Основната цел на тази програма е да предостави на нашите студенти необходимите познания и умения в разработването и използването на компютърни системи и софтуерни методи за моделиране и решаване на бизнес проблеми и вземане на управленски решения.

ВУМ обучава своите студенти с необходимите теоретични и практични знания в сферата на информационните технологии, както и на основните компютърни умения, бизнес процеси , моделиране, също и прилагането на комплексни решения в компютърните системи и корпоративните информационни услуги.
Специалността се фокусира върху практическото приложение на изчислителна техника за решаване на бизнес проблеми.


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНA РЕAЛИЗАЦИЯ

Завършвайки програмата Бизнес информационни системи, студентите на ВУМ се радват на редица примамливи възможности за професионална реализация като мениджъри или консултанти на ИТ отделите на различни обществени, търговски, финансови или нестопански организации. Те са квалифицирани да заемат позиции, свързани с компютъризираните информационни системи, които са от ключово значение за всяка съвременна организация.
Всички студенти, обучаващи се по тази програма, трябва да изкарат два задължителни стажа в рамките на следването си. Тези стажове са с продължителност, варираща от 2 до 3-4 месеца, и се провеждат в специализираните ИТ отдели на международни компании от различни браншове по целия свят.


ДВОЙНА ДИПЛОМА*:

1. Българска диплома за бакалавър по „Бизнес информационни системи“, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BSc), специалност „Бизнес информационни системи“, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания
Забележка: Можете да проведете и трите години на своето обучение във ВУМ, България


МЯСТО И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В корпусите на ВУМ в градовете Варна.
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Всички приети студенти ще бъдат записани в редовна форма на обучение като часовете на студентите записали се в корпуса на ВУМ в град Варна ще се провеждат през делничните дни на седмицата в часовия диапазон от 18:00 до 21:00 ч., а в съботите от 09:00 до 16:00ч.


АКАДЕМИЧЕН СТАРТ И ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ

АКАДЕМИЧЕН СТАРТ: Всяка академична година стартира в края на месец септември като лекциите стартират в началото на месец октомври. Програмата също дава възможност за прием и през месец февруари в началото на втори семестър.
ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: Английски език


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

3 години (6 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за професионален бакалавър по “Бизнес информационни системи”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BSc(Hons)), специалност „Бизнес информационни системи“, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

Специалността “Бизнес информационни системи” е акредитирана специалност от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България в професионално направление “Икономика”.

Програмата обхваща следните задължителни модули:

 • Икономика
 • Мениджмънт
 • Бизнес комуникации
 • Информационни технологии
 • Английски език
 • Изследователски методи и статистика
 • Маркетинг и бизнес среда
 • Основи на програмирането
 • Събитийно-ориентирано програмиране
 • Бизнес приложения
 • Управление на човешките ресурси
 • Въведение в базите данни
 • Въведение в информационните системи
 • Въведение в мултимедийните приложения
 • Проектиране на информационни системи
 • Техники за анализ и проектиране на информационни системи
 • Предприемачество и управление на проекти (избираем модул)
 • Електронен бизнес (избираем модул)
 • Мултимедия I (избираем модул)
 • Компютърни мрежи (избираем модул)
 • Бази данни (избираем модул)
 • Информационни системи в бизнеса
 • Управление на проекти в информационните системи
 • Професионални и етични проблеми в управлението на информационните системи
 • Дипломен проект – Студентите избират 1 от 3 варианта за дипломен проект:
  – Разработване на информационна система
  – Разработване на специализиран софтуер
  – Предприемачески план

Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

По време на четвърти и пети семестър, студентите трябва да изберат специализиращ модул (1 от 3 или 4 модула):
Специализиращ модул 1:

 • Мултимедия 1
 • Сигурност в информационните системи
 • Компютърни мрежи
 • Бази данни

Специализиращ модул 1:

 • Мултимедия 2
 • Сигурност на компютърни мрежи и в интернет
 • Сигурност на данни

 

Учебни характеристики:

Година 1 Година 2 Година 3

Учебен план

Квалификационна характеристика


Преподавателски състав

Лекторският състав на програмата бива ежегодно проверяван и одобряван от британския академичен партньор на ВУМ Cardiff Metropolitan University (Cardiff Met). Лекциите по програмата биват преподавани от български и британски академици, минали през проверката на комитета за „Контрол на качествено преподаване“ към Cardiff Met.
Освен подбраният лекторски състав, студентите на ВУМ получават в началото на академичната година своите потребителски имена и пароли за достъп до онлайн порталите и информационни бази данни. Благодарение на този свободен достъп, студентите могат да изтеглят необходимите книги, учебници, журнали и др. Всички учебни помагала и ресурси са изцяло обвързани с изискванията на академичният партньор на ВУМ – Cardiff Mett.


Кандидатствай сега:

За да стартирате процеса за прием, вие трябва да ни изпратите следните апликационни документи:

  1. Попълнена апликационна форма
  2. Сканирано копие на диплома за средно образование
  3. Копие на сертификат от изкарани курсове по английски език (когато е наличен) в случай, че не е наличен се организира дата вътрешно институционален изпит в корпусите на ВУМ.

От тук, може да намерите всички необходими документи за кандидатстване

След като съберете по-горните документи, ги изпратете на имейл адрес: admissions@vum.bg.

След преглеждане на получените документи, представител на отдел „Прием“, ще се свърже с вас.