Магистърска степен по "Международен туризъм"

Повече от 20 години, ВУМ доказва, че е едно от най-стабилните и стари частни училища по мениджмънт в областта на туризма в България, с международно признати програми.

Благодарение на своята добра практика и опит, ВУМ успя да развие дългогодишни връзки и контакти с университети в Европа, както и с международно признати представители на туристическата индустрия в страната и чужбина.

Кандидатствай за стипендия

Този курс е предназначен за повишаване на знанията и уменията в управлението на туристически/хотелски обекти и събития. Нашият интензивен и всеобхватен подход на обучение ви подготвя за широка гама кариерна реализация в сферата на хотелиерството, транспорта и туризма. Магистърската степен по “Международен туризъм” (IHTM) е изцяло съобразена и напълно синхронизирана с учебната програма на класния университет Кардиф Метрополитен, отговаряйки на неговите високи стандарти за оценка.
Магистърската степен на ВУМ по “Международен туризъм” (IHTM) се нарежда на 20 място в международната класация на Eduniversal за най-добри магистърски степени по хотелски мениджмънт в света!

  1. Managing People and Marketing across Cultures Tourism
  2. THE Industries in Context
  3. Industry Project Management
  4. Field Trip*
  5. Exploring Hospitality and Tourism Landscapes
  6. Research Methods
  7. Dissertation – is an intellectually challenging piece of individual management research, that develop students’ ability to make critical and evaluative judgments.

Учебен план:

Избираемите учебни дисциплини се предлагат при заявен интерес от определен брой студенти.
Решението за магистърска програма трябва да бъде в резултат от вашия добре обмислен избор. Ние във ВУМ предлагаме кратки и ясни стъпки за кандидатстване за кандидат-студентите решили да продължат своето образование. Единствените изисквания към кандидат-студентите са мотивираност, добри резултати от бакалавърската им диплома и добро ниво на английски език. Висше училище по мениджмънт стриктно следва правилата и разпоредбите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Application Форма за кандидатстване    ВУМ Упътване за попълване                      Форма за кандидатстване Cardiff Met

Изисквания за прием на български граждани или на кандидати с двойно гражданство, едно от които е българско

Завършено средно образование и степен на образование: „Бакалавър “

Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил висше степен на образование „Бакалавър “ в официално признато висше училище (университет) в България или, ако е завършил в чужбина, след признаване на висшето им образование при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 5 от Закона за народната просвета. Забележка: Ако бъдещият студент все още се обучава във висшето училище (университет), е възможно предварително кандидатстване като се изисква уверение от съответната образователна институция.

Познания по английски език

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (IELTS). Допустими са следните минимални резултати IELTS – 6.0. При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, чийто резултат трябва да бъде не по-малък от 60%. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

Изисквания за прием на чужденци, граждани на ЕС или на страни извън ЕС

Завършено средно образование и степен на образование: „Бакалавър “

Кандидат-студентът трябва успешно да е завършил средното си образование в официално акредитирано средно общообразователно училище (гимназия) със среден успех от общите предмети 62%, както и успешно да е завършил своето висше образование степен бакалавър с минимален брой кредити – 180 кредита. Ако бъдещият студент все още се обучава във висшето училище (университет), е възможно предварително кандидатстване като се изисква уверение от съответната образователна институция. Придобит управленски опит и допълнителна професионална квалификация се считат като предимство.

Познания по английски език

Преподаването се извършва на английски език, с оглед на което кандидат-студентът трябва да удостовери своето ниво на владеене на английски чрез международно признат сертификат за владеене на английски език (IELTS). Допустими са следните минимални резултати IELTS – 6.0. При липсата на такъв сертификат, кандидат-студентът може да положи изпит по английски език, организиран от ВУМ, чийто резултат трябва да бъде не по-малък от 60%. Забележка: При недостатъчно ниво или липса на познания по английски език, бъдещият студент може да се запише в подготвителен курс по английски език към ВУМ или да се включи в допълнителен езиков модул.

Начало на програмата и език на обучение:

Начало: Магистратурата по “Международен туризъм” (IHTM) стартира в началото на месец октомври през всяка академична година
Език на обучение: Английски език

Продължителност на обучението:

За дипломиране с английска диплома: 3 семестъра в рамките на 1 календарна година
За дипломиране с българска диплома: 4 семестъра в рамките на 1 календарна година и 4 месеца.

Място и форма на обучение

В корпусите на "Висше училище по мениджмънт" в град Варна или София. Формата на обучение е редовна.

Двойна диплома

Българска диплома за степен „Магистър по международен туризъм“, издадена от Висше училище по мениджмънт и британска диплома степен MSc в „Management of the International Hospitality and Tourism“, издадена от Cardiff Metropolitan University, Великобритания.
Семестриална такса: 4050 Euro за целия период на обучение
Продължителност на обучението: 3 семестъра. Студентите завършили бакалавърски програми с различно професионално направление изучават допълнителен 4 семестър, който се заплаща отделно.
Начални дати: Октомври
Корпуси на обучение: Варна
Завършилите програмата студенти се реализират като мениджъри, лидери и предприемачи във всички области на хотелиерството и туризма в различни точки на света. След успешното завършване на магистърската степен, нашите студенти продължават своето професионално и кариерно развитие в официални туристически организации, транспортни компании и агенции, хотели, туристически агенции, правителствени структури и организации свързани с туристически мениджмънт на страна/регион. ВУМ поддържа отлични взаимоотношения с работодатели от туристическата индустрия в страната и чужбина (Великобритания, Испания, Малта, Южна Африка, САЩ и др.). ВУМ подготвя своите магистърски студенти за силно конкурентния пазар на труда като им предоставя практически съвети и напътствия. Висшето училище създава и поддържа отлични връзки между своите студенти и представителите на бизнеса (различни агенции, държавни институции, НПО и други организации в Обединеното Кралство(ОК), Германия, Испания, Португалия, Литва, Латвия, България и др.)