Нашата програма “Международни финанси и търговия” представлява специализиран курс на обучение, разглеждащ международните измерения на икономиката. Един от най-цитираните интелектуални гиганти в сферата на икономиката – Алфред Маршал – определя икономиката като “наука за човека в обикновената дейност на живота“.

Като такава, микроикономиката изследва поведението на индивидите и фирмите при вземането на решения относно разпределянето на ограничени ресурси. Макроикономиката изследва това икономическо поведение като цяло, обръщайки внимание на фактори като брутен вътрешен продукт, ниво на безработицата и ценови индекс, и разглеждайки въздействието на монетарната и фискалната политика върху тях.
След завършване на тази програма във ВУМ, Вие ще бъдете напълно подготвени за професионална реализация във финансови институции, застрахователни компании, нефинансови корпорации, правителствени агенции, образователни институции, търговски и други организации.


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНA РЕAЛИЗАЦИЯ

Всички студенти, обучаващи се по тази програма, трябва да изкарат два задължителни стажа в рамките на следването си. Тези стажове са с продължителност, варираща от 2 до 3-4 месеца, и се провеждат в малки или големи финансови агенции, банки, счетоводни агенции и др.


Дипломи:

  1. Български професионална/академична степен бакалавър със специалност “Международни финанси и търговия”, издадена от „Висше училище по мениджмънт”
  2. В процес на валидиране за двойна диплома, чрез британският академичен партньор на ВУМ – Cardiff Metropolitan University

МЯСТО И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Корпусът на ВУМ в София.
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Всички приети студенти ще бъдат записани в редовна форма на обучение като часовете на студентите записали се в корпуса на ВУМ в град Варна ще се провеждат през делничните дни на седмицата в часовия диапазон от 18:00 до 21:00 ч., а в съботите от 09:00 до 16:00ч.


АКАДЕМИЧЕН СТАРТ И ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ

АКАДЕМИЧЕН СТАРТ: Всяка академична година стартира в края на месец септември като лекциите стартират в началото на месец октомври. Програмата също дава възможност за прием и през месец февруари в началото на втори семестър.
ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: Английски език


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

4 години (8 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за академичен бакалавър по “Международни финанси и търговия”, издадена от Висше училище по мениджмънт.


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

Специалността “Международни финанси и търговия” е акредитирана специалност от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България в профил “Икономика”.

Някои от задължителните модули на програмата са:

 • Икономика
 • Маркетинг и бизнес среда
 • Изследователски методи
 • Счетоводство и финанси
 • Финансова отчетност
 • Корпоративни финанси
 • Международна търговия
 • Лични финанси
 • Поведенчески финанси
 • Международно счетоводство
 • Предприемачество и управление на проекти

Освен изучаването на задължителни модули, студентите трябва също да изберат два допълнителни модули от листа по-долу:

 • Бизнес операции и планиране
 • Кариерно развитие
 • Основи на търговското право
 • Финансов мениджмънт на проекти
 • Корпоративна социална отговорност
 • Управление на риска
 • Международен маркетинг
 • Тенденции на глобалните пазари
 • Социално предприемачество

Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Учебни характеристики:

1 курс учебни характеристики

2 курс учебни характеристики

3 курс учебни характеристики

4 курс учебни характеристики

Учебен план – редовна форма на обучение

Учебен план – задочна форма на обучение

Квалификационна характеристика


Преподавателски състав

Лекторският колектив е съставен от академици и практици. Освен подбраният лекторски състав, студентите на ВУМ получават в началото на академичната година своите потребителски имена и пароли за достъп до онлайн порталите и информационни бази данни. Благодарение на този свободен достъп, студентите могат да изтеглят необходимите книги, учебници, журнали и др. Всички учебни помагала и ресурси са изцяло обвързани с последните бизнес тенденции.


Кандидатствай сега:

За да стартирате процеса за прием, вие трябва да ни изпратите следните апликационни документи:

  1. Попълнена апликационна форма
  2. Сканирано копие на диплома за средно образование
  3. Копие на сертификат от изкарани курсове по английски език (когато е наличен) в случай, че не е наличен се организира дата вътрешно институционален изпит в корпусите на ВУМ.

От тук, може да намерите всички необходими документи за кандидатстване

След като съберете по-горните документи, ги изпратете на имейл адрес: admissions@vum.bg.

След преглеждане на получените документи, представител на отдел „Прием“, ще се свърже с вас.