vum-logo-header-BG

В началото на месец април предстои да се проведе първата пилотна сесия по проект „Building Intercultural Competences“ (Изграждане на междукултурни компетенции), по който Висше училище по мениджмънт – Варна е в консорциум с представители от още 5 европейски държави.

Идеята за създаване на проекта се поражда от необходимостта за повишаване осведомеността на младите хора за значението на междукултурната комуникация и взаимното разбирателство. В сравнение с миналото светът днес е глобално свързан и в много случаи на младите хора се налага да напуснат обичайната си зона на комфорт и да изследват различни нови страни и дестинации в рамките на своето обучение, работа и дори пътуване с цел туризъм. Това създава нови мултикултурни среди на места, които традиционно са монокултурни. В тези условия, Европейският континент е изправен пред големи предизвикателства при насърчаване на социалното включване и културното многообразие като основни ценности, които обединяват държавите-членки. Building Intercultural Competences (BIC Project) е двугодишен европейски проект, финансиран по програма „Еразъм+“ в рамките на договор № 2019-1-BG01-KA205-062110, който има за цел да помогне на младите хора да разберат значението на социалното включване и културното многообразие и да изградят междукултурни компетенции. Това би било от полза да преодолеят потенциалните проблеми, причинени от стереотипното мислене, неразбирането и игнорирането на нуждите на другите.

Партньорите в проекта са от цяла Европа – Висше училище по мениджмънт – Варна (България), Международна фондация Cross Culture (Малта), Интер Алия (Гърция), Учебен център за насърчаване на човешкото развитие Demostene (Италия), Асоциация за устойчиво развитие SFERA – International (Северна Македония) и Асоциация Check-in (Португалия). Всяка организация в рамките на консорциума работи с млади хора с различен културен произход, както и с други младежки организации на международно ниво. Комбинирането на опита и уменията на партньорите ще гарантира създаването на иновативни инструменти за изграждане на междукултурните компетенции на младите хора.

Чрез проучване и споделяне на добри практики и иновативни методи и стратегии за справяне с предизвикателствата в мултикултурна среда за младежките организации и преодоляване на културния шок, стереотипите, предразсъдъците и дискриминацията чрез междукултурна комуникация и диалог между младите хора, проектът ще насърчава споделените европейски ценности. По проекта ще се създадат два интерактивни онлайн наръчника и организират шест местни дебата, две пилотни сесии и една мобилност на младежи. Първата пилотна сесия ще се проведе съвсем скоро, на 3 април 2020 г. в Атина, Гърция.

За повече информация посетете уебсайта на проекта.

By Admin