vum-logo-header-BG

Проект RoBulUS е на Международен институт по мениджмънт, който е партньор на ВУМ. Проектът цели да подобри въвличането на младите хора в процесите по планиране и изпълнение на политиката по сближаване 2021 – 2027 на регионално и местно ниво. Той поставя фокус върху програмата за трансгранично сътрудничество (INTERREG) Румъния – България.

В дългосрочен план, инициативата се стреми да спомогне за подобряване на комуникацията и сътрудничеството между гражданите и местните администрации, за повишаване устойчивостта на регионалните публични политики и инвестиции, както и за обогатяване културата за участие на младите хора в двете държави.

Какво свършихме до сега?

Проектът ни е с продължителност от 12 месеца и се реализира в периода януари – декември, 2021. През първата половина от неговото изпълнение се фокусирахме основно върху реализацията на дейности, свързани с проучване и разработване, в резултат на което днес можем да представим пред Вас следните продукти:

Практическо помагало на механизмите за включване на гражданите в разработването и изпълнението на програми, подкрепени от ЕС

Гражданското участие е право на хората. То е необходимост за развитието на едно демократично,  всеобхватно и проспериращо общество, в което приоритетите за развитие и държавните политики търсят решение на истински важните проблеми от ежедневието на обикновения жител.

Превръщането на сътрудничеството между публичните институции и гражданите в практика, изисква формирането и използването на подходящи механизми. Оказва се, че законовата уредба предлага достатъчен инструментариум, но доколко той бива познат и използван от самите граждани, особено от младите хора?Практическото помагало, което изготвихме в рамките на нашата инициатива, идентифицира и представя в синтезиран и разбираем вид нормативно осигурените механизми за включване на гражданите и техните организации в планирането, вземането на решения и реализацията на оперативни и трансгранични програми, като инструмент за осигуряване на устойчиво местно и регионално развитие.

А вие знаете ли как да участвате?

Онлайн версия на помагалото

Гражданското участие е възможност за решаване на предизвикателствата на местно и регионално ниво. Включването на хората най-често се реализира под формата на различни по вид инициативи – проекти с публично или частно финансиране, в помощ на икономическото и социално развитие на нуждаещите се региони.

Посетете сайта на проекта за повече подробности и актуални новини!

By Admin