vum-logo-header-BG

Близо 60 представители на висшия академичен и мениджърски състав от 20 университета и институции в Украйна получиха сертификати за успешно преминато обучение във ВУМ.

Отчитайки високите международни позиции на ВУМ като едно от водещите бизнес училища в Източна Европа, представители на академичното ръководство и преподаватели от реномирани университети, както и ръководни кадри от местни и държавни институции в Киев, Харков, Днепропетровск, Запорожие и Суми проведоха интензивен обучителен курс на тема „Иновативни методи и технологии във висшето образование в контекста на глобализацията на съвременния свят“.

Участниците в обучението се запознаха с основните характеристики и предизвикателства на глобалното образователно пространство, с иновативните методи и технологии на преподаване във висшите училища, личността на преподавателя и ролята на студента като партньор в глобалното висше образование, наборът от „гъвкави“ умения, които трябва да притежава съвременния преподавател, както и с най-важните характеристики и последствия от глобализацията на образователната среда.

Обучителният курс бе с продължителност от 36 академични часа, а основен лектор бе проф. Димитрина Каменова – директор на Департамент за модерни обучителни методи при Висше училище по мениджмънт.

Висше училище по мениджмънт – Варна има богата и разнообразна мрежа от повече от 200 активни международни партньора от пет континента. Следвайки своята Стратегия за интернационализация, ВУМ води политика за развитие на активно международно сътрудничество в различни направления – студентско обучение, студентска и преподавателска мобилност, програми за обмен и практика, курсове и програми за допълнителна квалификация и преквалификация и други.

By Admin