vum-logo-header-BG

Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство

✔️ Висше училище по мениджмънт (ВУМ) е сред водещите образователни институции и с повече от 20-годишна традиция в обучението и развитието на професионални кадри в сферата на туризма и хотелиерството. С разкриването на специалността Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство ВУМ влага своя международно признат образователен опит в обучението на кадри за учители в средните училища в България със съвременни познания за туризма и хотелиерството, тенденциите в гостоприемството в глобален мащаб и силна практическа подготовка и опит.

✔️ Студентите придобиват важни теоретични знания в областта на икономическите, управленските и поведенческите науки, финанси, счетоводство, човешки ресурси, маркетинг и предприемачество, информационни технологии, бизнес комуникации, а заедно с тях и психология, образователни политики, педагогическа социология и много други. Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната хотелиерска практика и предаването й в училищна среда, и водят до изграждане на креативност и новаторско мислене при решаване на практически казуси, на умения за работа в екип, комуникация, планиране и организиране, вземане на решения и управление на конфликти.

✔️ ВУМ има богата и разнообразна мрежа от партньори, където нашите студенти могат да проведат предвидения в учебния план задължителен практически стаж. По този начин те получават реална възможност да създадат контакти, да почерпят умения и опит в реална среда и да положат основите на бъдещата си успешна реализация в туристическата индустрия и образователната сфера.

The courses are taught entirely in English. Classes are small and encourage crosscultural dialogue and personal connections. As a leading business school in Eastern Europe, VUM has the exceptional privilege to educate students from start to graduation in programmes leading to Cardiff Metropolitan University’s British degree. And this is without the usual requirement for students to spend a year in the UK. VUM students follow a synchronized curriculum with Cardiff Metropolitan University and have to meet the same high standards in learning and examinations.

 Семестриална такса: 750 евро

Подробна информация за възможностите за получаване на стипендия, семестриалните такси за обучение и студентските заеми можете да видите чрез бутона по-долу. Всеки студент има възможността да учи две специалности едновременно (Педагогика + друга специалност; 1500 евро/семестър)

Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за прием на кандидатите. Основните изисквания към студентите са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование. Владеенето на английски език е препоръчително, но не задължително. 
В процеса на прием Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

За да кандидатствате, попълнете този формуляр  и го изпратете на admissions@vum.bg

✔️ Завършването на специалността Педагогика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство дава много предимства, най-значимото от които са възможността за кариера както в туристическата индустрия, така и в образованието.

✔️ Нашите възпитаници се реализират като мениджъри и предприемачи във всички области на хотелиерството и туризма. След успешното завършване на програмата с педагогическа насоченост, те имат избор между професионално и кариерно развитие в хотели, ресторанти и хотелски вериги, в туристически дружества и организации, транспортни компании и агенции, туристически агенции, държавни и международни структури и организации, свързани с туристическия мениджмънт, и развитие в образователната сфера, както и съчетание от двете области – бизнес и образование без необходимостта от допълнителна професионална квалификация.

✔️ ВУМ подготвя своите студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя и практически съвети, напътствия и възможности за кариерно развитие. Практическият стаж в средни училища и хоспитирането (наблюдение на уроци) са интегрална част от обучението по специалността. Висшето училище поддържа и отлични връзки с бизнеса в България и чужбина, което е предпоставка за провеждане на практика и бъдеща реализация на студентите в различни партньорски организации по целия свят.

Учебна програма

Задължителни модули

• Икономика (10 ECTS)
• Психология (5 ECTS)
• Бизнескомуникации (5 ECTS)
• Счетоводство и финанси (5 ECTS)
• Мениджмънт в туризма (5 ECTS)
• Педагогика (10 ECTS)
• Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда (5 ECTS)
• Маркетинг и бизнес среда (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Летен стаж І (10 ECTS)

• Управление на човешките ресурси (5 ECTS)
• Въведение в гостоприемството и туризма (5 ECTS)
• Приобщаващо образование (5 ECTS)
• Предприемачество и управление на проекти (5 ECTS)
• Хигиена на храненето и безопасност на работното място (5 ECTS)
• Специализиран софтуер (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Втори чужд език (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Летен стаж II (10 ECTS)

• Методика на обучението по хотелиерство и ресторантьорство (10 ECTS)
• Управление на специални събития в хотела (5 ECTS)
• Хоспитиране (5 ECTS)
• Английски език (5 ECTS)
• Физическо възпитание и спорт
• Текуща педагогическа практика (5 ECTS)
• Стажантска практика (10 ECTS)
• Факултативна дисциплина (3 ECTS)
• Държавен (практико-приложен) изпит и дипломна работа (10 ECTS)

Избираеми модули

• Съвременни образователни парадигми и подходи в образованието (5 ECTS)
• Училищен мениджмънт (5 ECTS)
• Психология на общуването (5 ECTS)
• Училищна хигиена и здравно възпитание (5 ECTS)
• Педагогическа риторика (5 ECTS)
• Образователни политики, законодателство и администрация (5 ECTS)
• Педагогическа диагностика и изследователски методи (5 ECTS)
• Професионано ориентиране и кариерно развитие (5 ECTS)
• Проблеми на девиантното поведение (5 ECTS)
• Педагогическа социология (5 ECTS)
• Брандинг в хотелиерството и туризма (5 ECTS)
• Социално предприемачество (5 ECTS)
• Иновации и креативност в гастрономията и кулинарното изкуство (5 ECTS)
• Управление на операциите в ресторанта (5 ECTS)
• Електронна търговия в туризма (5 ECTS)
• Професионална етика (2 ECTS)
• Методика на обучението по предмет на чужд език (2 ECTS)
• Педагогическа конфликтология (2 ECTS)

*Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.

Факултативни модули

Факултативните дисциплини дават възможност за получаване на знания и умения в различни научни области в съответствие с интересите на студентите. Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.

• Агротуризъм (3 ECTS)
• Кулинарно изкуство (3 ECTS)
• Електронен бизнес в аграрния сектор (3 ECTS)
• Управленско консултиране в агробизнеса (3 ECTS)
• Компютърни мрежи (3 ECTS)
• Бизнес приложения (3 ECTS)
• Въведение в мултимедийните приложения и интернет (3 ECTS)
• Робономика (3 ECTS)
• Следващ чужд език (3 ECTS)
• Подводно културно наследство (3 ECTS)
• Eтнология (3 ECTS)
• Фолклористика (3 ECTS)
• Морска биология (3 ECTS)