fbpx

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) предлага възможност за следдипломно обучение в следните направления: икономика, администрация и управление, туризъм, информатика и компютърни науки.

Следдипломната квалификация е подходяща за хора, които изпълняват или преминават към маркетинг/управленска/мениджърска позиция, с придобита степен на образование „Бакалавър“ и желаят да подобрят своите умения и знания.

Обучението се осъществява чрез заявка по професионалните направления на специалностите във ВУМ, в зависимост от нуждата на допълнителни знания и умения, необходими за извършването на определена дейност или за заемане на дадена длъжност. Съгласно чл.43 от Закона за висше образование това обучение не е основание за придобиване на нова специалност или образователна степен.

Обучението се провежда в редовна форма на обучение и е с продължителност от 1 академична година. Приключва със защита на дипломна работа или държавен изпит съгласно учебния план.

Необходимите документи за кандидатстване са:

  1. Молба по образец
  2. Диплома за завършено образование – оригинал и ксерокопие
  3. 2 снимки паспортен формат
  4. Документ за платена такса по банкова сметка на ВУМ

Освен дългосрочните курсове за следдипломна квалификация ВУМ предлага средносрочни, с продължителност от 2-3 месеца, както и краткосрочни курсове с продължителност от няколко дни. Пример за такива курсове дава Департаментът за модерни обучителни методи (ДМОМ), който организира майсторски класове, целящи диалог между мениджмънта и образованието. Насоките, в които работи са следните:

 • Курсове за следдипломна професионална квалификация „учител“ за завършилите и записалите се студенти в програми по „Икономика“;
 • Квалификационни курсове за учители и училищни директори в областта на управленската компетентност в образователните институции и класната стая;
 • Курсове по чужди езици и методика на преподаване на дисциплини на чужд език;
 • Лагери за млади предприемачи  – за гимназисти в сътрудничество с учители, студенти и университетски преподаватели.

Възможностите, които ВУМ предлага са за придобиване на нова квалификация, повишаване на притежаваната или актуализиране на професионалните знания. При успешно завършване на курсовете, ВУМ издава свидетелства или удостоверения за професионална квалификация, регистрирани и признати от МОН. Освен възможностите за следдипломна квалификация, ВУМ насърчава завършилите си възпитаници да продължат своето професионално образование, чрез присъединяване към някоя от магистърските или докторски програми.

За повече информация относно ДМОМ, може да получите на телефон: +359 882 370 016, 058 655 618 или имейл: d_kkamenova@abv.bg.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×