fbpx

Необходими документи и условия за кандидатстване за ПКС

Чл. 57. (1) Лицата, които кандидатстват за придобиване на професионално-квалификационна степен, подават следните документи:
1. Заявление по образец (приложение №22);
2. диплома за завършено висше образование;
3. документ за присъдена или придобита професионална квалификация „учител“ с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист;
4. документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити;
5. препис-извлечение от трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващ изискуемия стаж;
6. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 58, ал. 2 при кандидатстване за пета професионално-квалификационна степен без изпит;
7. Декларация, удостоверяваща, че към датата на подаване на настоящите документи кандидатът няма наложено или незаличено дисциплинарно наказание съгласно изискванията по чл. 56 (2) от Наредба № 12 на МОН (ДВ, бр. 75/2016 г.).
8. Цветна снимка за документи надписана на гърба.
9. Свидетелство за придобита предходна ПКС (за кандидатите за IV, III, II, I ПКС).
10. Кандидатите за III ПКС следва да представят свидетелство за завършена ППС по чл. 60 от Наредба 12 на МОН (ДВ, бр. 75/2016 г.).

Към документите за кандидатстване се прилагат Приложение към заявление за курс/ПКС за защита на личните данни и ксерокопие на документ за платена такса за участие в процедура за придобиване на ПКС.

За кандидатите за първа и втора ПКС: Декларация удостоверяваща, че текста на писмената разработка (диагностичната процедура), в същия вид не е използван за придобиване на образователно-квалификационна или предходна професионално-квалификационна степен (втори клас-квалификация) или при друга защита.

Кандидатите за втора ПКС представят писмената разработка (минимум 30 стандартни машинописни страници) в един, а тези за първа ПКС (минимум 60 стандартни машинописни страници) – в два екземпляра, заедно с публикациите по темата (ксерокопия: титулна страница на списанието (сборника), съдържанието и страниците, на които е публикувана статията).

(4) Лицата, които кандидатстват за придобиване на професионално-квалификационна степен, подават документите по ал. 1, както следва:
1. за трета професионално-квалификационна степен – през цялата година;
2. за професионално-квалификационните степени с изключение на т. 1 – от 1 юни до 30 юли на календарната година.

Забележка: Необходими кредити:
За V ПКС е необходим 1 (един) квалификационен кредит.
За IV ПКС е необходим 1 (един) квалификационен кредит, получен след придобита пета ПКС.
За II ПКС са необходими 2 (два) квалификационни кредита, получени след придобита третa ПКС.
За I ПКС са необходими 3 (три) квалификационни кредита, получени след придобита втора ПКС.
Квалификационни кредити се присъждат от организациите по чл. 43, ал. 2 . и се удостоверяват с документ за допълнително обучение (Приложение № 14). Организациите, които издават такива документи са вписани в информационен регистър в сайта на МОН (http://iropk.mon.bg/). Освен тях право да издават документи с кредити имат Департаментите, ВУЗ и научни организации.
Квалификационни кредити могат да бъдат признати и от РУО (чл. 50). В този случай кандидатите следва да представят удостоверение по чл. 53, ал. 3.

Чл. 58. (1) Лицата, които кандидатстват за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, следва да отговарят на определени условия:
1. към момента на кандидатстването имат най-малко 2 години учителски стаж;
2. имат придобити допълнително професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит), удостоверени с документ(и);
3. успешно положен устен изпит по конспект с успех не по-нисък от много добър 4,50.

Чл. 58 (2) Пета професионално-квалификационна степен без полагане на изпит могат да придобият:
1. педагогически специалисти, които отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и представят грамоти, награди и протоколи от участие на свои ученици в национални, балкански и международни олимпиади, състезания и конкурси, организирани от Министерството на образованието и науката и проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие или класирания:
а) от I до VIII място включително от международни олимпиади и състезания;
б) от I до VI място, включително, от балкански олимпиади и състезания;
в) от I до III място включително от национални кръгове на ученически олимпиади и национални състезания;
2. учители по специализирана подготовка в спортните училища, които отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и представят протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие в олимпийски игри или класирания:
а) от I до XII място включително от световни първенства;
б) от I до VIII място включително от европейски първенства;
в) от I до IV място включително от балкански първенства;
г) от I до III място включително от държавни първенства;
3. учители по професионална подготовка, които отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и представят протоколи от участие на свои ученици в национални и международни състезания по професии, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен с класиране от I до III място включително;
4. учители, които преподават чужд език, учебен предмет на чужд език или чужд език по професията, отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и представят безсрочен сертификат за международно призната квалификация за преподаване на чужд език;
5. учители-наставници, които отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и организират и провеждат практическа подготовка на стажант-учители, като координират и консултират самостоятелното им участие в образователния процес в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен.

×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to admissions@vum.bg

 

Здравейте!

Щракнете върху някой от нашите представители по-долу, за да разговаряте в WhatsApp или да ни изпратите имейл до admissions@vum.bg

×