fbpx

Система за управление на качеството

Система за управление на качеството по ISO

Системата за управление на ВУМ е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 (можете да видите сертификат тук.)

Системата за управление на ВУМ е оценена и сертифицирана в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015 (можете да видите сертификат тук.)

Цели по качеството за 2020 г.

Цели по качеството за 2019 г.

Цели по качеството за 2018 г.

Одити 2021 г.

Одити 2020 г.

Одити 2019 г.

Одити 2018 г.

Органи по управление на качеството

 

Комисия за осигуряване и оценяване на качеството

Мандат 2016-2019

Председател: проф. Веселин Благоев – blagoev@iuc.bg

проф. Станислав Иванов – stanislav.ivanov@vumk.eu

Ванина Вълчева – vanina.valcheva@vumk.eu

Татяна Христова – tatyana.hristova@vumk.eu

Студент: Йордан Желев – yordanjelev@gmail.com

Правилник за устройството и дейността на КООК

Комисия за осигуряване и оценяване на качеството_Отчет за 2015-2016 и 2016-2017

Комисия за осигуряване и оценяване на качеството Отчет за 2017-2018

Оперативна комисия по координация и контрол

Председател: г-жа Клара Димитрова – вътрешен одитор, УПР

Членове:

г-жа Павлина Алексиева – вътрешен одитор, УПР

проф. Димитринка Каменова

д-р Нина Златева

Представител на студентите

Правилник ОККК

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

 

Комисия по етика и академично единство

Състав:

проф. Ганчо Ганчев – Председател

Членове:

доц. д-р Марселен Йовоган

Представител на студентите

Правилник за дейността на КЕАЕ

Етичен кодекс

Годишен доклад за дейността на КЕАЕ 2016 – 2017

Годишен доклад за дейността на КЕАЕ 2017-2018

Одити

Одити 2015 г.

Одити 2016 г.

Одити 2017 г.

Одити 2018 г.

Външен одит

Външен одит 2016

Външен одит 2018

Система за стратегическо управление на ВУМ

СИСТЕМА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА ВУМ

В документа се съдържат:

 • Стратегия за развитие на Висше училище по мениджмънт, гр. Варна
 • Стратегия за развитие на научните изследвания 2016 – 2020
 • Стратегия за управление на човешките ресурси във Висше училище по мениджмънт, гр. Варна
 • Стратегия за развитие на продължаващото и професионално обучение
 • Маркетингова стратегия
 • Стратегия за интернационализация на Висше училище по мениджмънт
 • Правилник за устройството и дейността на Висше училище по мениджмънт

Длъжностни характеристики

Система за управление на качеството на учебния процес

Система за управление на качеството на учебния процес

В документа се съдържат:

 • Правилник за вътрешния ред
 • Правилник за правата и задълженията на студентите
 • Правилник за прием на студенти
 • Правилник за управление на студентското състояние
 • Правилник за предотвратяване, установяване и санкциониране на плагиатството и други неетични практики
 • Правилник за подаване и разглеждане на жалби, сигнали и предложения от студенти
 • Стандарти за разработване на учебна документация
 • Правилник за устройството и дейността на тюторната система
 • Правилник за провеждане на практическа подготовка и задължителни стажове на студенти
 • Manual for conduction of summer internships for VUM students
 • Internship program
 • Правилник за разработването и разпространението на учебните планове и програми
 • Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити
 • Система за оценяване и поддържане качеството на обучение и на академичния състав
 • Правилник за управление на учебния процес

Система за управление на качеството на Учене през целия живот

Система за управление на Ученето през целия живот

В документа се съдържат:

 • Предпоставки за разработване на Системата за управление на УЦЖ на ВУМ
 • Цели и задачи на система за управление на УЦЖ
 • Обхват
 • Същност
 • Анализ на изходното състояние
 • Институционална обезпеченост
 • Функционална обезпеченост
 • Нормативна обезпеченост
 • Визия и перспективи
 • Планиране и контрол
 • Препоръки
 • Функциониране на Системата за учене през целия живот във Висше училище по мениджмънт
 • Общ статут на структурите за продължаващо и професионално обучение
 • Модел на предложение за разкриване и план за развитие на структура в СУЦЖ
 • Правилник за устройството и дейността на АППО
 • Организационно-управленска структура на АППО
 • Правилник за устройството и дейността на ЦСОПК
 • Организационно-управленска структура на ЦСОПК
 • Правилник за устройството и дейността на УМВИ
 • Организационно-управленска структура на УМВИ
 • Правилник за дейността на ЦПО
 • Организационно-управленска структура на ЦПО
 • Правилник за устройството и дейността на ИКИ
 • Организационно-управленска структура на ИКИ
 • Стратегия за развитие на продължаващото и професионално обучение
 • Наръчник стандарти, правила, модели и инструкции за работа на структурите на АППО
 • Практическа инструкция за планиране и отчитане на дейността на структурите за ППО
 • Модел на план за развитие на структура от СУЦЖ във ВУМ
 • Практическа инструкция по набиране и подбор на обучаеми
 • Модел на заявление за включване в обучение
 • Модел на диагностичен тест по английски език
 • Образец на автобиография на записан в обучение
 • Модел на договор за обучение
 • Модел на декларация от обучаем
 • Модел на договор за предоставяне на стипендия
 • Модел на декларация за отказ от обучение
 • Практическа инструкция по организация на учебния процес
 • Стандарти за разработване на учебна документация
 • Модел на учебен план по примера на подготвителен курс за „Корабен готвач“
 • Модел на план-график (разписание) на занятията
 • Модел на заповед за обучение
 • Модел на заповед за провеждане на учебна/производствена практика
 • Модел на дневник на група
 • Модел на договор с координатор на обучение
 • Образец на отчет за проведена практика/стаж
 • Образец на служебна бележка от работодател
 • Образец на оценъчен лист от работодател
 • Вътрешни правила за провеждане на изпитни процедури
 • Модели на заповеди за провеждане на изпити за придобиване на професионална квалификация
 • Модел на протокол за допускане до държавен изпит
 • Модел на протокол за резултати от изпит
 • Модел на протокол за дежурство
 • Наредба за документиране на дейностите и архивиране
 • Модел на личен картон на обучаем
 • Регистрационна книга за издадените документи, удостоверевящи завършено обучение
 • Вътрешни правила по удостоверяване на завършено обучение
 • Модел на Сертификат за преминато обучение
 • Правилник за финансово управление и отчитане на дейностите
 • Модел на план-сметка на курс/обучение
 • Инструкции за работа на преподавателския състав
 • Образец на автобиография на преподавател
 • Модел на договор с преподавател
 • Модел на месечен отчет за отработени часове от преподавател
 • Вътрешни правила за управление на връзките с бизнеса и работодателите
 • Модел на договор за практическо обучение/стаж с работодател
 • Модел на анкетна карта за работодатели
 • Модел на заявка за обучение от работодател
 • Вътрешни правила за разработване на нови и актуализиране на остарели учебни планове и програми
 • Модел на предложение за разработване на нов учебн план / актуализиране на остарял учебен план
 • Модел на становище на учебно-методичен съвет относно разработване на нов учебен план / актуализиране на остарял учебен план
 • Модел на заповед на Директора на АППО за разработване на нов учебен план / актуализиране на остарял учебен план
 • Наръчник по разработване на учебни помагала, обучителни материали и др. помощни документи
 • Модел на заявление за необходими учебни издания
 • Модел на становище на учебно-методичен съвет относно закупуване / разработване на учебни издания
 • Модел на решение на Директора на АППО за закупуване / разработване на учебни издания
 • Модел на списък на раздадените учебни и помощни материали на обучаемите
 • Вътрешни правила по осигуряване на качеството, оценка и мониторинг
 • Модел на Експертен доклад на експерт по оценка на качеството на учебен план
 • Модел на Експертна оценка на качеството на учебен план
 • Модел на анкетна карта за оценка на качеството на предоставеното обучение
 • Процедура за провеждане на изходящи интервюта
 • Модел на въпросник за провеждане на изходящо интервю при напускане на обучение
 • Практически наръчник за обслужване на клиенти на АППО
 • Етичен кодекс

Система за управление на връзките със заинтересованите страни във ВУМ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЪЗКИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ВЪВ ВУМ

В документа се съдържат:

 • Основни принципи в работата на ВУМ със заинтересованите страни
 • Eтичен кодекс на стратегическите партньорства
 • Интернационализация на ВУМ
 • Стратегия за интернационализация на ВУМ за периода 2015 – 2020 г.
 • Въведение и концептуална рамка
 • Мисия, визия и ценности на ВУМ
 • Интернационализация и глобализация: стратегически цели и планирани инициативи във ВУМ
 • Анализ на състоянието и изходни позиции
 • SWOT анализ
 • Дейности за постигане целите на стратегията за интернационализация
 • Индикатори за измерване на напредъка в процесите на интернационализация
 • Модели на документи във връзка с интернационализацията на ВУМ
 • Правилник за управление на програма ЕРАЗЪМ+ за мобилност на студенти, преподаватели и неакадемичен персонал във ВУМ
 • Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити във ВУМ
 • Правилник за устройството и дейността на алумни асоциацията към ВУМ
 • ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY

Erasmus+ International Credit Mobility

Система за управление на качеството на НИД и управление на проекти

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

В документа се съдържат:

 • Стратегия за развитие на научните изследвания във ВУМ
 • Правилник за научноизследователската дейност на ВУМ
 • Политика и структура за комерсиализация на резултатите от научните изследвания на ВУМ
 • Правилник за регистриране, закрила и използване на обектите на интелектуална собственост на ВУМ
 • Правилник за издателската дейност на ВУМ
 • Правилник за достъп и ползване на инфраструктура и оборудване от външни организации
 • Правилник за включване на студенти и докторанти в научноизследователска дейност

Система за управление на Човешките ресурси

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ-ВУМ

В документа се съдържат:

 • Система за управление на човешките ресурси във ВУМ
 • Етичен кодекс за академично единство на служутелите, преподавателите и студентите
 • Правилник за прилагане на Европейската харта на учените във ВУМ
 • Правилник за прилагане на Кодекса за назначаване на изследователи на Европейската Комисия във ВУМ
 • Правилник за атестация, заетост, оценка на труда и заплащане на преподавателите
 • Правилник за атестиране на административния персонал във ВУМ
 • Социална програма на ВУМ

Система за финансово управление и контрол

СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

В документа се съдържат:

Правилници

Резултати

Анкетни карти

Резултати от проучване на студентската удовлетвореност

Доклад на отдел Маркетинг за студентска удовлетвореност в периода 2016-2017 г.

Доклад на КООК за студентска удовлетвореност в периода 2016-2017 г . – МК

Доклад на КООК за студентска удовлетвореност в периода 2016-2017 г . – СФ

Доклад на КООК за студентска удовлетвореност в периода 2017-2018 г.

Доклад на КООК за студентска удовлетвореност в периода 2018-2019 г.

Стопански факултет към Висше училище по мениджмънт

Доклад студентска удовлетвореност

 1. Международен бизнес и мениджмънт
 2. Международни финанси и търговия
 3. Хотелски мениджмънт
 4. Магистратура Бизнес администрация
 5. Магистратура Международен туризъм

Международен Колеж

Доклад студентска удовлетвореност

 1. Международен бизнес и мениджмънт
 2. Хотелски мениджмънт
 3. Софтуерни системи и технологии

Отчети

Стратегия за развитие на ПН 3.8 Икономика

Стратегически цели за развитие на ПН 3.9 Туризъм

Стратегически цели за развитие на ПН 3.7 Администрация и управление

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×