fbpx

ВУМ и БАН с договор за съвместни докторски програми

Висше училище по мениджмънт (ВУМ) и Институт за икономически изследвания на БАН (ИИИ) сключиха договор за съвместна програма – обучение за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление 3.8. Икономика. Страните ще обединят усилията си за организиране на съвместно обучение по докторски програми, акредитирани в ИИИ. Основната цел на програмата е обединяване на образователния потенциал и ресурсите на ВУМ и БАН за провеждане на съвместно обучение на докторанти.Според споразумението ИИИ на БАН ще организира дейността по записване и регистриране на приетите докторанти, ще осигурява образователното ноу-хау, учебни материали и други необходими активи за провеждане на учебния процес. Повече информация относно процедура за прием, може да откриете тук.

ВУМ от своя страна ще предоставя необходимите учебни зали, информационни ресурси, компютърни лаборатории и др., ще предлага преподаватели и ще участва чрез свой координатор/организатор в управлението и администрирането на програмата.

В допълнение, висшето училище ще предоставя възможност на студентите по програмата за включване в различни форми на специализация, следдипломна квалификация и други, предлагани в двете институции и в партньорски организации, научни изследвания, научни конференции и др.

ВУМ и ИИИ на БАН ще отговарят за качеството на учебния процес, като съблюдават за спазване на приетите стандарти на обучение.

× How can we help you? Available from 00:00 to 23:59