fbpx

Обучение по кулинарни изкуства в подкрепа на младежката заетост и социалното включване

Проект CASYS има за цел да създаде ползи в обучението на възрастни (подобряване на качеството и приложимостта на обучение), на бизнеса (подобряване компетенциите на обучаемите) и на обществото (насърчаване на социалната отговорност и социалното предприемачество). Той поставя акцент върху развитието на по-високи компетенции в кулинарното изкуство със специално внимание върху иновациите и новозараждащата се бизнес тенденция да се оперира по-социално отговорно.
Инициативата е резултат от съвместните усилия на бизнес и неправителствени организации, академични и образователни институции и  от 6 европейски  страни и си поставя като основни свои цели:

  1. Надграждане на качеството и пригодността на образованието за възрастни в областта на кулинарните изкуства чрез разработване на нови и иновативни подходи и разпространение на добри практики;
  2. Повишаване на съответствието с изискванията на пазара на труда на програмите за обучение на възрастни и придобиване на квалификация в областта на кулинарните изкуства;
  3. Подпомагане на насочването към процесите по учене през целия живот и преминаването на обучаеми по кулинарни изкуства през различни нива и видове формално и неформално образование чрез прилагането на референтни европейски инструменти за припознаване и валидиране на придобитите предходни квалификация, умения и опит;
  4.  Насърчаване на младежката заетост и постепенното преориентиране към кулинарния бизнес към социални цели и отговорности, в частност – чрез интегриране в програмите за обучение по кулинарни изкуства на социални, иновативни и устойчиви аспекти на бизнеса и чрез създаването на социален инкубатор за кулинарния бизнес.

Своите цели, проектът реализира чрез интегриран комплекс от дейности, организирани в 5 работни пакета, а резултатите от тях ще доведат до създаването на 7 интелектуални продукта, провеждането на поредица от събития, вкл. конференции и обучения.

Инициатор на проекта са организации – стратегически партньори на ВУМ – „Международен колеж“ ООД в сътрудничество с Асоциация „Кулинарни изкуства и гостоприемство“. Експертният състав на ВУМ има важна роля както в етапа на конструиране на целите и дейностите на проекта, така и при разработване и оценка на предвидените интелектуални продукти и провеждане на обучителните дейности с регионално и международно участие.

Финансираща програма : Еразъм+, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, обучение за възрастни

Продължителност : 1.09.2015 – 31.08.2017

casys-bg.com

× How can we help you? Available from 09:00 to 18:00