vum-logo-header-BG

Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции,  предлагащи образователна програма по международен бизнес и мениджмънт в България. С настоящата специалност ВУМ влага своя международно признат образователен опит в развитието на учители за средните училища в България със съвременни познания по международен бизнес, практически опит и визия за развитието на икономиката и управлението в глобален аспект.

✔️ Специалността Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт е подходяща за теб ако виждаш своето призвание в образованието на младите хора в България по съвременни методи, но същевременно и в практиката – в реалния бизнес и динамичната корпоративна среда.

✔️ Програмата изгражда лидери, способни да дискутират икономически, културни, етични и социални въпроси, свързани с международния бизнес и да предлагат политики по отношение на корпоративната социална отговорност. Студентите придобиват важни теоретични знания в областта на икономическите, управленските и поведенческите науки, финанси, човешки ресурси, маркетинг и предприемачество, информационни технологии, бизнес иновации, а заедно с тях и психология, образователни политики, педагогическа социология и много други. Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната бизнес практика и предаването й в училищна среда, и водят до изграждане на креативност и новаторско мислене при решаване на практически проблеми.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна педагогическа реализация

Програмата изгражда лидери, способни да дискутират икономически, културни, етични и социални въпроси, свързани с международния бизнес и да предлагат политики по отношение на корпоративната социална отговорност. Студентите придобиват важни теоретични знания в областта на икономическите, управленските и поведенческите науки, финанси, човешки ресурси, маркетинг и предприемачество, информационни технологии, бизнес иновации, а заедно с тях и психология, образователни политики, педагогическа социология и много други. Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната бизнес практика и предаването й в училищна среда, и водят до изграждане на креативност и новаторско мислене при решаване на практически проблеми.

Семестриална такса: 750 евро


Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми можете да видите чрез бутона по-долу. Всеки студент има възможността да учи две специалности едновременно (Педагогика + друга специалност: 1500 евро/семестър)

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Владеенето на английски език е препоръчително, но не задължително. 
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

За да кандидатствате, попълнете този формуляр  и го изпратете на admissions@vum.bg

✔️ Завършването на специалността Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт дава много предимства, най-значимото от които са възможността за кариера както в бизнеса, така и в образованието.

✔️ Обучението в тази специалност създава възможност за професионална реализация в управлението на малки и средни предприятия, заемане на мениджърски позиции в области като стратегически мениджмънт и маркетинг, международно бизнес планиране, човешки ресурси, бранд мениджмънт, продажби, финанси и редица други сфери. Но успоредно с това, завършилите студенти имат възможност да се реализират в образователната сфера без необходимостта от допълнителна професионална квалификация.

✔️ Успешно завършилите студенти ще бъдат подготвени за професията Учител по икономика и мениджмънт в средните училища в България.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Практическият стаж в средни училища и хоспитирането (наблюдение на уроци) са интегрална част от обучението по специалността. Висшето училище поддържа и отлични връзки с бизнеса в България и чужбина, което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски институции и организации по целия свят.

Истории на ВУМ Алумни

Учебна програма

Програмата е с редовна форма на обучение, подходяща за работещи. Лекциите се провеждат по утвърден предварително график.

Задължителни модули

• Икономика (10 ECTS)
• Психология (5 ECTS)
• Бизнескомуникации (5 ECTS)
• Счетоводство и финанси (5 ECTS)
• Мениджмънт (5 ECTS)
• Педагогика (10 ECTS)
• Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда (5 ECTS)
• Маркетинг и бизнес среда (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Летен стаж І (10 ECTS)

• Управление на човешките ресурси (5 ECTS)
• Организационно поведение (5 ECTS)
• Приобщаващо образование (5 ECTS)
• Маркетингови изследвания (5 ECTS)
• Интеркултурно образование (5 ECTS)
• Предприемачество и управление на проекти (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Летен стаж II (10 ECTS)

• Методика на обучението по икономика и мениджмънт (10 ECTS)
• Международен бизнес и културни различия (5 ECTS)
• Хоспитиране (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Текуща педагогическа практика (5 ECTS)
• Стажантска практика (10 ECTS)
• Факултативна дисциплина (3 ECTS)
• Държавен (практико-приложен) изпит и дипломна работа (10 ECTS)

Избираеми модули

• Съвременни образователни парадигми и подходи в образованието (5 ECTS)
• Училищен мениджмънт (5 ECTS)
• Психология на общуването (5 ECTS)
• Училищна хигиена и здравно възпитание (5 ECTS)
• Педагогическа риторика (5 ECTS)
• Образователни политики, законодателство и администрация (5 ECTS)
• Педагогическа диагностика и изследователски методи (5 ECTS)
• Професионано ориентиране и кариерно развитие (5 ECTS)
• Проблеми на девиантното поведение (5 ECTS)
• Педагогическа социология (5 ECTS)
• Международен маркетинг (5 ECTS)
• Електронна търговия (5 ECTS)
• Инвестиционен мениджмънт (5 ECTS)
• Устойчиво развитие (5 ECTS)
• Социално предприемачество (5 ECTS)
• Професионална етика (2 ECTS)
• Методика на обучението по предмет на чужд език (2 ECTS)
• Педагогическа конфликтология (2 ECTS)

*Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти

Факултативни модули

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.

• Агротуризъм (3 ECTS)
• Въведение в кулинарното изкуство (3 ECTS)
• Електронен бизнес в аграрния сектор (3 ECTS)
• Растениевъдство (3 ECTS)
• Морска биология (3 ECTS)
• Компютърни мрежи (3 ECTS)
• Бизнес приложения (3 ECTS)
• Въведение в мултимедийните приложения и интернет (3 ECTS)
• Робономика (3 ECTS)
• Следващ чужд език (3 ECTS)
• Подводно културно наследство (3 ECTS)
• Eтнология (3 ECTS)
• Фолклористика (3 ECTS)