vum-logo-header-BG

Започна приемът на документи по стипендиантска програма „Туризъм“, която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2018/2019 година. Програмата се осъществява от Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ със съдействието на „Холдинг Варна” АД.

Стипендиантската програма насърчава и подпомага български студенти, обучаващи се в специалности в сферата на туризма, които са постигнали отлични резултати в обучението, участват активно в стажове, проекти и допълнителни форми на обучение, с което се изграждат като успешни бъдещи специалисти в сферата на туризма.

За стипендията имат право да кандидатстват български граждани, студенти в специалности от професионално направление „Туризъм”, в редовна форма на обучение – степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър. Кандидатите трябва да са постигнали минимален общ успех от зимния семестър на учебната 2018/2019 година отличен 5.50.

Размерът на стипендията е 1 500 лв., които се получават на 5 равни месечни вноски. Със стипендиантите се сключва договор, който ги ангажира да работят в България минимум 3 години след дипломирането си.

Кампанията за прием на документи продължава до 28 февруари 2019 г. включително. Подробна информация за регламента за участие може да намерите на интернет страницата на Фондация „Св. Св. Константин и Елена“.

By Admin