fbpx

Мисията възможна чрез прилагането на ОСП

Проектът предвижда провеждането на масивна информационна кампания в България и Румъния, чрез която да се промотира и повиши информираността на всички заинтересовани страни в региона относно реформираната Обща селскостопанска политика на Европейския съюз, и по-конкретно – да се популяризират новите й дългосрочни цели през програмния период 2014-2020 г. с фокус върху устойчивостта и социалната функция на селското стопанство. Специфичните цели на информационната кампания са свързани с:

  1. Предефиниране  на  обществения  дебат  в  българо-румънския  трансграничен  регион чрез насочване   на   вниманието   към   важните   социални   функции,   които   ОСП   отрежда   на земеделските производители;
  2. Повишаване   на   осведомеността   и   представяне   на   ключовото   послание   на   ОСП   по отношение на устойчивостта на селското стопанство;
  3. Осигуряване  на  бърз  и  устойчив  преход  към  секторна  политика,  свързваща  селското стопанство с устойчивото развитие и осигуряването на обществени блага като опазване на околната среда и сигурност на храните.

Информационната кампания се провежда в рамките на 12 мес. като включва поредица от събития от двете страни на Дунава, издаване и разпространение на информационни и промоционални материали, както излъчване на радио и телевизионни продукти.
Висше училище по мениджмънт е партньор в инициативата, а неговият академичен и експертен състав допринасят съществено при формиране на съдържателните аспекти и прегледа на създадения в рамките на проекта Каталог с добри практики „Социалната функция на селското стопанство и подкрепата на ОСП за устойчиво развитие“, Обучителни материали и други проектни публикации.

Финансираща програма : Информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика покана на ГД „Селско  стопанство  и развитие на селските райони“ на Европейската комисия

Продължителност : 02.06.2016 – 02.06.2017

agroinfo.dabu-edu.org

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00