Академичният състав на Международен колеж към ВУМ включва 24 преподаватели. 36% от тях са хабилитирани преподаватели, а 64% са нехабилитирани. 14 преподаватели (56%) са с ОНС „доктор“. Сред тях са лица от български и от чуждестранен произход (представители на различни националности). Членовете на съвета на Международен колеж към ВУМ са представители на преподавателите (9), студентите (2) и администрацията (1).


Катедра Информационни Технологии и Приложни Бизнес Науки

Състав

Специалности ОКС “Професионален бакалавър”, срок на обучение 3 години (6 семестъра)

Професионално направление “Администрация и управление”:

Професионално направление “Икономика”: