Бизнес Администрация

Записвайки се във ВУМ, вие предприемате пътешествие, което ще промени начина Ви на мислене и ще Ви подготви за кариера с летящ старт!

Крайните резултати и цялостното преживяване зависят от Вашето отношение и подход по време на следването Ви.

Проблемно-базираните и базираните на конкретни случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната бизнес практика. С други думи, нашата цел е да развием способността Ви да мислите критично и да анализирате всички функционални области на бизнеса в различни институционални и организационни контексти. До края на курса ще бъдете предприемач със сериозни познания в областта на бизнес администрацията, богата интеркултурна осведоменост и иновативно мислене, готов да дадете своя принос за промяната на бизнес света.
Желаем успех на всички наши бъдещи студенти!
Специалността “Бизнес администрация” е акредитирана специалност от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) в Република България в професионално направление “Администрация и управление”.
 • Икономика и бизнес среда
 • Маркетинг и бизнес комуникации
 • Изследователски методи
 • Счетоводство и финанси
 • Мениджмънт
 • Международни икономически отношения
 • Управление на промяната
 • Стратегически мениджмънт

Специалната подготовка на студентите се формира въз основа на задължителни и избираеми учебни дисциплини с общ хорариум от 1560часа (79% от общия хорариум). Студентите от специалността Бизнес администрация могат да се специализират в едно от следните направления:

 • Финанси
 • Международен бизнес и мениджмънт
 • Маркетинг
 • Управление на човешките ресурси
 • Стратегически мениджмънт
 • Управление на информационни системи
 • Право
 • Търговия
 • Икономика
 • За да им се признае специализация студентите трябва да са покрили поне 20 ECTS кредита от специализиращи модули и дисциплини в съответното направление.

  Учебни характеристики:

  Избираемите учебни дисциплини, както и втори чужд език, се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.
  Ние във ВУМ сме решили да даваме шанс на колкото може повече мотивирани и амбициозни студенти, които да започнат своето бляскаво бъдеще в областта на бизнеса, гостоприемството, компютърните науки и информационните технологии. Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

  Изисквания за прием на български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско

  Завършено средно образование

  Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система). Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

  Стъпки за кандидатстване

  Стъпки за кандидатстване за български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско
  Подаване на документи 
 • Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
 • Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия;
 • Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв);
 • Паспорт или лична карта (за лица, които не са граждани на Република България);
 • Изисквания за прием на чужденци, граждани на ЕС или на страни извън ЕС

  Завършено средно образование

  Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил средното си образование в официално акредитирано средно общообразователно училище (гимназия) със среден успех от общите предмети 62 %. Забележка: Ако бъдещият студент все още се обучава в средно общообразователно училище (гимназия), е възможно предварително кандидатстване.

  Познания по английски език

  Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признати сертификат за владеене на английски език (TOEFL IBT, SAT, IELTS и др.). Допустими са следните минимални резултати: TOEFL IBT с минимален резултат 79 точки; SAT – над 1000 точки от двете части; IELTS – 6.0 (или еквивалентен резултат от друга тестова система) Забележка: При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, на място или онлайн. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, кандидат-студентът може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

  Стъпки за кандидатстване

  Стъпки за кандидатстване за чужденци, граждани на ЕС или на държави извън ЕС:
  Подаване на документи
  1. Формуляр за кандидатстване можете да намерите тук
  2. Диплома за завършена гимназия (средно образование) или писмо, потвърждаващо годината и учебния срок, ако се кандидатства преди завършване на гимназия
  3. Сертификат за владеене на английски език (ако има такъв)
  4. Паспорт или лична карта.

  Начало на програмата и език на обучение:

  АКАДЕМИЧЕН СТАРТ: Всяка академична година стартира в края на месец септември като лекциите стартират в началото на месец октомври. Програмата също дава възможност за прием и през месец февруари в началото на втори семестър.
  ЕЗИК НА ОБУЧЕНИЕ: Английски език

  Продължителност на обучението:

  3 години (6 семестъра) за студенти в редовна форма на обучение, които желаят да се дипломират с българска диплома за професионален бакалавър по “Бизнес администрация”, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA(Hons)), специалност „Бизнес и мениджмънт“, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.

  Място и форма на обучение

  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В корпусите на ВУМ в градовете Варна и Добрич.
  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Всички приети студенти ще бъдат записани в редовна форма на обучение като часовете на студентите записали се в корпуса на ВУМ в град Варна ще се провеждат от понеделник до сряда (включително) от 9:00 до 14 часа. Като практическите занятия ще бъдат определени в останалите дни от седмицата по предварително планиран график, който ще се предоставя на студентите.

  Двойна диплома

  Българска диплома за бакалавър по „Бизнес администрация“, издадена от Висше училище по мениджмънт, и британска диплома за бакалавър (BA (Hons)), специалност „Бизнес и мениджмънт“, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания Забележка: Можете да проведете и трите години на своето обучение във ВУМ, България.

  Ако даден студент, преди третата година от своето обучение, реши да се прехвърли да се обучава в Business and Hotel Management School, Швейцария, при завършването си може да получи българска диплома за бакалавър по Бизнес администрация от ВУМ и швейцарска диплома за бакалавър по Глобален мениджмънт от Business and Hotel Management School , Швейцария. Партньорските университети на ВУМ предлагат на нашите студенти специални условия и тарифи.

  *възможна опция единствено за студенти в редовна форма на обучение
  Семестриална такса: 1550 Euro за семестър
  Продължителност на обучението: 6-8 семестъра
  Начални дати: Октомври/ Февруари
  Корпуси на обучение: Варна, Добрич, София (според избраната специалност)
  Завършването на програмата Бизнес администрация може да се окаже трамплин към реализация в различни области, тъй като дава възможност за практикуване на професии в множество сектори, сред които търговия, образование, държавен и частен бизнес.
  Всички студенти, обучаващи се по тази програма, трябва да изкарат успешно два задължителни стажа в рамките на следването си. Тези стажове са с продължителност, варираща от 2 до 3-4 месеца, и се провеждат в отдели Счетоводство, Продажби, Връзки с обществеността, Маркетинг, Човешки ресурси и др.