник за устройството и дейността ЦЕНТЪР БОС

Учебни планове

Професионално направление 3.7 Администрация и управление

Професионално направление 3.8 Икономика

Професионално направление 3.9 Туризъм

Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки