Учебен отдел

Професионално направление 3.7 Администрация и управление

Професионално направление 3.8 Икономика

Професионално направление 3.9 Туризъм

Професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки