vum-logo-header-BG

Софтуерни системи и технологии

Първата в България програма по софтуерен инженеринг, съобразена с международните стандарти на най-голямата в света асоциация на професионалисти в тази област IEEE!

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции, предлагащи съвременна образователна програма по софтуерно инженерство в България. Обучението е изцяло на английски език, а при дипломирането си студентите получават две дипломи – българска от ВУМ и британска от нашия стратегически академичен партньор Cardiff Metropolitan University, UK.

✔️ Програмата “Софтуерни системи и технологии” акцентира върху програмните езици, операционните системи и усъвършенстваните структури от данни. Тя съчетава теоретично и практическо обучение чрез осигуряване на пълна индустриална симулация, което спомага за дипломирането на висококвалифицирани софтуерни инженери, притежаващи всички необходими знания и умения за успешна реализация.

✔️ Целта на програмата е да предостави на студентите солидни познания в сферата на компютърния инженеринг, за да могат да се реализират като професионални софтуерни разработчици. Студентите придобиват задълбочени познания относно софтуерните спецификации, софтуерен дизайн и архитектура, инструменти и методологии за разработване на софтуер, управление на софтуерни проекти и други.

✔️ Ежегодно ВУМ синхронизира учебното съдържание на програмата с водещи университети като Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stanford University, Berkeley и индустриални лидери като Google, Microsoft, IBM, Oracle.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от местни и международни партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация.

Всички модули се преподават изцяло на английски език. Сформират се малки групи с цел насърчаване на междукултурния диалог и личните контакти. Като водещо бизнес училище в Източна Европа, ВУМ има изключителната привилегия да предлага програми, водещи до получаване на британска диплома от Cardiff Metropolitan University, UK. При това без обичайното изискване студентите да прекарат семестър или академична година в Обединеното кралство. Студентите на ВУМ следват синхронизирана учебна програма с колегите си в Cardiff Metropolitan University и следва да отговарят на същите високи стандарти както в процеса на обучение, така и при полагане на изпити.

Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми ТУК.

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Владеенето на английски език е препоръчително, но не задължително. 
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

За да кандидатствате, попълнете този формуляр  и го изпратете на admissions@vum.bg

✔️ Завършването на програмата по софтуерни системи и технологии дава много предимства, най-значимото от които са многобройните кариерни възможности, следствие от силно завишеното в последните години търсене на професионалисти в сферата на софтуерното инженерство.

✔️ Успешно завършилите тази програма могат да намерят професионално развитие в области като проектиране и имплементиране на софтуерни системи. Те могат да прилагат на практика изучаваните съвременни практики и модерни средства за специфициране, дизайн, кодиране, тестване и внедряване на съвременни програмни системи. Биха могли да работят като софтуерни инженери, разработчици на софтуер, мрежови администратори и бизнес анализатори в различни организации, където да актуализират софтуерни системи, да се грижат за сигурността на мрежата и да отстраняват софтуерни проблеми в мрежовите системи.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Висшето училище поддържа отлични връзки с бизнеса в България, Европа, САЩ и др., което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

Учебна програма

Задължителни модули

Студентите получават 70 кредита от задължителни модули
• Основи на програмирането (10 ECTS)
• Математика за софтуерно инженерство (5 ECTS)
• Компютърни архитектури и операционни системи (5 ECTS)
• Компютърни технологии и общество (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Софтуерен дизайн (5 ECTS)
• Разработка на софтуерни системи I (5 ECTS)
• Структури от данни и алгоритми I (5 ECTS)
• Принципи на програмирането (5 ECTS)
• Компютърни мрежи и комуникации (5 ECTS)
• Софтуерно инженерство за осигуряване на качеството (5 ECTS)

Студентите получават 65 кредита от задължителни модули и 5 кредита от избираеми
• JavaScript програмиране (5 ECTS)
• Структури от данни и алгоритми II (5 ECTS)
• Софтуерни инженерни процеси (5 ECTS)
• Управление на данни и знания (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Мобилни технологии (5 ECTS)
• Софтуерни инженерни модели (5 ECTS)
• Изследователски методи в областта на ИТ (5 ECTS)
• Разработка на софтуерни системи II (5 ECTS)
• Спецификации и изисквания (5 ECTS)
• Уеб програмиране (5 ECTS)

Студентите получават 30 кредита от задължителни модули и 30 кредита от избираеми
• Професионални и етични въпроси в ИТ (10 ECTS)
• Английски език (10 ECTS)
• Дипломен проект (10 ECTS)
• Дипломантски семинар

Избираеми модули

Един от следните:
• Софтуерни метрики – инструменти и методология (5 ECTS)
• Компютърна графика (5 ECTS)
• Компютърна мултимедия (5 ECTS)
• Дигитална сигурност (5 ECTS)

По един избираем модул* от всяка група
Група 1:
• Интелигентни системи (10 ECTS)
• Изчислителен интелект (10 ECTS)
• Кибер сигурност (10 ECTS)
• Компютърна мултимедия II (10 ECTS)
• Анализи и бизнес интелект (10 ECTS)
Група 2:
• Паралелни и Разпределени системи (10 ECTS)
• Управление на IT проекти (10 ECTS)
• Кариерно развитие (10 ECTS)
Група 3:
• Обектно-ориентирани системи за напреднали (10 ECTS)
• Програмиране за напреднали (10 ECTS)

*Избираемите учебни модули се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти

Факултативни модули

Факултативните модули* дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативни модули не е задължително, а по желание на студентите.

  • Управленско консултиране в агробизнеса (5 ECTS)
  • Електронен бизнес в аграрния сектор (5 ECTS)
  • Бизнес комуникации (5 ECTS)
  • Междукултурни познания за бизнеса (5 ECTS)
  • Устойчиво развитие (5 ECTS)
  • Робономика (5 ECTS)
  • Втори чужд език (5 ECTS)

*Факултативните учебни модули се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.