Записвайки се във ВУМ, вие предприемате пътешествие, което ще промени начина Ви на мислене и ще Ви подготви за кариера с летящ старт! Крайните резултати и цялостното преживяване зависят от Вашето отношение и подход по време на следването Ви.

Проблемно-базираните и базираните на конкретни случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната бизнес практика. С други думи, нашата цел е да развием способността Ви да мислите критично и да анализирате всички функционални области на бизнеса в различни институционални и организационни контексти. До края на курса ще бъдете предприемач със сериозни познания в областта на бизнес администрацията, богата интеркултурна осведоменост и иновативно мислене, готов да дадете своя принос за промяната на бизнес света.

Желаем успех на всички наши бъдещи студенти!


ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНA РЕAЛИЗАЦИЯ

Завършването на програмата Бизнес администрация може да се окаже трамплин към реализация в различни области, тъй като дава възможност за практикуване на професии в множество сектори, сред които търговия, образование, държавен и частен бизнес.
Всички студенти, обучаващи се по тази програма, трябва да изкарат успешно два задължителни стажа в рамките на следването си. Тези стажове са с продължителност, варираща от 2 до 3-4 месеца, и се провеждат в отдели Счетоводство, Продажби, Връзки с обществеността, Маркетинг, Човешки ресурси и др.


ДВОЙНА ДИПЛОМА*:

 1. Българска диплома за бакалавър по „Бизнес администрация“, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA (Hons)), специалност „Бизнес и мениджмънт“, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания
  Забележка: Можете да проведете и трите години на своето обучение във ВУМ, България.
 2. Ако даден студент, преди третата година от своето обучение, реши да се прехвърли да се обучава в Business and Hotel Management School, Швейцария, при завършването си може да получи българска диплома за бакалавър по Бизнес администрация от ВУМ и швейцарска диплома за бакалавър по Глобален мениджмънт от Business and Hotel Management School , Швейцария.
  Партньорските университети на ВУМ предлагат на нашите студенти специални условия и тарифи.

*възможна опция единствено за студенти в редовна форма на обучение


МЯСТО И ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В корпусите на ВУМ в градовете Варна и Добрич.
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Всички приети студенти ще бъдат записани в редовна форма на обучение като часовете на студентите записали се в корпуса на ВУМ в град Варна ще се провеждат през делничните дни на седмицата в часовия диапазон от 18:00 до 21:00 ч., а в съботите от 09:00 до 16:00ч.


АКАДЕМИЧЕН СТАРТ И ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ

АКАДЕМИЧЕН СТАРТ: Всяка академична година стартира в края на месец септември като лекциите стартират в началото на месец октомври. Програмата също дава възможност за прием и през месец февруари в началото на втори семестър.
ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: Английски език


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

3 години (6 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за професионален бакалавър по “Бизнес администрация”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност „Бизнес и мениджмънт“, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

Специалността “Бизнес администрация” е акредитирана специалност от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България в професионално направление “Администрация и управление”.

 • Икономика и бизнес среда
 • Маркетинг и бизнес комуникации
 • Изследователски методи
 • Счетоводство и финанси
 • Мениджмънт
 • Междукултурни познания за бизнеса
 • Управление на промяната
 • Стратегически мениджмънт

Специалната подготовка на студентите се формира въз основа на задължителни и избираеми учебни дисциплини с общ хорариум от 1560часа (79% от общия хорариум). Студентите от специалността Бизнес администрация могат да се специализират в едно от следните направления:

 • Финанси
 • Международен бизнес и мениджмънт
 • Маркетинг
 • Управление на човешките ресурси
 • Стратегически мениджмънт
 • Управление на информационни системи
 • Право
 • Търговия
 • Икономика

За да им се признае специализация студентите трябва да са покрили поне 20 ECTS кредита от специализиращи модули и дисциплини в съответното направление.

Учебни характеристики:

1 курс учебни характеристистики 2 курс учебни характеристистики 3 курс учебни характеристистики

Учебен план

Квалификационна характеристика

Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.


Преподавателски състав

Лекторският състав на програмата бива ежегодно проверяван и одобряван от британския академичен партньор на ВУМ Cardiff Metropolitan University (Cardiff Met). Лекциите по програмата биват преподавани от български и британски академици, минали през проверката на комитета за „Контрол на качествено преподаване“ към Cardiff Met.
Освен подбраният лекторски състав, студентите на ВУМ получават в началото на академичната година своите потребителски имена и пароли за достъп до онлайн порталите и информационни бази данни. Благодарение на този свободен достъп, студентите могат да изтеглят необходимите книги, учебници, журнали и др. Всички учебни помагала и ресурси са изцяло обвързани с изискванията на академичният партньор на ВУМ – Cardiff Mett.


Кандидатствай сега:

За да стартирате процеса за прием, вие трябва да ни изпратите следните апликационни документи:

  1. Попълнена апликационна форма
  2. Сканирано копие на диплома за средно образование
  3. Копие на сертификат от изкарани курсове по английски език (когато е наличен) в случай, че не е наличен се организира дата за вътрешно институционален изпит в корпусите на ВУМ.

От тук, може да намерите всички необходими документи за кандидатстване

След като съберете по-горните документи, ги изпратете на имейл адрес: admissions@vum.bg.

След преглеждане на получените документи, представител на отдел „Прием“, ще се свърже с вас.