vum-logo-header-BG

Обява за работа за Заместик-Ректор и Главен Академичен Директор

 

Длъжност: Заместик-Ректор и Главен Академичен Директор

 

Вид заетост: пълен работен ден

 

Краен срок: 15-ти октомври 2017

 

Висше Училище по Мениджмънт публикува обява за опитен, умеещ да работи в екип, предприемачески и стратегически лидер за позицията на заместник-ректор и главен академичен директор. Успешният кандидат трябва да притежава експертни умения, енергия и креативност, за да води институцията през важни структурни промени и да я позиционира като едно от водещите бизнес училища в Централна и Източна Европа. Заместник-ректорът и главен академичен директор ще е директно подчинен на ректора на ВУМ и ще бъде назначен като най-старши академичен служител на ВУМ.

 

Висше Училище по Мениджмънт

Висше Училище по Мениджмънт (ВУМ) е дълбоко ангажирано с принципите на интернационализацията и високото качество на образованието. Висшето училище предлага бакалавърски и магистърски програми в областта на бизнеса, мениджмънта, хотелиерството, туризма, бизнес информационните системи и софтуерното инженерство. Всички учебни програми на ВУМ се преподават на английски език и водят до присъждане на 2 квалификационни степени, а именно една от ВУМ и втора от стратегически партниращ университет на ВУМ, намиращ се в ЕС. Благодарение на международно признатите си програми, ВУМ притежава едни от най-високите международни студентски рейтинги в България. През 2016/2017 студенти редовно обучение и студенти от студентски обмен от почти 50 страни по цял свят учат във ВУМ.

ВУМ има широка и ефективна мрежа от активни академични партньори в над 60 държави на 5 континента. Дългосрочните усилия и работа на академичната общност на ВУМ също са международно признати и утвърдени. През 2016 ВУМ е класиран на 1-во място в световен мащаб от U-Multirank по отношение на студентската мобилност и международна ориентация. Освен това през последните години ВУМ се оказва един от най-активните и ефективни участници в програмата „Еразъм +“ не само в България, но и в цяла Европа. В резултат на това в момента институцията координира поредица от многостранни многонационални проекти, насърчаващи интернационализацията, иновациите и творчеството в академичните среди.

През 2016-та година MBA програмата на ВУМ е класирана 13-та в Централна и Източна Европа от класиращата система EDUNIVERSAL Best Masters. Също така на 47-мо място в световен мащаб е класирана магистърската програма Meждународно хотелиерство и мениджмънт на туризма.

Също така според SSRN, по отношение на научните изследвания и броя на публикациите, ВУМ факултетът и студентите печелят 250-то място сред бизнес училищата в световен мащаб. Факултетът на ВУМ се занимава с различни международни научни и изследователски проекти, а Институтът за Научни изследвания на ВУМ издава международно признати научни списания като Европейския журнал за туристически изследвания (EJTR). Според Scopus, EJTR е сред най-високо класираните европейски списания в областта на туристическите изследвания. От 2016-та EJTR също е индексиран в Web of Science.

 

Стратегически план за развитие на ВУМ

 

През 2016-та година ВУМ одобрява петгодишен стратегически план за развитие, който има за цел да доведе до интелигентна, устойчива и приобщаваща промяна на институцията. Документът идентифицира 5 ключови области на развитие и усъвършенстване, а именно (1) образование и обучение, (2) научни изследвания и иновации, (3) интернационализация и глобализация, (4) трансфер на знания и сътрудничество с бизнеса и общността, и (5) лидерство и финансова устойчивост. В рамките на тези 5 области документът предвижда 12 стратегически цели, които да бъдат постигнати в периода от 2016-2020, така че институцията да може да еволюира в успешен, динамичен предприемачески университет. Заместник-ректорът и главен академичен директор ще работи активно в подкрепа на тези процеси и ще наблюдава и ще се ангажира със стратегическите цели, свързани с образованието и обучението.

 

Възможности за развитие

 

Успешният кандидат ще осигурява лидерска позиция, стратегическо планиране, управление и насоки по академични въпроси, за да гарантира, че мисията на ВУМ се провежда във всички степени, програми и академични дейности. Назначеният заместник-ректор и главен академичен директор ще си сътрудничи с факултета и администрацията на ВУМ, за да приложат стратегическия план за развитие и да развият модерна инфраструктура в подкрепа на високото качество на преподаване, обучение на учащи и академични и административни услуги. Той/тя ще управлява академична мулти-кампусова система в динамично променяща се среда.

Заместник-ректорът и главен академичен директор ще планира, организира, координира, наблюдава и контролира всички аспекти на академичните и съпътстващи студентски услуги и ще изпълняват широк спектър от функции, както следва:

 • Академична администрация: участие и супервайзинг на академично планиране, непрекъснато проучване на качеството и уместността на академичните програми, разработване на учебни програми, координиране на всички процеси и процедури, свързани с акредитацията и др.
 • Администриране и развитие на персонала: надзор на работата и приноса на преподавателите на ВУМ, управление на таланти на академичния персонал на ВУМ, академично планиране на персонала и т. н.
 • Оценка на изпълнението: оценка на факултета на ВУМ и административния персонал, преглед и препоръки за насърчаване на академичните служители и др.
 • Финансова администрация: надзор на бюджетната подготовка и разпределение на средствата, свързани с академичните дела.
 • Обща администрация: изготвяне на доклади, кореспонденция, участие в срещи, координиране на връзките между академичния отдел на ВУМ и всички други отдели в институцията, и т. н.
 • Връзки с външни заинтересовани страни: установяване и координиране на отношенията на ВУМ с различни обществени органи, други академични институции, неправителствени организации, сдружения на завършили възпитаници и др.

На последно място, но не и по важност, заместник-ректорът и главен академичен директор също ще работи в партньорство със студентския съвет на ВУМ и всички други съществуващи студентски общности на практика за насърчаване на студентските ангажименти. Той/тя ще трябва да гарантира прилагането на холистичен подход към студентските постижения и студентските успехи. Назначеният заместник-ректор и главен академичен директор ще насърчава силно споделено лидерство в целия кампус и ще подкрепя разнообразна и приобщаваща академична общност.

 

Минимална квалификация на кандидатите

 

Успешният кандидат трябва да притежава:

 • Висока степен на академична препоръка от престижен университет/и в Европа или извън.
 • Докторска степен (PhD).
 • Заемани успешно лидерски позиции, включително фискални и управление на персонала на висше ниво.
 • Опит със стратегическото планиране и развитие.
 • Да демонстрира сериозен опит в отчет за управлението на промяната в ръководството и да води общността на ВУМ чрез поредица от структурни промени и реформи, както и до максимизиране на организационните възможности на ВУМ.
 • Способност да общува, да поддържа отношения и да работи ефективно с широк кръг от групи от хора, както и извън университета.
 • Способност да демонстрира ангажираност към разнообразието, висока междукултурна осведоменост и ангажираност за работа в мултикултурна среда.
 • Сериозни умения за решаване на проблеми и преговори.
 • Желание да има дългосрочен ангажимент към ВУМ.
 • Желание да се премести в България за период от най-малко 4 години.
 • Много добро ниво на говоримо и писмено владеене на английски език.

 

Предпочитани квалификации за кандидатите:

 

Следните знания, умения и компетенции могат да се считат за предимство при подбора:

 • Доказано лидерство и професионален опит във високорискови организации и в високо конкурентни среди.
 • Разнообразна международна работа и/или опит в образованието.
 • Оценяване и разбиране на най-новите световни тенденции и развитие на висшето образование.
 • Добро познание на системата(ите) за висше образование в другите страни от ЕС и/или в САЩ.
 • Добро познание в управлението на таланти, включително факултетна подкрепа и студентски академичен успех.
 • Преподавателски опит в областта на висшето образование.
 • Опит в планирането и развитието на учебният план.
 • Експертни знания в преглед на академичната програма и институционални и програмни процеси за акредитация.

 

 

Работни условия

 

ВУМ предлага конкурентна заплата и цялостен пакет от бонуси, включващи помощ при настаняване, както и надбавка за пътуване, включително 2 билета за академична година за връщане в родната страна на избрания кандидат.

 

Избраният кандидат ще работи във Варна или в Добрич, в офис среда. Позицията изисква редовни пътувания между кампуса на ВУМ, както и в чужбина, и често включва ангажименти извън работната среда. Английският е основният език за комуникация в институцията.

 

Процес на кандидатстване и назначаване, и времевата линия

 

Бъдещите кандидати се насърчават да разгледат сайта на ВУМ, профилите и стратегическите цели за развитие. Заявителите следват да подадат писмо, в което да адресират своите интереси и квалификации, както и актуална автобиография. Кандидатурите ще бъдат третирани с максимална конфиденциалност. Преглед на кандидатите започва веднага и селекцията продължава, докато не се осъществи среща.

Номинации и кандидатури ще бъдат приемани, докато позицията бъде заета, заинтересованите страни се насърчават да представят своите материали преди 15-ти март 2017, за да се осигури детайлно разглеждане. Заявките, апликациите и изразяването на интерес следват да се подават по email: christina.armutlieva@vumk.eu

 

By Admin