vum-logo-header-BG
novini-bg-vum

Проектът NTG успешно приключи с множество ценни продукти и инструменти в полза на туристическия бизнес

През юни 2022г успешно завърши работата по паневропейския проект NEXT TOURISM GENERATION, в който Висше Училище по Мениджмънт беше достоен партньор в продължение на четири и половина години. NTG Алиансът, състоящ се от 14 партньори от 8 държави на ЕС, работи по нова перспектива и стратегия за туристическо образование и обучение, които да бъдат изцяло в услуга на бизнеса, и да отразяват реалните му нужди и динамика през следващото десетилетие. Бяха създадени критерии за оценка, инструменти за обучение, примери за добри практики и много други инструменти, за да се подпомогне бъдещото развитие на туристическата индустрия.

Разработените продукти и постигнати резултати са с изключителен акцент върху практиката, и по-специално към развитието и надграждането на специфични умения (дигитални, социални и зелени). Освен това, в дългосрочен план алиансът подготви Blueprint стратегия за образованието по туризъм, която е първата по рода си в сектора и очертава развитието му за следващите десетилетия. Крайните резултати и стратегия са насочени и могат да се ползват от всички заинтересовани лица в туризма – компании, образователни институции, тренинг центрове, центрове за професионално обучение, неправителствени и професионални организации, публични власти и т.н. Представените резултати послужиха на Европейската комисия като отправна точка за бъдещото планиране на сектор „Туризъм“, както и за аналогично разработване на подобни инициативи и продукти за останалите браншове на икономиката (вж. Пакт за уменията).

Ето някои от постиженията на алианса NEXT TOURISM GENERATION:

  • Разработена е методика за оценка на уменията в сектор туризъм– настоящи и бъдещи потребности. Чрез приложението й на национално или регионално ниво държавните институции или професионалните организации ще могат да съставят обща преценка за текущите нужди от обучение, както и за конкретните теми и посоки заследващите години.
  • Един от най-важните крайни продукти на този проект е т. нар. Инструментариум (Toolkit), който съдържа пакет от материали за анализ и обучение на служителите в туризма. В пакета са включени инструменти за преглед и оценка на текущите умения на служителите, очертаване на необходимите компетентности за съответните длъжности в 5-те подсектора на туризма, както и учебни планове и презентации за обучение по социални, дигитални и зелени умения, съобразени с необходимостта от различно ниво на владеене. За всеки от подсекторите на туризма са разработени материали на оперативно (базисно), ръководно и висше мениджърско ниво.
  • Матрица на уменията– персонален инструмент за анализ и сравнение на текущи и бъдещи умения. Чрез нея всеки работодател може да създаде профил за дадена работна позиция на база необходимите за нея дигитални, социални и зелени умения, отново в контекста на конкретен подсектор, йерархично ниво(базисно, ръководно и мениджърско) и специфика на конкретната позиция (напр. рецепционист, турагент или F&B управител в хотел). Освен това, чрез Матрицата самите  настоящи или потенциални служители могат да изработят свой личен профил, чрез който да преценят пригодността си да работят на дадена позиция, или необходимостта от допълнителна квалификация. Така Матрицата дава двустранна връзка на работодатели и служители, както и насоки за изработване на учебни програми на образователните и обучителните институции.
  • Лаборатория за Умения (Skills LAB), която надгражда Матрицата и предоставя широка серия от практически функционалности, които да компенсират липсата на дадени умения. Разработени са 19 примерни длъжностни характеристики, които обхващат различни йерархични нива  от всеки от петте подсектора (хотелско настаняване, ресторантьорство, туристически агенции, атракции и забележителности, организации за управление на дестинации). Те показват зелените, социалните и дигиталните умения, необходими за съответната работна позиция, и могат да бъдат адаптирани към конкретните компании и държави. В допълнение са създадени над 70 обучителни сесии, планове и материали към тях, които включватнад 40 теми от туристическия бизнес и съответните умения.
  • Рамка за стандарти за качество на уменията, която обяснява и демонстрира как различните национални организации на участващите държави работят в подкрепа и интегриране на новите умения в образователните програми и тренинг центровете. По този начин се проследява и усъвършенства механизмът на включването на обновено учебно съдържание в образователните и обучителни институции.

Висше Училище по Мениджмънт продължава да работи за каузата на образованието по туризъм и след приключването на проекта. Повечето от създадените продукти и инструменти вече са включени в учебните програми на университета и ще бъдат използвани за по-доброто обучение по туризъм на студентите от специалности „Хотелски Мениджмънт“, „Хотелиерство и Кулинарни Изкуства“ и „Гастрономия и Кулинарни изкуства“. Част от материалите намират място и в другите специалности на университета – „Международен Бизнес и Мениджмънт“ и „Бизнес Администрация“, защото придобиването на дигитални, социални и зелени умения има значение за цялото следващото поколение на пазара на труда. Освен това, с активното си участие в Европейския Пакт за умения, както и като съучредител на Националната Група за Умения в туризма за България, Висше Училище по Мениджмънт продължава с активния си принос за усъвършенстване на образованието и обучението по туризъм.

By Admin