fbpx

ЗА УЧИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

Департамент за модерни обучителни методи към Висше училище по мениджмънт в партньорство с Департамента за информация и повишаване на квалификацията на учителите към Тракийския университет, Стара Загора организират курсове за подготовка на учители, които кандидатстват за придобиване на професионално-квалификационна степен.

КОНСУЛТАТИВЕН КУРС ЗА I ПКС

Майсторски клас на тема „Иновативни практики в образованието“ за учители и директори на образователни институции. Практикумът има за цел повишаване на педагогическите и управленските постижения на кандидатите и споделяне на лични професионално-иновативни практики на работното място.

Майсторските класове са интерактивна форма на обучение на учители и директори – новатори чрез представяне на професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики. Те предлагат работа в екип между учители от различни предметни области, изграждащ представите за съвместимост, интегративност, иновативност и конкурентност. Майсторските класове са обект на мащабен иновативен обмен и са съпроводени с различни съпътстващи събития и изяви – форуми,  конференции, семинари и др.

Майсторският клас „Иновативни практики в образованието“е интерактивен начин за обучение, който дава възможност на участниците да придобият умения за организация и провеждане на педагогически изследвания, да усвоят стратегии и техники за прилагане на иновации в образованието, да придобият умения за изследване на влиянието на иновативните подходи и методи върху системата на образованието, да усвоят умения за прилагане на механизми за количествен и качествен анализ на резултатите от педагогическите изследвания, да описват и популяризират добър педагогически опит.

Успешното приключване на Майсторския клас ще подпомогне разработването на публикации и иновативни разработки на учителите – новатори. Това ще подпомогне и резултатното кандидатстване на учителите и директорите  новатори в процедури за придобиване на първа професионално-квалификационна степен.

Майсторският клас предвижда пет присъствени еднодневни участия по графикпрез учебната 2016/17 учебна година.

Успешното приключване на Майсторския клас се удостоверява чрез Майсторско свидетелство с присъдени 4 квалификационни кредита.

Датиза провеждане на Майсторския клас във ВУМ:
Начало: 16 Декември 2016 г. от 10:00 ч до 17:00 ч. и

еднодневно през месеците февруари, март, април и май2017 г. Кандидатите имат възможност след първата фаза в останалите четири поетапно да представят текущата си подготовка и постижения с оглед на предстояща защита на писмената разработка за придобиване на Първа ПКС.

както и

Начало: 6 февруари 2017 г. от 10:00 ч до 17:00 ч.

Цена на курса:180 лв.

Курсът може да се провежда под формата на индивидуална среща с консултативен характерпри същата цена във време, удобно за кандидата.

Попълва се заявлениеза включване в курса.

Заявки за участие в курсовете можете да направите на dmom@vumk.euи 0882 370 016. ВУМ предлага възможност за настаняване в студентско общежитие.

КОНСУЛТАТИВЕН КУРС ЗА II ПКС

Курс: Педагогическата диагностика – елемент от емпиричните педагогически изследвания

Анотация:Курсът има за цел да разшири и обогати познанията на участниците за приложение на диагностичните процедури за оценка на състоянието на елементи от системата на образованието в Република България. Разглеждат се различни варианти за приложението им в съответните институции. Разработват се и се обсъждат конкретни механизми за реализация на подходящи диагностични тестове според особеностите на функциониране на институциите и реализацията на дейностите в тях.

Предназначение:за педагогически специалисти, подготвящи се за кандидатстване за процедура за придобиване на Втора ПКС.

Курсът предвижда три присъствени еднодневни участия по графикпрез учебната 2016/17 учебна година.

Съдържанието и продължителността на курса са съобразени с изискванията на т. 2 на чл. 61 от Наредба 12 от 01.09.2016 г. (публикувана в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) за участие в обучения за повишаване на квалификацията след придобиване на Трета ПКС.

Приключилите обучението получават удостоверение с присъдени 2 квалификационни кредита.

Дати за провеждане:

Начало: 16 Декември 2016г. от 10:00ч до 16:00 ч. и по веднъж през месеците февруари и март 2017 г. след предварителна уговорка с кандидатите.

както и

Начало: 6 февруари 2017 г. от 10:00 ч до 17:00 ч.

Цена: 105 лв.

Курсът може да се провежда под формата на индивидуална среща с консултативен характерпри същата цена във време, удобно за кандидата.

Попълва се заявление за включване в курса.

Заявки за участие в курсовете можете да направите на dmom@vumk.euи 0882 370 016. ВУМ предлага възможност за настаняване в студентско общежитие.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ЗА III ПКС

Департаментът за модерни обучителни методи към ВУМ предлага повишаване на квалификацията на ръководители на образователни институции и учители под формата на две специализации. Всяка специализация осигурява срещи с преподаватели от висше учебно заведение и допълнително обучение за обогатяване и надграждане на мениджърската и учителската компетентност. Специализациите стартират двукратно:

на 26 септември 2016 г. или на 9 януари 2017 г. според възможностите на кандидатите.

Време на провеждане: септември 2016 – септември 2017 г.

съответно

януари 2017 – декември 2017 г.

Форма на провеждане: присъствено-дистанционна

 

І. ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Тема: СЪВРЕМЕННИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕФЕКТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

УЧЕБЕН ПЛАН
ПЪРВА ФАЗА: септември 2016 – 15 януари 2017

или на 9 януари 2017 г.
според възможностите на кандидатите.

МОДУЛ: ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ – 60 учебни часа

Учебни дисциплини:

 1. МЕЖДУНАРОДНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА – форма на постижението: Проучване на спецификата на образователна политика в държави от три различни континента
 2. ИКОНОМИКА И МАРКЕТИНГ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – форма на постижението: Изработване на есе: Как да направим така, че догодина в училище да се запишат още 100 ученици?
 3. ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ. ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО – форма на постижението: СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ – Лични стратегически инструменти за управление на училището (детската градина).

ВТОРА ФАЗА: януари – март 2017
МОДУЛ: МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УЧИЛИЩЕ – 60 уч. часа

Учебни дисциплини:

 1. ПСИХОЛОГИЯ НА МЕНИДЖМЪНТА В ОБРАЗОВАНИЕТО – форма на постижението: изработване на Програма за развитие на човешките ресурси в училище
 2. СОЦИОЛОГИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – форма на постижението: проект на тема Съвместно решаване на проблеми и сътрудничество при вземане на решенията в училище
 3. МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБРАЗОВАНИЕТО – форма на постижението: Провеждане на научно-педагогическо изследване и разработване на научна статия: тематика: Начини за трансформиране на контрола на човешките ресурси в училище в самоконтрол (или друга по избор на специализанта)

ТРЕТА ФАЗА: април – май 2017
МОДУЛ: СЪВРЕМЕННИЯТ РЪКОВОДИТЕЛ В ОБРАЗОВАНИЕТО – 60 учебни часа

Учебни дисциплини:

 1. ЛИДЕРСКО ПОВЕДЕНИЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ – форма на постижението: есе на тема Какво бих променил в образованието у нас, ако съм Министър на образованието
 2. По избор на специализанта: ПЕДАГОГИЧЕСКА И УПРАВЛЕНСКА КОНФЛИКТОЛОГИЯ И ЕТИКА – форма на постижението: изработване на личен Сборник с казуси с конфликти, стратегии, методи и техники за управление (в тяхната разновидност) или МЕНИДЖМЪНТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – форма на постижението: Създаване на Култура на постиженията в училище (начинът на представяне е по избор на специализанта – клип, снимки, макет, схема).

ЧЕТВЪРТА ФАЗА: юни – август 2017
МОДУЛ: ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ – 60 учебни часа

 1. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – Подготовка на Дипломен проект: избор на тема, изработване на план и съдържание, диагностична процедура и защита.

Срок за предаване на дипломния проект: 31 август 2017, 17.00 ч.

Защита на дипломна работа – до 30 септември 2017г. след съгласуване със специализантите.

 

ІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ

Тема: СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ЕФЕКТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ

УЧЕБЕН ПЛАН

ПЪРВА ФАЗА: септември – декември 2016
или на 9 януари 2017 г.
според възможностите на кандидатите.

МОДУЛ: ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ – 60учебни часа

Учебни дисциплини:

 1. МЕНИДЖМЪНТ НА ЕФЕКТИВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

част първа: МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА  – форма на постижението – по избор: изготвяне на проект на тема Създаване на Култура на постиженията в класната стая(форми на организация на класа) или Стратегии и техники за справяне с проблемно поведение в класната стая.

част втора: МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСНАТА СТАЯ. ДИЗАЙН И ЕСТЕТИКА НА СРЕДАТА – форма на постижението: Проектиране и представяне на Ефективната класна стая(начинът на представяне е по избор на специализанта – клип, снимки, макет, схема)

 • СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ – форма на постижението: проект Лични стратегически инструменти за обучение по …
 • ИНТЕРАКТИВНИ СТРАТЕГИИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ – форма на постижението: Мисловна карта на използвани ефективни методи  (спрямо мотивировъчен, ориентировъчен и творческо-изпълнителски етап на обучението по конкретния учебен предмет)

ВТОРА ФАЗА: януари – март 2017
МОДУЛ: ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ – 60 уч. часа

Учебни дисциплини:

  1. ПЕДАГОГИЧЕСКА ДИАЛОГИКА

Част първа: ТЕОРИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ДИАЛОГ –  форма на постижението: Представяне на лична диалогична компетентност в урок чрез филм.

Част втора: КОНФЛИКТОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ДИАЛОГ – форма на постижението: Проблематизирането в обучението – Разработване на Наръчник с проблемни ситуации

 1. ФОРМИ И МЕТОДИ НА КОНТРОЛ И ОЦЕНЯВАНЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО – форма на постижението: Провеждане на научно-педагогическо изследване и разработване на научна статия: тематика: Начини за трансформиране на контрола в самоконтрол в училище

ТРЕТА ФАЗА: април – май 2017
МОДУЛ: МЕНИДЖМЪНТ НА ТАЛАНТА  В ЕФЕКТИВНОТО УЧИЛИЩЕ

Учебни дисциплини:

 1. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯТА – форма на постижението: Педагогическо есе: Може ли да съществува училище у нас без изоставащи ученици?
 2. МЕНИДЖМЪНТ НА ТАЛАНТА – форма на постижението: проект на тема Ефективни методи за откриване, развитие и популяризиране на талантливите в училище

ЧЕТВЪРТА  ФАЗА: юни – август 2017
МОДУЛ: ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ – 60 учебни часа

 1. НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – Подготовка на Дипломен проект: избор на тема, изработване на план и съдържание, диагностична процедура и защита.
 2. Срок за предаване на дипломния проект: 31 август 2017, 17.00 ч.
 3. Защита на дипломна работа – до 30 септември 2017 г. след съгласуване със специализантите.

Начало на специализациите: 26 септември 2016 или 9 януари 2017 г.според възможностите на кандидатите. Стартиращата с първа фаза специализация на 9 януари 2017 г. следва съответно продължението си с три месеца напред от публикуваните срокове за втора, трета и четвърта фаза при стартиране на 26.09.2016 г..

Такса:360 лв. за всеки от двата семестъра и 300 лв. за подготовка и защита на дипломна работа.

Настаняване: на специализантите се осигурява възможност за нощувка и обяд на студентски цени в Учебната база на ВУМ.

За всяка една специализация е определен прием до максимум 6 специализанти.

При успешно завършване на обучението специализантите получават „Свидетелство за специализация“.

Необходими документи за записване:

 • Молба по образец
 • Копие от диплома за завършено висше образование
 • Декларация от работодател за известеност (ако специализантът работи).
 • Документ за платена такса за обучение

КОНСУЛТАТИВЕН КУРС ЗА IV ПКС

В периода януари – юли за текущата учебна година в ДМОМ се провежда курс – консултация за подготовка за явяване на писмен изпит за придобиване на ІV ПКС. Курсът е с продължителност един ден.

Дати на курсовете за IV ПКС:

 • февруари 2017 г. ; 11 март 2017 г. ;  11 април 2017 г. според възможностите на кандидатите

Цена на курса: 40 лева. По действащия Закон за предучилищното и училищно образование на участниците  се присъждат 0, 5 кредит чрез Удостоверение, издадено от обучаващата институция.

Курсът може да се провежда под формата на индивидуална среща с консултативен характерпри същата цена във време, удобно за кандидата.

Попълва се заявление за включване в курса.

Заявки за участие в курсовете можете да направите на dmom@vumk.eu и 0882 370 016.

ВУМ предлага възможност за настаняване в студентско общежитие.

КОНСУЛТАТИВЕН КУРС ЗА V ПКС

ДМОМ организира курс за подготовка с оглед успешно полагане на изпит за V ПКС за учители и директори на образователни институции на тема „Подготовка и защита на Професионално портфолио – философия, технология, практически проекции“.

Курсът се провежда
на 20.12.2016 г.и 22. 12. 2016 г.в ДМОМ  към Висше училище по мениджмънт в гр. Добрич
и на 23. 12. 2016 г. в гр. Варна в сградата на Висше училище по мениджмънт – ул. Оборище, №13а, етаж 4.
Начало: 10.00 ч.– курсът е с продължителност един ден – от 10.00 до 16.00 часа.

По действащия Закон за предучилищното и училищно образование на участниците  се присъждат 0, 5 кредитчрез Удостоверение, издадено от обучаващата институция.

Таксата на курса е 40.00лв.

Курсът може да се провежда под формата на индивидуална среща с консултативен характерпри същата цена във време, удобно за кандидата.

Попълва се заявление за включване в курса.

Заявки за участие в курсовете можете да направите на dmom@vumk.euи 0882 370 016.

ВУМ предлага възможност за настаняване в студентско общежитие.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×