fbpx

Стопански факултет към ВУМ

Академичният състав на Стопански факултет към Висше училище по мениджмънт включва 40 преподаватели. 58% от тях са хабилитирани преподаватели, а 42% са нехабилитирани. 33 преподаватели (83%) са с ОНС „доктор“. Сред тях са лица от български и от чуждестранен произход (представители на различни националности). Членовете на съвета на Стопански факултет са представители на преподавателите (19), студентите (4) и администрацията (2).


Катедра Икономика и Управление

Състав

Специалности ОКС „бакалавър“, срок на обучение 4 години (8 семестъра)
Професионално направление „Администрация и управление“:

Професионално направление „Икономика“:

Специалности ОКС „магистър“

Професионално направление „Администрация и управление“:


Катедра Туризъм

Състав

Специалности ОКС „бакалавър“, срок на обучение 4 години (8 семестъра)

Професионално направление „Туризъм“:

Специалности ОКС „магистър“

Професионално направление „Туризъм“:

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00