Международни финанси и търговия

Нашата програма “Международни финанси и търговия” представлява специализиран курс на обучение, разглеждащ международните измерения на икономиката.

Един от най-цитираните интелектуални гиганти в сферата на икономиката – Алфред Маршал – определя икономиката като “наука за човека в обикновената дейност на живота“.

Като такава, микроикономиката изследва поведението на индивидите и фирмите при вземането на решения относно разпределянето на ограничени ресурси. Макроикономиката изследва това икономическо поведение като цяло, обръщайки внимание на фактори като брутен вътрешен продукт, ниво на безработицата и ценови индекс, и разглеждайки въздействието на монетарната и фискалната политика върху тях. След завършване на тази програма във ВУМ, Вие ще бъдете напълно подготвени за професионална реализация във финансови институции, застрахователни компании, нефинансови корпорации, правителствени агенции, образователни институции, търговски и други организации.

Специалността “Международни финанси и търговия” е акредитирана специалност от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България в профил “Икономика”.

Задължителните модули на програмата са:

 • Икономика и бизнес среда
 • Маркетинг и бизнес комуникации
 • Изследователски методи
 • Счетоводство и финанси
 • Основи на правото
 • Финансово счетоводство
 • Търговско право
 • Финанси и количествени методи
 • Корпоративни финанси
 • Анализ и оценка на инвестиционни проекти
 • Международна търговия
 • Лични финанси
 • Международен финансов мениджмънт
 • Поведенчески финанси
 • Международно счетоводство
 • Предприемачество

Освен изучаването на задължителни модули, студентите трябва също да изберат два допълнителни модули от листа по-долу:

 • Бизнес икономика
 • Организационно поведение
 • Бизнес операции
 • Предотвратяване на финансови измами
 • Международна търговска политика
 • Финансови пазари
 • Обществен финансов мениджмънт
 • Данъчна политика
 • Европейско икономическо развитие и интеграция
Избираемите учебни дисциплини, както и втори чужд език, се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Учебни характеристики:

1 курс учебни характеристики
2 курс учебни характеристики
3 курс учебни характеристики
4 курс учебни характеристики
Учебен план - редовна форма на обучение
Учебен план - задочна форма на обучение
Квалификационна характеристика
Ние във ВУМ сме решили да даваме шанс на колкото може повече мотивирани и амбициозни студенти, които да започнат своето бляскаво бъдеще в областта на бизнеса, гостоприемството, компютърните науки и информационните технологии. Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Изисквания за прием на български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско

Завършено средно образование

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система). Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

Стъпки за кандидатстване

Стъпки за кандидатстване за български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско
Подаване на документи 
 • Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
 • Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия;
 • Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв);
 • Паспорт или лична карта (за лица, които не са граждани на Република България);
 • Изисквания за прием на чужденци, граждани на ЕС или на страни извън ЕС

  Завършено средно образование

  Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил средното си образование в официално акредитирано средно общообразователно училище (гимназия) със среден успех от общите предмети 62 %. Забележка: Ако бъдещият студент все още се обучава в средно общообразователно училище (гимназия), е възможно предварително кандидатстване.

  Познания по английски език

  Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признати сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система) Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, кандидат-студентът може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

  Стъпки за кандидатстване

  Стъпки за кандидатстване за чужденци, граждани на ЕС или на държави извън ЕС:
  Подаване на документи
  1. Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
  2. Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия
  3. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)
  4. Паспорт или лична карта.

  Начало на програмата и език на обучение:

  АКАДЕМИЧЕН СТАРТ: Всяка академична година стартира в края на месец септември като лекциите стартират в началото на месец октомври. Програмата също дава възможност за прием и през месец февруари в началото на втори семестър.
  ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: Английски език

  Продължителност на обучението:

  4 години (8 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за академичен бакалавър по “Международни финанси и търговия”, издадена от Висше училище по мениджмънт.

  Място и форма на обучение

  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Корпусът на ВУМ в София.

  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Корпусът на ВУМ в София. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Всички приети студенти ще бъдат записани в редовна форма на обучение като часовете на студентите записали се в корпуса на ВУМ в град Варна ще се провеждат през делничните дни на седмицата в часовия диапазон от 18:00 до 21:00 ч., а в съботите от 09:00 до 16:00ч.

  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Всички приети студенти ще бъдат записани в редовна форма на обучение като часовете на студентите записали се в корпуса на ВУМ в град Варна ще се провеждат през делничните дни на седмицата в часовия диапазон от 18:00 до 21:00 ч., а в съботите от 09:00 до 16:00ч.

  Дипломи:

  Български професионална/академична степен бакалавър със специалност “Международни финанси и търговия”, издадена от „Висше училище по мениджмънт" В процес на валидиране за двойна диплома, чрез британският академичен партньор на ВУМ - Cardiff Metropolitan University
  Семестриална такса: 1550 Euro за семестър
  Продължителност на обучението: 6-8 семестъра
  Начални дати: Октомври/ Февруари
  Корпуси на обучение: Варна, Добрич, София (според избраната специалност)
  Всички студенти, обучаващи се по тази програма, трябва да изкарат два задължителни стажа в рамките на следването си. Тези стажове са с продължителност, варираща от 2 до 3-4 месеца, и се провеждат в малки или големи финансови агенции, банки, счетоводни агенции и др.